همین چند روز پیش بود که سعی کردیم تولدش را با شکوه برگزار کنیم. مرکز تحقیقات و مطالعات رسانه‌ای همشهری تحقیقی با موضوع زیارت امام رضا(ع) انجام داده است.

پیشگفتار

در روز11 ذیقعده سال 148 هجری قمری درمدینه در خانه موسی کاظم فرزندی دیده بجهان گشود که بعد از پدر عهده دار امامت اسلامی گردید که نام اورا علی و لقبش را رضا گذاشتند.

 از دوران کودکی با پدرش بود و امام موسی کاظم پیوسته به یاران خود می فرمود که  امام بعد از من اوست. امام رضا در سن 35 سالگی به امامت رسید و مدت امامت آن حضرت 20 سال بود و در ماه صفر سال 203 هجری قمری در سن 55 سالگی به شهادت رسید.

زیارت امام رضا  از آداب اسلامی رایج در جامعه ایران بوده و هست. مرقــد مطهر حضرت امام رضا(ع) در مشهد قبله گاه دل هاى مشتاق و عاشقان دلداده آن حضرت در سراسر جهان است.

مقدمه

زیارت امام رضا  از آداب اسلامی رایج در جامعه ایران بوده است. نظرسنجی حاضر، با توجه به اهمیت زیارت امام رضا و به منظور بررسی نظرات مردم تهران در خصوص زیارت امام رضا و برخی از ابعاد آن از جمله وسیله نقلیه ای که برای سفر به مشهد انتخاب می کنند به اجرا درآمد. 

کلیات تحقیق

در این گزارش با به کارگیری از نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن  آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه درباره زیارت کردن اما م رضا بدست آوریم.

این گزارش حاصل جمع آوری نظرات 1000 نفر پاسخگوی به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی است که ازمیان افراد جامعه به صورت تصادفی انتخاب که ضمن تماس با ایشان به اجرا درآمده است.

اهداف  نظرسنجی

1- آیا به زیارت امام رضا می روید؟
2- آخرین باری که به زیارت امام رضا رفته اید چه وقت بوده است؟
3- با چه وسیله نقلیه ای به مشهد می روید؟

چکیده:

طرح نظرسنجی حاضر،‌پژوهشی درباره رفتن مردم به زیارت امام رضا است.یافته هایی از این طرح به دست آمده است که در این بخش،‌به مهمترین قسمت های آن پر داخته شده است.


1-  28.7 درصد پاسخگویان را مردان و 71.3 درصد را زنان تشکیل داده اند


2-   16 درصد از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و 37.9 درصد دارای مدرک دیپلم و 5.4 درصد بی سواد هستند.


3-    معادل 96.7درصد از پاسخگویان به زیارت امام رضا می روند و معادل 3.3 تا به حال به زیارت امام رضا نرفته اند.


4-   معادل 40.6درصد که بیشترین آمار را به خود اختصاص بین 3 تا 8 سال قبل به مشهد رفته اند،‌ معادل 19.2درصد بین 1 تا 6 ماه پیش و معادل 21.1 درصد بین 1 تا 2 سال پیش به زیارت امام رضا رفته اند.


5-    بیشترین درصد پاسخگویان (38 درصد) با قطار و معادل 29 درصد با وسیله نقلیه خود به مشهد سفر می کنند.

روش نظرسنجی

در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

جامعه آماری

جامعه آماری در این تحقیق شامل 1000 نفر از مردم است. لازم به ذکر است که از این تعداد  713 نفر زن و تعداد 287نفر مرد هستند.

زمان اجرای نظرسنجی

 این نظرسنجی از تاریخ 29 آبان تا اول آذر ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات   رسانه ای روزنامه همشهری بصورت تلفنی انجام شده است.

جنس پاسخگویان
   
جدول شماره 1 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول اکثریت پاسخگویان (71.3درصد) را زنان  و (28.7درصد) را مردان  تشکیل می‌دهند.

   
جدول شماره 1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

جنس تعداد  درصد 
زن 713  71.3 
مرد 287  28.7
جمع 1000  100 

 


سن پاسخگویان

جدول شماره 2 نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند از 1000 نفرپاسخگو معادل  9.3 درصد از پاسخگویان بین 18 تا 20 سال،‌ معادل 14.9 درصد از پاسخگویان بین 36 تا 40 سال  قرار دارند و  6.1 درصد از پاسخگویان  بالاتر از 60سال سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

سن تعداد  درصد 
18- 20 سال 93 9.3
21 -25 سال 143 14.3
26 - 30 سال 179 17.9
31- 35 سال 106 10.6
36 - 40 سال 149 14.9
41 - 45 سال 92 9.2
46- 50 سال 75 7.5
51- 60 سال 102 10.2
60 به بالا 61 6.1
جمع 100  

100

 سطح تحصیلات

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3 از میان 1000فر پاسخگو معادل (  37.9درصد) در مقطع دیپلم ، معادل (16  درصد )در مقطع لیسانس و بالاتر  و معادل (5.4درصد) بی سواد هستند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد درصد
بی سواد

54

5.4
ابتدایی 112 11.2
راهنمایی 123 12.3
دبیرستان 69 6.9
دیپلم 379 37.9
دانشجو 103 10.3
لیسانس و بالا تر 160 16
جمع 1000 100

وضعیت تاهل پاسخگویان

جدول شماره 4 نشان می دهد که از میان 1000 نفر پاسخگو معادل 76.9 درصد متاهل و معادل 22.5 درصد مجرد و معادل 0.6 درصد  ازهم جدا شده اند و یا همسر آن ها فوت کرده است.

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر وضعیت تاهل

وضعیت تاهل تعداد درصد
متاهل 769 76.9
مجرد 225 22.5
سایر 6 0.6
جمع 1000 100

شغل پاسخگویان

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 از میان 1000فر پاسخگو معادل (3.1 درصد) بیکار،‌معادل (3.8 درصد) دانشجو، معادل (51.8 درصد خانه دار)،‌ ‌معادل (10.9 درصد) دارای شغل آْزاد (مغازه دار،‌پیمانکارو .....)،‌معادل (8.7 درصد) کارمند ساده بخش دولتی و معادل (6.5 درصد)  در شرکت خصوصی مشغول به کار هستند.

شغل تعداد  درصد 
بیکار 31 3.1
محصل 35 3.5
خانه دار 518 51.8
کارگر ساده 13 1.3
کارمند ساده بخش دولتی 87 8.7
کارگر فنی 8 0.8
دانشجو 38 3.8
کارمند بخش خصوصی 65 6.5
کارمند لیسانس بخش دولتی 45 4.5
مشاغل آزاد 139 13.9
مدیران بخش دولتی ( لیسانس و فوق لیسانس) 2 0.2
کارمند فوق لیسانس بخش دولتی 10 1
مدیر های رده بالا 1 0.1
دکتر 4 0.4
تاجر و بازرگان 4 0.4
جمع 1000 100

منطقه سکونت
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره6از میان 1000فر پاسخگو معادل (  46.3درصد) در مناطق (1و2و3و4و5)،  معادل (18 درصد ) در مناطق (6و7و8و9و10)، معادل (18.2درصد )در مناطق (11و12و13و14و15) و معادل (17.5رصد) در مناطق (16و17و18و19و20) سکونت دارند.


جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس منطقه سکونت

محل سکونت تعداد درصد
منطقه 1-2-3-4-5 463 46.3
منطقه 6-7-8-9-10 180 18
منطقه 11-12-13-14-15 182 18.2
منطقه 16-17-18-19-20 175 17.5
جمع 1000 100

آِیا به زیارت  امام رضا رفته اید؟
    بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7 از میان  پاسخگویان معادل 96.7 درصد به زیارت امام رضا رفته اند و معادل 3.3درصد تا به حال به زیارت امام رضا نرفته اند.

جدول شماره7 – توزیع پاسخگویان بر اساس  رفتن به زیارت امام رضا

زیارت امام رضا(ع) تعداد درصد
رفته‌ام 967 96.7
نرفته‌ام 33 3.3
جمع 1000 100

آخرین باری که به زیارت امام رضا رفته اید چه زمانی بوده است؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8 ،از میان 967 نفری که به زیارت امام رضا می روند معادل 19.2 درصد بین 1تا 6 ماه پیش، معادل 19 درصد بین 7 ماه تا یک سال پیش به زیارت امام رضا رفته اند  و معادل 40.6 بین 3تا 10 سال پیش به زیارت امام رضا رفته اند.


 جدول شماره 8- توزیع پاسخگویان بر اساس  زمانی که به زیارت امام رضا رفته اند

مدت زمان تعداد درصد
بین یک تا 6 ماه پیش 186 19.2
بین 7 ماه تا یک سال پیش 184 19
بین یک تا دو سال پیش 204 21.1
3 تا 10 سال پیش 393 40.6
جمع 1000 100

با چه وسیله ای به مشهد می روید؟

بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9،از میان 967 نفرپاسخگویی که به زیارت امام رضا می روند  معادل 17.1 درصد از هواپیما،‌ معادل 38 درصد از قطار،‌ معادل 15.7 درصد با اتوبوس،  معادل 28.6  درصد وسایل نقلیه شخصی و 0.6 درصد نیز کاروان را انتخاب می‌کنند.

وسیله سفر تعداد درصد
هواپیما 165 17.6
قطار 367 38
اتوبوس 152 15.7
ماشین شخصی 277 28.6
کاروان 6 0.6
جمع 967 100

مدیر طرح: فاطمه یزدانی

همکاران : ،‌شبنم چهره، ،سرور هاشمی، فریده درفشی

مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 10484

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز