پژوهشگران مرکز تحقیقات و مطالعات روزنامه همشهری این بار از ساکنان شهر تهران در مورد خصایص حضرت علی(ع) پرسیده اند.

پیشگفتار
روز 13 رجب،‌23 سال قبل از هجرت پیامبر،‌ در خانواده ابوطالب فرزندی به دنیا آمد که او را علی نامیدند. درباره تولد حضرت علی یکی از مردم مکه چنین می‌گوید: با عباس نشسته بودیم که بناگاه «فاطمه» دختر‌  «اسد» در حالیکه از درد به خود می پیچید به سوی خانه کعبه آمد و چنین گفت: خداوندا به تو و پیامبرت ایمان دارم،‌ همان پیامبری که به فرمانت این خانه را بنا نهاد خدایا تولد کودکی که در شکم دارم آسان گردان.

در این وقت همه به چشم خود دیدیم که دیوار خانه خداوند ازهم باز شد و آن بانو قدم به داخل گذاشت و پس از 4 روز«فاطمه» درحالی که کودکی در آغوش داشت از خانه خدا بیرون آمد.

پس از شش سال در اثر قحطی که در مکه اتفاق افتاد بنا به در خواست پیغمبر اکرم (ص) از خانه پدر به خانه پسر عموی خود یعنی پیامبر منتقل گردید و تحت سرپرستی و پرورش مستقیم آن حضرت درآمد.

 پس از چند سال پیغمبر اکرم (ص) به نبوت گزیده شد و برای نخستین بار در (غار حرا) وحی آسمانی به وی رسید. وقتی که از غار رهسپار شهر و خانه خود شد , شرح حال را فرمود و  علی (ع) به آن حضرت ایمان آورد.

از خصوصیات بسیار مهم حضرت علی می توان از خویشتن داری و ‌ شجاعت وی  نام برد. از سخنان امام می توان به چند سخن زیر اشاره کرد.

1- از فرومایگان بپرهیزیند زیرا آنها کسانی هستند که از خدا نمی ترسند.
2- به خدا قسم جز مومن مرادوست نمی دارد و جز منافق با من دشمنی نمی کند.
3- از دنیا توشه برگیرید و بهترین توشه از دنیا،‌ پرهیز ازگناه است.
4- هیچ کار نزد خداوند بهتر از نماز نیست.
5- مسلمان آ‌ئینه مسلمان است اگر لغزشی از مسلمانی دیدید با نرمی راهنمائیش کنید. 

نام: علی
لقب: امیرالمومنین
کنیه: ابوالحسن
مدت خلافت: 5 سال 
مدت عمر: 63 سال               ‌
شهادت: سال 40 هجری توسط شخصی از خوارج به نام ابن ملجم 
محل دفن: شهر نجف واقع در عراق

مقدمه
 نظرسنجی حاضر، با توجه به اهمیت نام حضرت علی (ع) و بزرگداشت نام و یاد ایشان در زندگی پاسخگویان به اجرا درآمد.

کلیات تحقیق
در این گزارش با به کارگیری نظرسنجی تلفنی و بدست آوردن آمارها، پردازش و تحلیل علمی آنها، سعی شده است تا بخشی از نظرات مردم جامعه درباره اهمیت نام حضرت علی (ع) و بزرگداشت نام و یاد ایشان در زندگی پاسخگویان کسب اطلاع شود.

این گزارش حاصل جمع آوری پاسخ 1180 نفر از مردم تهران به پرسشنامه تهیه شده توسط واحد نظرسنجی تلفنی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای موسسه همشهری است. این افراد به صورت تصادفی و بر اساس مراجعه به فهرست شماره تلفن ها (از 22000000 الی 88999999) انتخاب شدند. در این گزارش نظر کسانی که تمایل به پاسخگویی به تمام پرسش های تحقیق را داشته اند، منعکس شده است.

اهداف  نظرسنجی

نظرسنجی حاضر برای آگاهی از موارد زیر به اجرا درآمد:
1. معنی اسم علی از نظر پاسخگویان.
2. بزرگترین خصلت و ویژگی حضرت علی (ع)از نظر پاسخگویان.
3. اگر حضرت امروز بود چه می کرد؟
4. جایگاه حضرت علی (ع)در زندگی پاسخگویان.
5. پاسخگویان در چه موقعیت هایی به فکر حضرت علی (ع)هستند.
6. آیا پاسخگویان حضرت علی (ع)را به خواب دیده اند؟
7. اگر پاسخگویان به زیارت حضرت علی (ع)بروند از او چه می خواهند؟

چکیده:
 طرح نظرسنجی حاضر،‌پژوهشی درارتباط با اهمیت نام حضرت علی (ع) و بزرگداشت نام و یاد ایشان در زندگی مردم است. یافته هایی از این طرح به دست آمده است که در این بخش،‌به مهمترین نکته های آن پر داخته شده است.

1.  34درصد پاسخگویان را مردان و 66 درصد را زنان تشکیل داده اند.

2. 14 درصد از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر و 40 درصد دارای مدرک دیپلم و 7 درصد بی سواد هستند.

3. از میان پاسخگویان معادل 33 درصد معنی اسم علی (ع)را بزرگوار و بلندمرتبه، معادل 4 درصد اسم خدا می دانند و معادل 64 درصد نمی دانند معنی اسم علی (ع)چیست.

4. از میان پاسخگویان 26 درصد جوانمردی، 13 درصد عدالت، 11 درصد یتیم نوازی و کمک به بی بضاعت ها،‌ 10 درصد بخشایش و گذشت،‌ 7 درصد فروتنی و بزرگواری،‌ 5 درصد امانت داری و درستکاری،‌4 در صد قدرت و شجاعت، 3 درصد ایمان، 2 درصد ساده زیستی و بخشندگی، و 2 درصد صبر و بردباری را بزرگترین خصلت حضرت علی (ع)می دانند و معادل 17 درصد نمی دانند بزرگترین خصلت حضرت علی (ع) چیست.

5. 47 درصد از پاسخگویان معتقدند که اگر حضرت علی (ع)امروز بود عدالت را برقرار       می کرد، 11 درصد معتقدند با ظالمان مبارزه می کرد،‌ 9 درصد معتقدند دست مستضعفان را می گرفت،‌ 5 درصد معتقدند هیچ کاری نمی توانست بکند،‌ 4 درصد معتقدند  تشویق و هدایت جامعه به تقوای الهی، و 1 درصد معتقدند سکوت می کرد و معادل 21 درصد    نمی دانند حضرت علی (ع)اگر امروز بود چه می کرد.

6. از میان پاسخگویان معادل 81 درصد نقش حضرت علی (ع)را در زندگی خود زیاد،‌ معادل 11 درصد تاحدی و  معادل 3 درصد کم اظهار کرده اند و معادل 6 درصد نمی دانند تا چه حد حضرت علی (ع) در زندگی آنها نقش دارد.

7. از میان پاسخگویان معادل 38 درصد در تمام لحظات زندگی،‌ معادل 31 درصد وقتی حقی پایمال می شود،‌ معادل 3 درصد هروقت نام او را می شوند به یاد حضرت علی (ع)می افتند و معادل 7 درصد ازپاسخگویان نمی دانند در چه لحظاتی به یاد حضرت علی (ع)هستند.

8. از میان پاسخگویان  معادل  81 درصد خواب حضرت را ندیده اند و معادل 19 درصد حضرت علی (ع)را در خواب دیده اند.

9. از میان پاسخگویان اگر به زیارت حضرت علی (ع)بروند 26 درصد سلامتی خود و خانواده،‌ 11 درصد ظهور امام زمان،‌ 11 درصد هدایت جوانان،‌ 10 درصد شفاعت،‌ 9 درصد حل مشکلات،‌ 6 درصد شفای خود وخانواده ومسلمین،‌ 6 درصد کمک به مستضعفان جهان را از حضرت علی (ع)می خواهند و 10 درصد نمی دانند چه درخواستی از ایشان می کنند.

 روش نظرسنجی
در این پژوهش، از نظرات عامه مردم به صورت تلفنی (نظرسنجی تلفنی) به روش پیمایشی و نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. و عددهای داخل جدول گرد شده است.


جامعه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل نفر از مردم است. لازم به ذکر است که از این تعداد34  درصد مردو66  درصد زن هستند.

زمان اجرای نظرسنجی
 این نظرسنجی از تاریخ 2 تا 5 دی ماه 1385 توسط گروه نظرسنجی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری بصورت تلفنی انجام شده است.

جنس پاسخگویان   
جدول شماره 1 جنس پاسخگویان را نشان می دهد. بر اساس جدول اکثریت پاسخگویان (66درصد) را زنان  و (34درصد) را مردان  تشکیل می دهند.

جدول شماره  1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

 جنس تعداد  درصد
زن  781  66
مرد 399  34 
جمع 1180  100 

سن پاسخگویان
جدول شماره 2 نشان می دهد که پاسخگویان در چه گروه سنی قرار دارند از 1180نفر پاسخگو معادل 13 درصد از پاسخگویان بین 18تا 20سال،‌ معال 17 درصد از پاسخگویان بین 21تا 25سال  قرار دارند ومعادل 9 درصد از پاسخگویان  بالاتر از 60 سال سن دارند.

جدول شماره 2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن

 سن تعداد  درصد
18-20 سال 157 13  
21-25 سال 202 17
26-30 سال 170 14  
31-35 سال 147 13
36-40 سال 136 12
 41-45 سال 88
 46-50 سال 87
51-60 سال 93 8  
60سال به بالا 100 9  
 جمع 1180  100

سطح تحصیلات
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 3 از میان پاسخگو معادل (40درصد) در مقطع دیپلم ، معادل (14 درصد) در مقطع لیسانس و بالاتر  و معادل (7 درصد) بی سواد هستند.

جدول شماره 3- توزیع پاسخگویان بر اساس سطح تحصیلات 

میزان تحصیلات  تعداد درصد
دیپلم 475 40 
لیسانس و بالاتر 170 14  
ابتدایی 137  12 
دانشجوو فوق دیپلم 121 10 
راهنمایی 115  10
دبیرستان 84 7  
بی سواد 78 
جمع 1180  100 

منطقه سکونت
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره4 از میان 1180 نفر پاسخگو معادل (45درصد) در مناطق (1و2و3و4و5)، معادل (18درصد) در مناطق (6و7و8و9و10)، معادل (22درصد) در مناطق (11و12و13و14و15) و معادل (15درصد) در مناطق (16و19و20) و معادل 0.2درصد در منطقه 21و 22سکونت دارند.

جدول شماره 4- توزیع پاسخگویان بر اساس منطقه سکونت

میزان تحصیلات تعداد  درصد 
منطقه 1-2-3-4-5 530  45 
منطقه 6-7-8-9-10 207  18 
منطقه 11-12-13-14-15 263  22 
منطقه 16-19-20 177  15 
منطقه 21-22 0.2 
جمع 1180  100 

معنی "علی" از نظر پاسخگویان
    بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 5 از میان  1180 پاسخگو،  معادل 33 درصد معنی اسم علی را بزرگوار و بلندمرتبه، معادل 4 درصد اسم خدا می دانند و معادل 64 درصد نمی دانند معنی اسم علی چیست.

جدول شماره 5 – توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره معنی اسم علی

معنی اسم علی  تعداد  درصد
بزرگوار وبلندمرتبه 384 33  
اسم خدا 42
نمی دانم 754  64 
جمع 1180 100  

بزرگترین خصلت حضرت علی (ع)چیست؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 6 از میان 1180 نفر پاسخگو، معادل 26 درصد جوانمردی، معادل 13 درصد عدالت، معادل 11 درصد یتیم نوازی و کمک به بی بضاعت ها،‌ معادل 10 درصد بخشایش و گذشت،‌ معادل 7 درصد فروتنی و بزرگواری،‌ معادل 5 درصد امانت داری و درستکاری،

‌معادل 4 قدرت و شجاعت، معادل 3 درصد ایمان، معادل 2 درصد ساده زیستی و بخشندگی، معادل 2درصد صبر و بردباری را بزرگترین خصلت حضرت علی (ع)می دانند و معادل 17 درصد نمی دانند بزرگترین خصلت حضرت علی (ع) چیست.

 جدول شماره 6- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره بزرگترین خصلت حضرت علی

بزرگترین خصلت حضرت علی (ع) تعداد  درصد 
جوانمردی 311  26 
عدالت 147  13 
یتیم نوازی و کمک به بی بضاعت ها 132  11 
بخشایش وگذشت 112  10 
فروتنی و بزرگواری 87 
امانت داری و درستکاری 53 
قدرت و شجاعت 47 
ایمان 35 
ساده زیستی و بخشندگی 29 
صبر و بردباری 22 
سایر 10 
نمی دانم 195  17 
جمع 1180  100 

 اگر حضرت امروز بود چه می کرد؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 7، معادل 47 درصد پاسخگویان معتقدند که اگر حضرت   علی (ع) امروز بود عدالت را برقرار می کرد، معادل 11 درصد معتقدند با ظالمان مبارزه می کرد،‌ معادل 9 درصد معتقدند دست مستضعفان را می گرفت،‌ معادل 5 درصد معتقدند هیچ چیزی تغییر نمی کرد،‌ معادل 4 درصد معتقدند  تشویق و هدایت جامعه به تقوای الهی، معادل 1 درصد معتقدند سکوت می کرد و معادل 21 درصد نمی دانند حضرت علی (ع) اگر امروز بود چه می کرد.

 جدول شماره 7- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان در باره  حضرت  اگر امروز بود چه می کرد

حضرت علی (ع) اگر امروز بود چه می کرد  تعداد درصد 
عدالت را برقرار می کرد 561  47 
با ظالمان مبارزه می کرد 126  11 
دست مستضعفان را می گرفت 112 
هیچ چیزی تغییر نمی کرد 56 
تشویق و هدایت جامعه به تقوای الهی 45 
سکوت می کرد 14 
سایر 12 
نمی دانم 254  21 
جمع 1180  100 

نقش حضرت علی (ع) در زندگی پاسخگویان چقدر است؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 8، از میان 1180نفر پاسخگو  معادل 81 درصد نقش حضرت علی (ع) را در زندگی خود زیاد،‌ معادل 11 درصد تاحدی و  معادل 3 درصد کم اظهار کرده اند و معادل 6 درصد   نمی دانند تا چه حد حضرت علی (ع) در زندگی آنها نقش دارد.

جدول شماره 8- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره جایگاه حضرت علی (ع) در زندگی آنها تا چه حداست 

جایگاه حضرت علی (ع) در زندگی شما تعداد  درصد 
زیاد 983  81 
تا حدی 125  11 
کم 35 
نمی دانم 67 
جمع 1112  100 

درچه موقعیت هایی به یاد حضرت هستید؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 9، از میان 1180 نفر پاسخگو معادل 38 درصد در تمام لحظات زندگی،‌ معادل 31 درصد وقتی حقی پایمال می شود،‌ معادل 3 درصد هروقت نام او را می شوند به یاد حضرت علی (ع) می افتند و معادل 7 درصد ازپاسخگویان نمی دانند در چه لحظاتی به یاد حضرت علی (ع) هستند.

جدول شماره 9- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره موقعیت هایی که به یاد حضرت علی (ع) هستند

در چه موقعیت هایی به یاد حضرت علی (ع) هستید تعداد  درصد 
در تمام لحظات زندگی 697  59 
وقتی حقی پایمال می شود 369  31 
هروقت نام او را می شنوم 34 
نمی دانم 80 
جمع 1180  100 
آیا حضرت را به خواب دیده اید؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 10، از میان 1180 نفر پاسخگو  معادل  81 درصد خواب حضرت را ندیده اند و معادل 19 درصد حضرت علی (ع) را در خواب دیده اند.

جدول شماره 10- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره خواب دیدن حضرت علی

خواب دیدن حضرت علی (ع) تعداد  درصد 
خواب ندیده ام 960  81 
خواب دیده ام 220  19 
جمع 1180  100 

اگر به زیارت حضرت علی (ع) بروید از او چه می خواهید؟
بر اساس آمار مندرج در جدول شماره 11، از میان 1180 نفر  پاسخگو اگر به زیارت حضرت علی (ع) بروند معادل 26 درصد سلامتی خود و خانواده،‌معادل 11 درصد ظهور امام زمان،‌ معادل 11 درصد هدایت جوانان،‌ معادل 10 درصد شفاعت،‌ معادل 9 درصد حل مشکلات،‌ معادل 6 درصد شفای خود وخانواده ومسلمین،‌ معادل 6 درصد کمک به مستضعفان جهان را از حضرت علی (ع) می خواهند و معادل 10 درصد نمی دانند چه درخواستی از ایشان می کنند.

جدول شماره 11- توزیع پاسخگویان بر اساس نظر ایشان درباره خواسته ای که از حضرت علی (ع) دارند

به زیارت حضرت علی (ع) بروید از او چه می خواهید تعداد  درصد 
سلامتی خود و خانواده 313  26 
ظهور امام زمان 131  11 
هدایت جوانان 127  11 
شفاعت 120  10 
حل مشکلات 109 
 شفای خود و خانواده و مسلمین 77  6
کمک به مستضعفان جهان 77 
سایر 111  10 
نمی دانم 115  10 
جمع 1180  100 

مدیر طرح: فاطمه یزدانی

همکاران :  شبنم چهره، فریده درفشی، سرور هاشمی 

مرکزمطالعات و تحقیقات رسانه ای روزنامه همشهری

کد خبر 12993

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیب اجتماعی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز