پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۵ - ۱۱:۱۴
۰ نفر

آمارگیران مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ای روزنامه همشهری در آبان ماه امسال از مردم تهران پرسیدند : آیا ورزش می‌کنید؟

پیشگفتار

ورزش یکی از مهمترین بخشهای زندگی و یکی از اصلی ترین روشهای حفظ سلامتی درتمام سنین به شمار می رود. بیشتر افرادی که از دوران کودکی به فعالیت و ورزش عادت می‌کنند، در سنین بزرگسالی نیز، علی رغم مشغله و نوع کار خود، زمانی را به ورزش اختصاص خواهند داد

یکی از مسائل مهمی که در بهداشت جسمانی و روانی افراد نقش مهمی ایفاء می کندفعالیتهای بدنی و ورزش است . ورزش یکی از ساده ترین روشهای جلوگیری از پیر شدن است . بدون داشتن فعالیت جسمی انرژی انسان به سادگی تحلیل رفته و موجب پیری زودرس می گردد.

افرادی که فعالیت جسمانی کمتری دارند در خط ابتلاء به بیماریهای چون افسردگی ، بیماریهای جسمی و مرگ زودرس قرار می گیرند . طبق آخرین تحقیقات ، ورزش کردن برای تمام گروهای سنی اقدامی بسیار مفید است .که به صورت مختصر به آن اشاره می کنیم:

 1- ورزش در انسان احساس نیرو و انرژی ایجاد می کند.
 2- ورزش به کاهش وزن  و کنترل اشتها  کمک می کند.
 3- ورزش خواب را بهبود می بخشد.
 4- ورزش خطر ایجاد بیماری دیابت را  کم می کند.
 5- ورزش خطر ایجاد سکته مغزی را کم می کند.
 6- ورزش فشار خون را کاهش می دهد.
 7- ورزش سطح کلسترول خون را کاهش می دهد.

مقدمه

واحد نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات روزنامه همشهری به منظور کسب نظرات مردم درباره ورزش اقدام به نظرسنجی کرده و گزارش حاضر نتیجه آن است.

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن  آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه درباره انگیزه آنها از ورزش کردن یا نکردن بدست آوریم.

این گزارش حاصل جمع آوری نظرات 745پاسخگوی به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی است که ازمیان افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب که ضمن تماس با ایشان به اجرا درآمده است.


اهداف  نظرسنجی

1- آیا ورزش می کنید؟
2- چه نوع ورزشی انجام می دهید؟
3- به چه دلیل ورزش می کنید؟
4- درکجا ورزش می کنید؟
5- آیا در نزدیکی محل سکونت شما ورزشگاه است؟
6- آیا اخبار ورزشی را دنبال می کنید؟
7- از چه طریقی اخبار ورزشی را دنبال می کنید؟
8- آیا از صفحه ورزشی همشهری راضی هستید؟

چکیده:

طرح نظرسنجی حاضر،‌پژوهشی درباره انگیزه مردم برای ورزش کردن است. یافته هایی از این طرح به دست آمده است که در این بخش،‌به مهمترین قسمت های آن پر داخته شده است.

1- 66.7 درصد پاسخگویان را زنان و 33.3درصد را مردان تشکیل داده اند

2-  17.6 درصد از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و 39.1 درصد دارای مدرک دیپلم و 23.6 درصد دارای مدرک زیر دیپلم و  9.4 درصد بی سواد هستند.

3-  49.4 درصد از پاسخگویان ورزش می کنند و 50.6 درصد ورزش نمی کنند.

4-  7.8 درصد از پاسخگویان کهولت سن و 58.4 درصد از پاسخگویان کمبود وقت و 10.7 درصد از پاسخگویان بی همتی خود را دلیل ورزش نکردن خودمی دانند.

5-  پاسخگویان معادل (31.8 درصد) نرمش، معادل (18.8 درصد) پیاده روی، معادل (17.4 درصد ) ورزشهای رزمی  انجام می دهند.

6-  از میان پاسخگویانی که ورزش می کنند دلیل ورزش کردن خود را معادل 60.7 درصد برای سلامت جسم وروح و معادل 14.6 درصد برای تفریح و لذت اظهار کرده اند.

7-  از میان پاسخگویان معادل 65.8 درصد اظهار داشته اند که در نزدیکی محل سکونت آنها باشگاه ورزشی هست و معادل 24.2 درصد اظهار داشته اند که در نزدیکی محل سکونت آنها باشگاه ورزشی نیست و معادل 10.1 درصد نمی دانند که در محل سکونت آنها ورزشگاه هست یا نه.

8- از میان پاسخگویانی که اخبار ورزشی را دنبال می کنند معادل 87.5 درصد اخبار ورزشی را از طریق تلویزیون و معادل 5.7 درصد از طریق روزنامه اخبار ورزشی را دنبال می کنند.

 روش نظرسنجی

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق شامل  745  نفر از مردم شامل مرد و زن است. لازم به ذکر است که از این تعداد  497 نفر زن و تعداد 248نفر مرد بودند.

 زمان اجرای نظرسنجی

 این نظرسنجی در تاریخ 22و 23  آبان ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری بصورت تلفنی انجام شده است.

جنس پاسخگویان
   
جدول شماره 1 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول اکثریت پاسخگویان (33.3 درصد) را زنان  و (66.7  درصد) را مردان  تشکیل می دهند.

جدول شماره 1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس تعداد درصد
زن 497 66.7
مرد 248 33.3
جمع 745 100

سن پاسخگویان

جدول شماره 2 نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند از 745 نفر 6 نفر از پاسخگویان سن خود را اظهار نکرده اند و از 739 نفر باقیمانده معادل  23  درصد از پاسخگویان بین 26تا 30سال  قرار دارند و  7.6درصد از پاسخگویان  بالاتر از 60سال سن دارند.

 جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن

تعداد

درصد

اظهار نکرده 6 0.8
14 تا 20 91 12.2
21 تا 25 102 13.6
26 تا 30 126 16.9
31 تا 35 85 11.4
36 تا 40 85 11.4
41 تا 45 48 6.4
46 تا 50 63 8.4
51 تا 60 82 11
60 به بالا 57 7.6
جمع 745 100

سطح تحصیلات

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3 از میان 745نفر پاسخگو معادل (  39.1 درصد) در مقطع دیپلم ، معادل ( 17.6 درصد )در مقطع لیسانس و بالاتر  و معادل ( 9.4 درصد) بی سواد هستند . تعداد  6 نفر (معادل 0.8درصد) از پاسخگویان میزان تحصیلات خود را اظهار نکردند .

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات

سطح تحصیلات تعداد درصد
اظهار نکرده 6 0.8
بی‌سواد 70 9.4
زیر دیپلم 176 23.6
دیپلم 291 39.1
فوق دیپلم 46 6.2
دانشجو 25 3.4
لیسانس و بالا تر 131 17.6
جمع 745 100

آیا ورزش می کنید؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4 از میان  پاسخگویان معادل 49.4 درصدورزش می کنند  و معادل 50.6 درصدورزش نمی کنند.

جدول شماره 4 – توزیع پاسخگویان بر اساس  ورزش کردن

ورزش می‌کنید تعداد درصد
بله 368 49.4
خیر 377 50.6
جمع 745 100

علت ورزش نکردن چیست؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 ،از میان 745 نفر پاسخگو تعداد 377 نفر ورزش نمی کنند که از این تعداد 29.3 درصد دلیل ورزش نکردن خود را کمبود وقت و معادل 3.9 درصد کهولت سن،2.3 درصد داشتن فرزندو معادل 2.2 درصد هزینه و عدم امکانات کافی محل سکونت و باشگاهها را  بیان کرده اند.

جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس  علت ورزش نکردن

علت ورزش نکردن تعداد  درصد 
کهولت سن 29 7.8
وقت ندارم 218 58.4
بچه کوچک 17 4.6
بارداری 8 2.1
کسالت 48 12.9
بی همتی 40 10.7
بی علاقگی 9 2.4
سایر 8 2.2
جمع 377 100

چه نوع ورزشی انجام می دهید؟
 
 بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 368 نفر پاسخگو که ورزش می کنند معادل 31.8 درصد نرمش،‌معادل 17.4 درصد بدنسازی (ایروبیک،‌بادی بیلدینگ)، معادل 18.8 درصد پیادوری و معادل 6 درصد شنا می کنند.

جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان براساس نوع ورزش

نوع ورزش تعداد درصد
نرمش 117 31.8
پیاده روی 69 18.8
فوتبال 31 8.4
شنا 22 6
ورزش‌های رزمی 15 4.1
بدنسازی(اروبیک، بادی بیلدینگ) 64 17.4
والیبال 13 3.5
بسکتبال 10 2.7
کشتی 4 1.1
کوهنوردی 7 1.9
بدمینتون 11 3
سایر 5 1.4
جمع 368 100

دلیل ورزش کردن چیست؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7 از میان 369 نفر از پاسخگویان که به ورزش می پردازند معادل 60.7 درصد سلامت جسم وروح،‌معادل 8.7 درصد جنبه درمانی و معادل 14.6 درصد علاقه و تفریح، معادل 0.5 درصد کسب قدرت بدنی و حرفه ایی شدن  را دلیل ورزش کردن خود اظهار داشته اند. 

جدول شماره 7- توزیع پاسخگویان بر اساس دلایل  ورزش کردن


 دلایل ورزش کردن تعداد درصد
سلامت جسم و روح 224 60.7
جنبه درمانی 32 8.7
تفریح (لذت و علاقه) 54 14.6
تناسب اندام 41 11.1
کسب قدرت بدنی 7 1.9
حرفه ای 4 1.1
شادابی و نشاط 5 1.4
سایر 2 .05
جمع 369 100

در کجا ورزش می کنید 

طبق جدول شماره 8 از میان پاسخگویان بیشترین  آنها معادل 30.8 درصد در منزل و معادل 29.1 درصددرباشگاههای ورزشی نزدیک محل سکونت خودو معادل 14 درصد در سایر نقاط ( کوچه و خیابان و‌مدرسه‌)  ورزش می کنند


جدول شماره 8- توزیع پاسخگویان بر اساس محلی که  ورزش انجام می دهند

محل ورزش تعداد درصد
منزل 112 30.8
پارک 66 18.1
در نزدیکی محل کار 5 1.4
باشگاه ورزشی نزدیک محل سکونت 106 29.1
هر ورزشگاهی 24 6.6
سایر 51 14
جمع 364 100

آیا در نزدیکی محل سکونت شما ورزشگاه است

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9 از میان745  نفر پاسخگو 65.8 اظهار داشته اندکه در نزدیکی محل سکونت آنها ورزشگاه است و معادل 24.2 درصد اظهار داشته اند که در نزدکی محل سکونت آنها ورزشگاه نیست و معادل 10.1 درصد ابراز بی اطلاعی کرده اند.

جدول شماره 9-  توزیع پاسخگویان بر اساس نزدیکی  ورزشگاه به محل سکونت

نزدیکی ورزشگاه به محل سکونت تعداد درصد
بله 490 65.8
خیر 180 24.2
نمی دانم 75 10.1
جمع 745 100

اخبار ورزشی را دنبال می کنید

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10   از میان 745  نفر پاسخگو معادل 50.7 درصد اخبار ورزشی را دنبال می کنند و معادل 9/40 درصد اخبار ورزشی را پیگیری نمی کنند.

جدول شماره 10-  توزیع پاسخگویان بر اساس  پیگیری اخبار ورزشی

پیگیر ی اخبار ورزشی تعداد  درصد 
دنبال می کنم 423 56.7
دنبال نمی کنم 305 40.9
خیلی کم دنبال می کنم 17 2.28
جمع 745 100

از چه طریقی اخبار ورزشی را دنبال می کنید ؟

  بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11 از 423 نفر از پاسخگویان که اخبار ورزشی را دنبال می کنند  معادل 87.5 درصد از طریق تلویزیون،‌معادل 5.7 درصد از طریق روزنامه،‌ 1.9 درصد از طریق رادیو و معادل 3.3 درصد از طریق تلویزیون و روزنامه اخبار ورزشی را پیگیری می کنند.
 
  جدول شماره 11- توزیع پاسخگویان بر اساس  طریقه پیگیری اخبار  ورزشی

پیگیری اخبار از چه طریق تعداد درصد
تلویزیون 370 87.5
روزنامه 24 5.7
رادیو 8 1.9
تلویزیون،‌روزنامه، رادیو 5 1.2
تلویزیون و روزنامه 14 3.3
تلویزیون و رادیو 2 .05
جمع 423 100

اخبار را از طریق روزنامه همشهری دنبال می کنید؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 12  از 38  نفر از پاسخگویان که اخبار ورزشی را از طریق روزنامه دنبال می کنند  معادل 78.9 درصد ازصفحه ورزشی روزنامه همشهری اظهار رضایت و معادل 21.1 درصد عدم رضایت داشته اند.

جدول شماره 11- توزیع پاسخگویان بر اساس  رضایت از صفحه ورزشی روزنامه همشهری 

رضایت از صفحه ورزشی همشهری تعداد  درصد 
راضی 30 78.9
ناراضی 8 21.1
جمع 38 100

 مدیر طرح: فاطمه یزدانی
همکاران : ،‌شبنم چهره، ،سرور هاشمی، فریده درفشی

مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 10966

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز