یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۷
۰ نفر

همشهری آنلاین: آئین نامه کانون وکلاء مشتمل بر ۲۹ ماده است. نظر به ماده ۱۸ و ۲۵ قانون وکالت مقرر می‌شود:

 • ماده 1

كانون وكلا دادگستري در مقرر دادگاه استان تشكيل مي‌شود و همه وكلا و يا كارگشاياني كه در حوزه دادگاه استان اقامت دارند كارمند كانون آن استان هستند.

 • ماده 2

تا وقتي كه در همه استان­ها كانون تشكيل نشده همه وكلا و كارگشايان كشور كارمند كانون مركز خواهند بود.

 • ماده 3

كانون وكلا بوسيله هيئت مديره اداره مي‌شود.

 • ماده 4

هيئت مديره كانون مركز داراي دوازه تن كارمند اصلي و شش تن كارمند جانشين است كه از بين وكلا تعيين مي‌شوند. هيئت‌مديره داراي دو نايب رئيس و دو بازرس و دو منشي است.

 • ماده 5

رياست كانون با وزير دادگستري است و مي‌تواند از طرف خود نماينده تعيين نمايد.

 • ماده 6

كانون داراي چهار شعبه زير است كه تابع هيئت مديره كانون هستند:
1. كمك قضائي
2. راهنمائي
3. نظارت و بازرسي
4. كارآموزي و سخنراني

 • ماده 7

هر شعبه داراي رئيس و معاون (در صورت اقتضاء) مي‌باشد كه از بين هيئت مديره يا ساير وكلا تعيين مي‌شوند.

 • ماده 8

كانون بنابر تصويب وزير دادگستري براي بررسي به قوانين و ساير كارهاي وابسته مي‌تواند از وكلا دعوت نموده و علاوه بر شعب بالا شعب و كميسيون­هاي ديگري تشكيل دهد.

 • ماده 9

كانون داراي مديرداخلي است كه امور حسابداري مستقيماً و همچنين دبيرخانه و كتابخانه نيز تحت نظر او خواهد بود و بعده لازم كارمند دفتري و غيردفتري خواهد داشت.

 • ماده 10

هيئت مديره در هر دوره در خردادماه براي مدت دو سال تعيين مي‌شود و در دوره‌هاي بعد قابل انتخاب هستند و تا هيئت مديره جديد انتخاب نشده هيئت سابق بكار خود ادامه خواهند داد.

 • ماده 11

كارمندان هيئت مديره و جانشينان مستقيماً از طرف وزيردادگستري تعيين مي‌شوند نايب رئيس‌ها و بازرس‌ها و منشي‌ها را وزير دادگستري از بين هيئت مديره تعيين خواهد نمود.

 • ماده 12

تعيين و انفصال رؤساء و معاونين و كارمندان شعب و ساير مستخدمين آن به پيشنهاد هيئت مديره كانون منوط به تصميم وزيردادگستري خواهد بود.

 • ماده 13

كارمندي هيئت مديره افتخاري است ولي برؤساء و كارمندان شعب ممكن است مقرري داده شود و بمستخدمين كليتاً مقرري داده مي‌شود.

 • ماده 14

در صورتي كه يكي از كارمندان اصلي هيئت مديره فوت شده و يا استعفا نمايد و يا چهارماه متوالي بدون عذرموجه حاضر نشود وزير دادگستري يكي از كارمندان جانشين را براي بقيه مدت بجاي او تعيين خواهد نمود.

 • ماده 15

هيئت مديره در ماه لااقل دو جلسه خواهد داشت و نيز ممكن است بدستور وزير دادگستري يا نماينده ايشان و يا دعوت نايب رئيس بطور فوق‌العاده تشكيل شود.

 • ماده 16

جلسات هيئت مديره فقط با حضور بيش از نصف عده كارمندان رسميت خواهد داشت.

 • ماده 17

رئيس يا نماينده ايشان يا هر يك از نائب رئيسها كه حاضر باشند جلسه را اداره خواهند نمود و اگر هيچيك حاضر نباشند مسن‌ترين كارمندان جلسه را اداره مي‌نمايد.

 • ماده 18

خلاصه گفتگوي هر جلسه را يكي از منشيها به تعيين رئيس جلسه مي‌نويسد. و اگر هيچيك از منشي‌ها حاضر نباشند يكي از جوانترين كارمندان به تعيين رئيس جلسه خواهد نوشت و بايد به امضاء حاضرين برسد.

 • ماده 19

كليه نامه‌هاي صادر از كانون بامضاي رئيس يا نماينده رئيس و يا يكي از نائب رئيسها خواهد رسيد و رؤساي شعب نامه‌هاي راجع به‌شعبه‌اي كه رياست آنرا دارند امضاء مي‌نمايند.

 • ماده 20

در غياب رؤساء شعب يا در موقعي كه آنها از مداخله باشند يكي از نائب رئيس‌ها يا بازرسان به كار آن شعبه رسيدگي نموده و نامه‌هاي صادر از آن را امضاء مي‌نمايد.

 • ماده 21

بودجه هر سال كانون تا آخر اسفند سال گذشته بايد تهيه شده و پس از تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري بموقع اجرا گذاشته شود و اگر تا آخر اسفند بودجه بتوصيب نرسد هزينه جاري و كارمزد به تصويب هيئت مديره و اجازه وزير دادگستري طبق بودجه سال پيش پرداخت خواهد شد.

 • ماده 22

هزينه كانون از درآمدهاي زير بعمل مي‌آيد:
الف ـ حق عضويت ساليانه وكلا از قرار زير:
پايه 1 دويست ريال
پايه 2 صدرريال
پايه 3 و كارگشايان پنجاه ريال
ب ـ بهاي وكالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائي كه از طرف هيئت مديره كانون تعيين شده و بتصويب وزارت دادگستري رسيده است

 • ماده 23

سهميه ساليانه بايد تا موقع دادن پول پروانه وكالت پرداخته شده و رسيد آن در موقع دادن پول پروانه در دفتر كل بازرسي و سازمان وكلا به ثبت برسد و بهاي دفتر و وكالتنامه و پوشه در موقع خريد پرداخته خواهد شد.

 • ماده 24

به كسانيكه سهميه كانون را بترتيب مقرر در دو ماه پيش نپردازند پروانه وكالت داده نمي‌شود مگر اينكه هيئت مديره كانون بواسطه عدم استطاعت آنها را از پرداخت سهميه معاف نمايد

 • ماده 25

كانون مي‌تواند از وكلا و غير وكلا قبول هديه نمايد

 • ماده 26

پول­هاي كانون بايد در يكي از بانك­هاي معتبر كه از طرف هيئت مديره تعيين مي‌شود سپرده شود و هيچوقت بيش از پانصد ريال نبايد در صندوق كانون پول نگاهداشته شود.

 • ماده 27

چك­ها و تعهدات مالي بايد داراي دو امضاء باشد يكي امضاء رئيس حسابداري و ديگري امضاء رئيس يا نماينده ايشان با يكي از نائب رئيسها و يا يكي از بازرسها

 • ماده 28

تفريغ بودجه هر سال تا آخر مهرماه سال بعد بايد به تصويب هيئت مديره و وزير دادگستري برسد

 • ماده 29

خلاصه گزارش كارها و درآمد و هزينه كانون در هر سال تا آخر اسفندماه سال بعد بايد چاپ شده و براي وزارت دادگستري و وكلا فرستاد شود.

کد خبر 322760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار