مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری تحقیقی در مورد میزان اهمیت خرید شب عید در میان مردم تهران انجام داده است که نتایج آن را در این قسمت می‌خوانید.

پیشگفتار
آخر اسفند تب فراگیر خرید در کشور به طرز عجیبی شعله ور می شود. نوعی حضور همگانی که دارای معانی متفاوتی را در عرصه اجتماعی است. خرید نوروزی به شکل کارناوالی موقت و همراه با شادی و مسرت خاص خود به راه می افتد و از اهمیت بالای پدیده ای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکایت می کند که نامش نوروز و خرید نوروزی است.  نمودی از زندگی در شکل جمعی آن که مفهومی تاریخی را در بر دارد و از باوری مشترک بر می خیزد.

 خرید روزمره، انعکاسی از هویتهای فردی است  که می تواند برای افراد مختلف دارای معنا و مفهومی متفاوت از دیگران باشد. اما خرید نوروزی به  شکل جمعی و در کلیت جامعه متجلی می شود و به شکلی مناسکی بر خود می گیرد مشتمل بر آداب و آئینهای خاص. این آئین خود بخشی از مناسک بزرگتر عید نوروز است.

 جدای از مفهوم نوروز در متن اسطوره ای و تاریخی خود، معنای نوروز برای ما ایرانیان برگرفته از واقعیت هاى اجتماعى زندگی روزمره مان نیز است .

آغاز سال نو براى همه ما صرفا نقطه شروع و بازگشت به سنت هاى باستانى نیست بلکه  واقعیت هایى که به زندگى روزمره ما تحمیل مى شود در برخی از افراد سبب ایجاد علاقه و در برخی دیگر سبب جبهه گیری بر علیه مناسک نوروزی می شود.

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تابه اهمیت خرید نوروزی درمیان پاسخگویان دست یافت. 

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1205نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق

هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که پاسخگویان  تا چه اندازه به خرید عید اهمیت داده و تمایل به خرید از مراکز عرضه کالاهای نوروزی را دارند  بیان می کند.

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:
1. چه میزان از پاسخگویان برای عید خرید می کنند.
2. دلایل پاسخگویانی که برای عید خرید نمی کنند.
3. چه میزان از پاسخگویان از مراکز عرضه نوروزی کالا خرید می کنند .
4. دلایل پاسخگویانی که از مراکز عرضه نوروزی کالا خرید می کنند.
5.  میزان رضایت پاسخگویان از خرید کالا ی عرضه شده در این مراکز تا چه حد است.
6. بررسی مشکلات خرید پاسخگویان  از مراکز عرضه نوروزی کالا .
7. اولویت خرید نوروزی پاسخگویان چیست.

روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات  پاسخگویان تهرانی به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) و به روش پیمایشی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

روش نمونه گیری
 در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است به این طریق که با محاسبه حجم نمونه و بدست آوردن فاصله نمونه ها و با استفاده از جدول اعداد تصادفی نمونه گیری انجام شده است.

 جامعه نمونه
در این تحقیق نمونه آماری شامل  1205 نفر از پاسخگویان تهرانی است لازم به ذکر است که از این تعداد 35% مرد و65% زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
 این نظرسنجی از تاریخ 27تا 30 بهمن ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

چکیده:
  طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به اهمیت خرید عید در میان تهرانی‌ها انجام گرفته است. یافته هایی از این طرح به دست آمده که در این بخش،‌به مهمترین نکته های آن پرداخته شده است.

1. 65%  پاسخگویان را زنان و 35%  را مردان تشکیل می دهند.

2. بیشترین پاسخگویان، 17% در گروه سنی 26-30 سال قرار دارند .

3. در میان پاسخگویان 41%در مقطع دیپلم و 6% بی سواد هستند.

4. از میان  پاسخگویان75% متاهل هستند.

5. 48% پاسخگویان را زنان خانه دار و 2% را بیکاران تشکیل می دهند.

6. 73% پاسخگویان برای عید خرید کرده و 27% خرید عید نمی کنند.

7. از میان  پاسخگویانی که خرید نمی کنند 38% در طول سال لوازم مورد نیاز خود را خرید می کنند.
 
8. اکثریت پاسخگویان69% از مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید نمی کنند.

9. دلیل45% از پاسخگویانی که خرید عید خود را در مراکز عرضه کالاهای نوروزی انجام می دهند صرفه جویی در وقت و هزینه هاست .

10. به نظر 39%  از پاسخگویان خرید کردن از مراکز عرضه کالاهای نوروزی تا حدی مناسب است.

11. به نظر 26%  پاسخگویان پایین بودن کیفیت اجناس از مهمترین مشکلات مراکز عرضه کالاهای نوروزی است.

12. اولویت خرید نوروزی 55% پاسخگویان تهیه پوشاک  و وسایل ضروری فرزندان است.

جنس پاسخگویان   
بر اساس جدول شماره 1، 65%  پاسخگویان زن  و 35%  مرد  هستند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس

تعداد 

درصد 

زن

785 

65 

مرد

420 

35 

جمع 

1205

100

 نمودار شماره  1

سن پاسخگویان
بر اساس جدول شماره 2، از میان 1205 نفر پاسخگو17%  بین 26 تا30 سال  ، 6%  بین51 تا 60 سال و 9%60سال به بالا سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن

تعداد 

درصد 

26-30 سال

209 

17 

21-25 سال

200 

17 

36-40 سال

166 

14 

31-35 سال

135 

11 

15-20سال

121 

10 

41-45 سال

113 

60 سال به بالا

104 

46 – 50سال

89 

51-60سال

68 

جمع

1205 

100 

نمودار شماره  2

سطح تحصیلات
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3، از میان 1205 نفر پاسخگو 41% در مقطع دیپلم ، 13% در مقطع لیسانس و بالا تر  قرار دارند و 6%  بی سواد هستند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 

میزان تحصیلات

تعداد 

درصد 

دیپلم

496 

41 

دانشجو و فوق دیپلم

156 

13    

لیسانس و بالاتر

 153 

13

ابتدایی

128 

11 

راهنمایی

114 

دبیرستان

89 

بی سواد

69 

جمع

1205 

100      

نمودار شماره  3

وضعیت تاهل
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4، از میان 1205 نفر پاسخگو75%  متاهل و25% مجرد هستند.

جدول شماره 4-توزیع پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل

وضعیت تاهل

تعداد 

درصد 

متاهل

902 

75

مجرد

303 

25 

جمع

1205 

100 

نمودار شماره 4

وضعیت شغلی پاسخگویان
 بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 ، از میان  1205 نفر پاسخگو 48% خانه دار و 2% بیکار هستند.
 
جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس شغل

گرو ه‌های شغلی

تعداد 

درصد 

خانه دار

575 

48    

آزاد

283  

23     

کارمند

154 

13 

محصل و  دانشجو

104 

بازنشسته

59 

بیکار

30 

جمع

1205 

100   

نمودار شماره  5

پاسخگویانی که برای نوروز  خرید می کنند.
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره6 ، از میان 1205نفر پاسخگو73% خرید عید می کنند و27% برای نوروز خرید نمی کنند.

جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس خرید نوروز

خرید نوروز می کنید

تعداد 

درصد 

بله

874 

73 

خیر

331 

27 

جمع

1205 

100 

نمودار شماره 6

 چرا پاسخگویان خرید نوروزی نمی کنند
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7 ، از میان  331 نفر پاسخگو که برای عید خرید نمی کنند 38% در طول سال خرید کرده و4% اعتقادی به خرید عید ندارند.

جدول شماره 7-  توزیع پاسخگویان بر اساس عدم  خرید عید

چرا برای عید خرید نمی کنید

تعداد 

درصد 

خرید در طول  سال

126 

38 

توانایی مالی

118 

36 

مهم نیست

49 

14 

مسافرت

26 

اعتقاد به عید ندارد

12 

جمع

331 

100 


  نمودار شماره  7

چه میزان از پاسخگویان برای خرید عید به مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی مراجعه می کنند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8 ، از میان  874 نفر پاسخگو که برای عید خرید می کنند 69% از غرفه ها و نمایشگاه های مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید نکرده و 31% از این مراکز خرید می کنند.

جدول شماره 8-  توزیع پاسخگویان بر اساس خریدکردن از مراکز عرضه کالا

از مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید می کنید؟

تعداد 

درصد 

خیر

599 

69 

بله

275 

31 

جمع

874 

100 

نمودار شماره  8

 دلایل خرید پاسخگویان از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9، از میان  275 نفر پاسخگو که از غرفه ها و نمایشگاه های مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید می کنند 45%به دلیل صرفه جویی در وقت و هزینه این مراکز را برای خرید عید انتخاب می کنند.

جدول شماره 9-  توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل خرید از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی

دلایل خرید پاسخگویان از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی
تعداد  درصد 
صرفه جویی در وقت و هزینه 124  45 
ناچار به خرید کالاهای ارزان قیمت این مراکز هستم 106  39 
به ندرت 45  16 
جمع 275  100 

نمودار شماره  9

میزان رضایت پاسخگویان نسبت به خرید از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10، از میان  275 نفر پاسخگو که از غرفه ها و نمایشگاه های مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید می کنند  39% تا حدودی رضایت دارند و فقط 3% از پاسخگویان خرید از این مراکز را بسیار بد ارزیابی کردند.

جدول شماره 10-  توزیع پاسخگویان بر اساس میزان رضایت نسبت به خرید از نمایشگاه های نوروزی

میزان رضایت نسبت به خرید از نمایشگاه های نوروزی تعداد  درصد 
تا حدودی 107  39 
خوب 98  36 
بد 47  17 
بسیار خوب 14 
بسیار بد
جمع 275  100 

نمودار شماره  10

مشکلات خرید از نظر پاسخگویان نسبت به  مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11، از میان  874 نفر پاسخگو که از غرفه ها و نمایشگاه های مراکز عرضه کالاهای نوروزی خرید نمی کنند 18% شلوغی و ازدحام جمعیت در این مراکز را از مشکلات آن بیان کرده و 4% نداشتن وقت کافی برای خرید از این مراکز را عنوان کردند.

جدول شماره 11-  توزیع پاسخگویان بر اساس میزان نا رضایتی  از مراکز عرضه کالاهای نوروزی

میزان نا رضایتی نسبت به خرید از مراکز عرضه کالاها تعداد  درصد 
کیفیت پایین اجناس 226    26 
 شلوغی 157  18       
مهم نیست 149  17 
اطلاع نداشتم 104  12 
محل نا مناسب استقرار مراکز 93  11 
بدون مشکل 63 
گران تر از مغازه 46 
کمبود وقت 36 
جمع 874  100 

نمودار شماره  11

اولویت خرید نوروزی از نظر پاسخگویان
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 12، از میان 874 نفر پاسخگو که برای عید خرید می کنند 55% تهیه پوشاک فرزندانشان در اولویت خرید قرار دارد و3% به خرید لوازم منزل و هدایای نوروزی اهمیت می دهند. 
 
  جدول شماره 12- توزیع پاسخگویان بر اساس اولویت خرید نوروزی

اولویت خرید نوروزی تعداد  درصد 
پوشاک فرزندان 479  55 
خرید شخصی 157  18 
خرید تنقلات 115  13 
نمی دانم 59 
مواد غذایی 36 
لوازم منزل و عیدی 28 
جمع 874  100 

نمودار شماره12 


مدیر طرح: سمیه گایگانی
همکاران : شبنم چهره ، فریده درفشی ، سرورالسادات هاشمی ، فریده حیدرنژاد  

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری

کد خبر 16452

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز