دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۵ - ۰۶:۱۴
۰ نفر

همشهری آنلاین: میزان اهمیت روز درختکاری درمیان مردم تهران عنوان تحقیق مرکز مطالعات رسانه‌ای روزنامه همشهری است که اخیرا انجام شده است.

 نتایج این تحقیق را در این قسمت بخوانید:

پیشگفتار
درخت مظهر زیبایی و حیات و یکی از زیباترین و پرثمرترین نعمتهای بیکران خداوند است که بخش مهمی از نیازهای انسان را برآورده می‌سازد . در ایران، از 15 تا 22 اسفند ماه به عنوان  " هفته منابع طبیعی" نامگذاری شده است که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند  "روز ‌درختکاری‌ " است.

در این هفته، نهال انواع درختان، متناسب با شرایط جوی ایران توسط شهرداری بین مردم توزیع می شود و شیوه های کاشت درخت به علاقه مندان آموزش داده می شود. آنچه اهمیت درختکاری را در ایران دو چندان کرده است، شرایط آب و هوایی خشک و کم باران اغلب مناطق کشور است.

با کاشت درختان سازگار با این وضعیت جوی، می توان محیط زیست را لطیف و با طراوت کرد. طبیعت و فضای سبز وسیله ای برای بقای بشری و حفظ زیبایی شهر است و به عنوان میراثی ارزشمند به همه انسانها تعلق دارد. درختکاری در ایران دارای پشتوانه‌ای از علایق ملی  و سنت تاریخی است، تاریخ نشان می‌دهد که ایرانیان باستان، جشنهای خاصی داشتند و در این جشنها به درختکاری پرداخته و به خاک و زراعت احترام می‌گذاشتند علاوه بر این درختکاری با اعتقادات مذهبی مردم نیز پیوند دارد، تاحدی که کاشت درخت نوعی عبادت محسوب می شود.

در ختکاری یکی از سنن پسندیده در اسلام است که به کرات نسبت به آن در روایات تاکید شده است . قرآن کریم در بیش از بیست آیه به راز رویش گیاهان اشاره می کند .

پیامبرصلى الله علیه وآله همچنین فرمودند : هر که نهالى بکارد، خداوند به مقدار میوه‏اى که از آن درخت به دست مى‏آید، در نامه اعمال او پاداش مى‏نویسد.

با توجه به به اینکه گیاهان ، خصوصاً درختان هم در فرهنگ و هم در فرامین دینی ملل مختلف ، جایگاه خاصی داشته است . اما متاسفانه از زمانی که بشر بدون توجه به اندوخته های دینی و فرهنگی خود، تنها به قصد تسلط بر طبیعت و استفاده هر چه بیشتر از آن برای منافعش گام برداشت، تخریب این نعمت الهی روز به روز افزایش یافت و به موجب آن ، بشر هر روز با مشکلات زیست محیطی بیشتری روبه رو است.

مطالب یاد شده به روشنی ، وظیفه تک تک ما را در حفظ و حراست از منابع طبیعی ِ موجود ، خصوصاً جنگلها و مراتع و همچنین توسعه پایدار و گسترش این نعمت الهی ، به عنوان یک وظیفه دینی و ملی ، مشخص می کند. بطور خلاصه روز درختکاری بهانه‌ای است برای اینکه ما به محیط زیست احترام گذشته و آنرا احیاء کنیم و یا حداقل نگهداری کنیم. امید است که با تلاش در این جهت ، حتی با کاشتن یک نهال کوچک ، کشوری زیبا و آباد را برای خویش مهیا کنیم که یقیناً کاری پسندیده است.

کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا به میزان اهمیت روز درختکاری درمیان پاسخگویان دست یافت.  این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1200نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است.

این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  تحقیق
هدف کلی این تحقیق دستیابی به مجموعه اطلاعات و پاسخ هایی است که میزان اهمیت و آگاهی مردم از روز درختکاری را بیان می کند و نشان می دهد چه تعداد از مردم در این روز درخت کاشته‌اند.

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:
1. میزان آگاهی پاسخگویان از تاریخ و زمان روز درختکاری.
2. چه تعداد از پاسخگویان تا به حال درخت کاشته‌اند.
3. چه تعداد از پاسخگویان در روز درختکاری درخت کاشته‌اند .
4. پاسخگویان ترجیح می‌دهند در این روز چه درختی کاشته شود
5. میزان آگاهی پاسخگویان از عملکرد شهرداری  در روز درختکاری.
6. میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد شهرداری در روز درختکاری.
7. از نظر پاسخگویان درختکاری در شهر وظیفه چه کسی است؟

روش نظرسنجی
 در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. عددهای داخل جدول گرد شده است.


 جامعه نمونه
ژدر این تحقیق نمونه آماری شامل  1200 نفر از پاسخگویان تهرانی است، لازم به ذکر است که از این تعداد 35% مرد و65% زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
این نظرسنجی از تاریخ 3 تا 7 بهمن ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری انجام شده است.

چکیده:
طرح نظرسنجی حاضر، ‌به منظور دست یافتن به میزان اهمیت روز درختکاری در میان مردم  انجام گرفته است. یافته هایی از این طرح به دست آمده که در این بخش،‌به مهمترین نکته‌های آن پرداخته شده است.

1. 65%  پاسخگویان را زنان و 35%  را مردان تشکیل می دهند.

2. اکثریت پاسخگویان معادل 36 درصد نمی دانستند روزدرختکاری چه تاریخی است، 34 درصد اظهار کردند اسفند ماه است ولی روز دقیق آن را نمی‌دانستند، تنها 30 درصد از پاسخگویان اشاره مستقیم به روز 15 اسفند  به عنوان روز درختکاری داشتند.

3. از میان  پاسخگویان ، معادل  53 درصد تا به حال درخت نکاشته و47 درصد درخت کاشته بودند.

4. از میان  پاسخگویانی که درخت می‌کارند، معادل 73 درصد غیر از روز درختکاری و ‌22 درصد  روز درختکاری درخت کاشته بودند.

5. اکثریت پاسخگویان معادل 32 درصد ترجیح می دهند در روز درختکاری درخت کاج و 27 درصد ترجیح می دهند درخت میوه کاشته شود.

6. اکثریت پاسخگویان، معادل 37 درصد نمی‌دانستند شهرداری در روز درختکاری چه کارهایی انجام می‌دهد، 33 درصد توزیع نهال رایگان و 28 درصد کاشتن و رسیدگی به درختان را از جمله کارهای شهرداری در روز درختکاری عنوان کردند.

7. از میان پاسخگویانی که از عملکرد شهرداری در روز درختکاری اطلاع داشتند، اکثریت آنها معادل 47 درصد از عملکرد شهرداری در روز درختکاری راضی بودند.
 
8. اکثریت پاسخگویان معادل 48 درصد عقیده داشتند درختکاری در شهر بر عهده شهرداری و مردم با مشارکت یکدیگر است و 41 درصد عنوان کردند درختکاری فقط بر عهده شهرداری است.

جنس پاسخگویان   
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 1، از میان  1200 نفر پاسخگو، 65  درصد  پاسخگویان را زنان و 35 درصد  را  تشکیل می دهند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

 

جنس

تعداد 

درصد 

زن

777 

65 

مرد

423 

35 

جمع

1200 

100 

 

نمودار شماره  1

میزان آگاهی پاسخگویان از تاریخ روز درختکاری
 بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 2 ، از میان  1200 نفر پاسخگو معادل 36 درصد نمی‌دانستند روزدرختکاری چه تاریخی است، 34 درصد اظهار کردند اسفند ماه است ولی روز دقیق آن را نمی‌دانستند، تنها 30 درصد از پاسخگویان اشاره مستقیم به روز 15 اسفند  به عنوان روز درختکاری داشتند.
 
جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان آگاهی آنها از تاریخ روز درختکاری

 

اطلاع پاسخگویان از تاریخ روز درختکاری

تعداد 

درصد 

نمی‌دانم

438 

36 

اسفند

407 

34 

30 اسفند

355 

15

جمع

1200 

100 

 

نمودار شماره  2

 چه تعداد از پاسخگویان تا به حال درخت کاشته‌اند؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره3 ، از میان 1200نفر پاسخگو معادل  53 درصد تا به حال درخت نکاشته و47 درصد درخت کاشته بودند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس کاشتن درخت

 

پاسخگویان تا به حال درخت کاشته‌اند؟

تعداد 

درصد 

خیر

635 

53 

بله

565 

47 

جمع

1200 

100 

 

نمودار شماره 3 

پاسخگویان در چه روزی درخت کاشته‌اند؟
 بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 4 از میان  565 نفر پاسخگو که درخت می‌کارند، معادل 73 درصد  غیر از روز درختکاری ، ‌22 درصد  روز درختکاری و 5 درصد هم در روز درختکاری و هم غیر از این روز درخت می‌کارند.  

 جدول شماره 4– توزیع پاسخگویان بر اساس روزی که درخت کاشته‌اند

 

روزی که پاسخگویان درخت کاشته‌اند

تعداد 

درصد 

غیر از این روز

411 

73 

روز درختکاری

125 

22 

هردو

29 

جمع

565 

100 

 


نمودار شماره  4

پاسخگویان ترجیح می‌دهند در این روز چه درختی کاشته شود؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 ، از میان  1200 نفر پاسخگو،  معادل 35 درصد ترجیح می دهند در روز درختکاری درخت کاج ، 30 درصد ترجیح می دهند درخت میوه  و 7 درصد ترجیح می دهند درخت چنار کاشته شود.
 
جدول شماره 5- توزیع پاسخگویان بر اساس درختی که ترجیح می دهند کاشته شود

 

درخت‌هایی که ترجیح می دهند کاشته شود

تعداد 

درصد 

درخت کاج

380 

35 

درخت میوه

326 

30 

درخت بید مجنون

163 

15 

درخت سرو

146 

13 

درخت چنار

73 

جمع

1200 

100 

 


نمودار شماره  5

میزان آگاهی پاسخگویان از عملکرد شهرداری  در روز درختکاری
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6، از میان 1200 نفر پاسخگو، معادل 37 درصد نمی‌دانستند شهرداری در روز درختکاری چه کارهایی انجام می‌دهد، 33 درصد توزیع نهال رایگان ، 28 درصد کاشتن و رسیدگی به درختان و 2 درصد تشویق به درختکاری را از جمله کارهای شهرداری در روز درختکاری عنوان کردند.

 جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس آگاهی آنها از عملکرد شهرداری در روز درختکاری

 

عملکرد شهرداری در روز درختکاری از نظر پاسخگویان 

تعداد 

درصد 

نمی‌دانم

450 

37 

توزیع نهال رایگان

390 

33 

کاشتن و رسیدگی به درختان

337 

28 

تشویق به درختکاری

23 

جمع

1200 

100 

 

نمودار شماره  6

میزان رضایت پاسخگویان از عملکرد شهرداری در روز درختکاری
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7 ، از میان 750 نفر پاسخگو که از عملکرد شهرداری در روز درختکاری اطلاع داشتند، اکثریت آنها معادل 47 درصد از عملکرد شهرداری راضی،  40 درصد تاحدی راضی و 13 درصد از عملکرد آنها ناراضی بودند. ‌

جدول شماره 7-  توزیع پاسخگویان بر اساس رضایت آنها از عملکرد شهرداری در روز درختکاری

 

میزان رضایت از عملکرد شهرداری در روز درختکاری

تعداد 

درصد 

راضی

356 

47 

تاحدی راضی

297 

40 

ناراضی

97 

13 

جمع

750 

100 

 


نمودار شماره  7

 از نظر پاسخگویان درختکاری در شهر برعهده چه کسی است؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8، از میان  1200 نفر پاسخگو، 48 درصد اظهار کردند درختکاری در شهر بر عهده شهرداری و مردم با مشارکت یکدیگر است ، ‌ 41 درصد عنوان کردند درختکاری فقط بر عهده شهرداری و 11 درصد اعلام کردند برعهده مردم است.

جدول شماره 8-  توزیع پاسخگویان بر اساس مسئولیت درختکاری در شهر

 

مسئولیت  درختکاری در شهر

تعداد 

درصد 

برعهده همه(شهرداری و مردم)

580 

48 

برعهده شهرداری

492 

41 

برعهده مردم

128 

11 

جمع

1200 

100 

 


نمودار شماره  8

مدیر طرح: سرورالسادات قاضي زاده هاشمی
همکاران : سیامک کفایی ، شبنم چهره ، فریده درفشی ، سمیه گایکانی ، فریده حیدرنژاد

 مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 17533

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز