سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۶ - ۰۹:۳۶
۰ نفر

همشهری آنلاین: بر اساس نظر سنجی مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری 77 درصد شهروندان تهرانی با بهار طبیعت دچار تغییر می‌‌شوند.

پیشگفتار
تغییر فصل یکی از ملموس ترین نشانه های قدرت خداوند بر روی زمین است و فصل بهار نمونه بارز حیات پس از مرگ و رستاخیز.

بهار از اسامی اعظم است.در همه آیین های الهی به کرات به فصل بهار برای تجسم رستاخیز در ذهن آدمیان، اشاره شده است. خداوند در آیات متعدد به فصل بهار وزنده شدن زمین اشاره کرده است.

ما نیزدر هنگام تحویل سال با قرائت قرآن از پروردگار درخواست ایجاد بهترین دگرگونی و تحول را برای شروع سال نو داریم.

 " یا مقلب القلوب والابصار 
   یا مدبر اللیل والنهار
   یا محول الحول والاحوال
  حول حالنا الی احسن الحال"
                                                                                     
 در ادبیات جهان برکت، روشنایی، درستی، سلامت،‌ صلح و هر آنچه که نشان از پاکی و منشا خیر دارد با بهار به تصویر کشیده شده است، به طور کلی بهار نماد پایان پلیدی و آغاز نیکی هاست. از زیبایی و لطافت طبع بهار همین بس که اهل ذوق و هنر بیشترین الهام را از این فصل گرفته اند. برای شعرا بهار نشانه عشق،‌  امید،‌ جوانی، شادی و زندگی دوباره است. 

تا  بهار  دلنشین  آمده   سوی  چمن     ای بهار آرزو  بر  سرم  سایه  فکن
چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر       تا که گلباران شود خانه ویران من

در کشور ما بهار از سرگرفتن دوباره زندگیست، از زمان باستان، بزرگترین جشن ایرانیان با فرارسیدن بهار شروع می شد، "مناسک نوروز" نشانه اهمیت "بهار" نزد ایرانیان است. بهار آنچنان با فرهنگ ما ایرانیان عجین شده که برای استقبال بهار نه تنها به زدودن گرد و غبار از خانه های خود بلکه  رفع کدورت و گرد و غبار از دل نیز می پردازیم.

به منظور فرارسیدن  فصل بهار مرکز مطالعات و پژوهش های روزنامه همشهری اقدام به نظرسنجی تلفنی از مردم درباره احساس ایشان نسبت به "بهار" کرده است.

کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به ادراک حسی از بهار و جذابیت های این فصل از نظر پاسخگویان دست یافت. 

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1000نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق
 هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که پاسخگویان در مورد جذابیت های فصل بهار اظهار کرده اند و بیان تغییراتی که در وجودشان با تولد طبیعت حس می کنند.

روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.

 جامعه نمونه
در این تحقیق نمونه آماری شامل  1000 نفر از مردم تهران است لازم به ذکر است که از این تعداد 31 درصد مرد و69 درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 20تا 23 اسفند ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

پرسشنامه نظرسنجی
1. جنس         
2. سن           
3. بهار را چه رنگی می بینی؟
4. اولین نشانه بهار برای شما چیست؟
5. چه چیز بهار برایت جذابیت دارد؟
6. با بهار طبیعت شما هم تغییری در خود احساس می کنید ؟
7. چه تغییری احساس می کنید؟

چکیده:
طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به احساس پاسخگویان نسبت به فصل بهار و جذابیت این فصل در میان تهرانی ها انجام گرفته است. مهمترین یافته های این طرح به قرار زیر است.

1.   69 درصد از پاسخگویان را زنان و 31درصد را مردان تشکیل می دهند.

2. 18 درصد پاسخگویان در گروه سنی  25-21 سال قرار دارند .

3. 80 درصد از پاسخگویان فصل بهار را به رنگ سبز می بینند.

4. اولین نشانه فصل بهار برای 60 درصد پاسخگویان، جوانه زدن و شکوفا شدن درختان است. 

5.  از جذابیت های فصل بهار برای 24درصد از پاسخگویان تازگی و طراوت آن است.

6. 77 درصد پاسخگویان با بهار طبیعت دچار تغییر می شوند.

7. 59 درصد ازپاسخگویان با فرا رسید فصل بهار احساس شادابی و نشاط می کنند.

جنس پاسخگویان   
بر اساس جدول شماره 1، از میان 1000 نفر پاسخگو  69درصد  زن  و 31درصد مرد  هستند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس تعداد  درصد 
زن 691  69 
مرد 309  31 
جمع 1000  100 

نمودار شماره  1- پراکندگی جنسی پاسخگویان

سن پاسخگویان
بر اساس جدول شماره 2، از میان 1000نفر پاسخگو 18 درصد بین   25-20 سال  و 6 درصد 60سال به بالا سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن تعداد  درصد 
21-25 سال 180  18 
30-26 سال 173  17 
40-36 سال 117  12 
20-15 سال 117  12 
35-31 سال 112  11 
45-41 سال 93 
60-51 سال 85 9  
60 سال به بالا 63 
50-46 سال 60 
جمع 1000  100 

نمودار شماره  2- پراکندگی سنی پاسخگویان 

رنگ فصل بهار از نظر پاسخگویان
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3، از میان 1000 نفر پاسخگو 80% فصل بهار را به رنگ سبز و 3% بی رنگ می بینند و 2%‌  هم برای فصل بهار همه رنگ ها را متصور می شوند. 

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس رنگ فصل  بهار

رنگ فصل بهار از نظر پاسخگویان تعداد  درصد 
سبز 799  80 
سفید 62 
آبی 61 
صورتی 31 
بی رنگ 25 
همه رنگ 22 
جمع 1000  100 

نمودار شماره 3- رنگ فصل بهار از نظر پاسخگویان

اولین نشانه فصل بهار از نظر پاسخگویان 
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره4، از میان پاسخگویان 60%‌ جوانه و شکوفه زدن درختان و 2% پرواز و نغمه پرندگان را به عنوان اولین نشانه های بهار اظهار کرده اند. 

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر اساس اولین نشانه فصل بهار

اولین نشانه فصل بهار از نظر پاسخگویان تعداد  درصد 
جوانه و شکوفه زدن درختان 601  60 
استشمام هوا و بوی بهار 166  17 
انجام مناسک نوروزی(خانه تکانی، خرید عید، هفت سین) 119  12 
سبزی زمین 64 
نم نم باران و رنگین کمان 28 
پرواز و نغمه پرندگان 22 
جمع 1000  100 

نمودار شماره 4- اولین نشانه فصل بهار از نظر پاسخگویان 

جذابیت فصل بهار از نظر پاسخگویان 
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5، از میان 1000 نفر پاسخگو 24% تازگی و طراوت، 14% فرا رسیدن عید نوروز و لحظه سال تحویل و 9% دید و بازدید عید و نو نواری مردم را از جذابیت های فصل بهار برشمردند.  

جدول شماره 5-  توزیع پاسخگویان بر اساس جذابیت فصل بهار

جذابیت فصل بهار از نظر پاسخگویان تعداد  درصد 
تازگی و طراوت بهاری 241  24 
لطافت هوا و باران بهاری 225  23 
تولد دوباره طبیعت 175  17 
نوروز و لحظه سال تحویل 142  14 
دید و بازدید عید و لباس نو 90 
گل های بهاری 67 
 هیچ چیز 38  4
نمی دانم 22 
جمع 1000  100 

نمودار شماره  5- جذابیت فصل بهار از نظر پاسخگویان


 
پاسخگویان با بهار طبیعت تغییری در وجود خود احساس می کنند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6،از میان 1000 نفر پاسخگو 77% با تولد طبیعت، در وجود خود تغییراتی را حس می کنند.

جدول شماره 6-  توزیع پاسخگویان بر اساس با بهار طبیعت تغییر احساس

با بهار طبیعت تغییری در وجود خود احساس می کنند تعداد  درصد 
بله 766  77 
خیر 234  23 
جمع 1000  100 

نمودار شماره  6 – پاسخگویان با بهار طبیعت تغییر احساس می کنند

پاسخگویان با بهار طبیعت چه تغییری در وجود خود احساس می کنند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، از میان 766 نفر پاسخگو که در فصل بهار دچار تغییر و دگرگونی می شوند، 59% احساس شادابی و نشاط، 15% احساس تولد دوباره و 2% احساس عشق و امید می کنند.


جدول شماره 7-  توزیع پاسخگویان بر اساس تغییراتی که با بهار طبیعت در خود احساس می کنند

پاسخگویان با بهار طبیعت چه تغییری در وجود خود احساس می کنند تعداد  درصد 
شادابی و نشاط 450  59 
تولد دوباره 112  15 
گذشت زمان 80  10 
آرامش 60 
دگرگونی و تنوع 47 
عشق وامید 17 
جمع 766  100 

نمودار شماره  7 - تغییراتی که پاسخگویان با بهار طبیعت در خود احساس می کنند

مدیر طرح: شبنم چهره

همکاران: سرورالسادات هاشمی، فریده درفشی، سیامک کفایی، سمیه گایکانی، فریده حیدرنژاد 

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 18680

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار