همشهری آنلاین: متن آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است.

مجلس شورای اسلامی

فصل اول - کلیات

مادة ۱ هر جا که در این آیین نامه از کلمه قانون به تنهایی یاد شده است، منظور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

مادة ۲ فرمانداران و بخشداران در اجرای مادة (۳) قانون موظفند از آغاز انتخابات و پس ازدریافت احکام اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان با دعوت از آنان موجبات نظارت کامل ایشان را در کلیة مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند و کلیه صورت جلساتی که به امضای هیأت اجرایی رسیده است، به امضای هیأت نظارت مربوط نیز برسد و یک نسخه از هریک از صورت جلسات تنظیمی، به هیأت مذکور تسلیم شود.

مادة ۳ ستاد انتخابات استانداری پس از وصول اسامی هیأت نظارت استان از ستاد انتخابات کشور، ضمن اعلام اسامی نامبردگان به فرمانداری ها و بخشداری های مراکز حوزه های انتخابیه، از آنان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل می آورد.

تبصرة ۱ هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان باید یک نسخه از رونوشت احکام ناظران و بازرسان خود در استان، شهرستان و بخش را به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصرة ۲ در استان هایی که به استناد تبصرة ذیل مادة (۶) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵، انتخابات تنها در یک حوزه برگزار می شود و هیأت نظارت استان تشکیل نمی‌گردد، هیأت مرکزی نظارت کلیة وظایف هیأت مذکور را به عهده خواهد داشت؛ در این صورت فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه در تمام مواردی که به موجب قانون ملزم به مکاتبه و ارتباط با هیأت نظارت استان می باشد، با هیأت مرکزی نظارت در تماس خواهدبود.

مادة ۴ شرکت اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و عدم حضور آنان درجلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت جلسات مانع از ادامة کار انتخابات نخواهدبود.

مادة ۵ چنانچه اعضای هیأت های نظارت مراکز حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی نتوانند در جلسة هیأت اجرایی شرکت نمایند، ضمن تنظیم صورت جلسه، نماینده ای ازبین خود انتخاب و نمایندة منتخب با در دست داشتن یک نسخه از صورت جلسة تنظیمی درجلسة متشکله شرکت نموده و صورت جلسة تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه یا حوزه های فرعی تسلیم می نماید. امضای نمایندة مزبور در ذیل صورت جلسات به منزلة امضای هیأت نظارت می باشد.

مادة ۶چگونگی محاسبة حق الزحمة مستخدمان دولت که در اجرای مادة (۱۱) قانون و تبصرة ذیل آنو تبصرة ذیل مادة (۴) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی باوزارت کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، هیأت های اجرایی شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن همکاری می نمایند، به شرح زیر می باشد:

الف - آندسته از کارکنان دولت که برای حداکثر سه ماه در هر مرحلة انتخاباتی از سوی یکی ازدستگاه ها به مراجع یاد شده مأمور می شوند، حقوق و مزایای ماهانة خود را براساسآیین نامة مأموریت موضوع مادة (۱۱) قانون استخدام کشوری از دستگاه ذی ربط دریافت میدارند.

ب - فرماندار یا بخشدار و نمایندة هیأت نظارت می تواند برای آن دسته ازکارکنان دولت که به طور داوطلبانه برای رأی گیری و قرائت و شمارش آرا با هیأت هایاجرایی با هیأت های نظارت بر انتخابات همکاری می کنند، پیشنهاد حداکثر صد (۱۰۰) ساعت اضافه کار و در خواست تقدیر کتبی برای درج در پروندة اداری مستخدم یاد شده ازدستگاه مربوط بنماید.

پ - دستگاه های مربوط موظف به تأمین اعتبار لازم و پرداختحق الزحمة مستخدمان مشمول این ماده می باشند.

مادة ۷ به منظور جلوگیری از وقفهدر امر انتخابات و تسریع در ارسال پیام های انتخاباتی، فرمانداران و بخشداران مراکزحوزه های انتخابیه موظفند متن نامه ها و مکاتبات خود را با سریع ترین وسایلمخابراتی موجود در محل به مراجع ذی ربط اعلام و بلافاصله تأییدیة آن را نیز از طریقپست ارسال نمایند.

مادة ۸ به جز مواردی که در این آیین نامه مستثنا شده است،اقدامات فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیهاقلیت های دینی، عیناً مطابق اقدامات کلیة فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هایانتخابیه خواهد بود.

فصل دوم- تشکیلات هیأت اجرایی

مادة ۹ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصلهپس از دریافت دستور شروع انتخابات، وصول آن را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

مادة ۱۰ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بلافاصله پس از وصولدستور شروع انتخابات، به استناد مادة (۳۱) قانون، دستور تشکیل هیأت های اجرایی فرعیرا به فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی صادر می نمایند.

مادة ۱۱ فرماندارانو بخشداران موظفند در اجرای مادة (۳۲) قانون و با رعایت تبصره های ذیل آن، بلافاصلهپس از وصول دستور شروع انتخابات، برای تعیین معتمدان اصلی و علی البدل عضو هیأتاجرایی، سی (۳۰) نفر از معتمدان بومی ساکن در محل و یا ساکنانی که پن‍ج (۵) سالسابقة سکونت در حوزة انتخابیه دارند، را از اقشار مختلف مردم انتخاب و به منظورتأیید صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی نمایند و رسید دریافت دارند.

مادة ۱۲هیأت های نظارت موظفند پس از وصول فهرست اسامی معتمدان پیشنهادی فرمانداران یابخشداران، براساس مادة (۳۲) قانون و تبصره های ذیل آن به طور کتبی نظر خود را درخصوص تأیید صلاحیت آنان حداکثر ظرف سه (۳) روز به فرماندار یا بخشدار ذی ربط اعلامنمایند.

تبصرة ۱ در صورت رد صلاحیت معتمدان، فرمانداران و بخشداران موظفندبلافاصله به تعداد دو برابر معتمدان تأیید نشده، افراد واجد شرایط دیگری را برایتأمین کسری معتمدان به هیأت نظارت معرفی نمایند.

تبصرة ۲ هیأت نظارت مربوط موظفاست حداکثر ظرف بیست و چهار (۲۴) ساعت پس از وصول اسامی افراد جدید، در خصوص تأییدیا عدم تأیید صلاحیت معتمدان پیشنهادی به طور کتبی اعلام نظر نمایند.

تبصرة ۳چنانچه پس از طی مراحل یاد شده که حداکثر متجاوز از چهار (۴) روز نخواهد بود، تعدادمعتمدان تأیید شده به حداقل بیست (۲۰) نفر برسد، فرماندار یا بخشدار موظف استبلافاصله از آنان برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عملآورد.

تبصرة ۴ چنانچه معتمدان تأیید شده به بیست (۲۰) نفر نرسند و فرماندار یابخشدار با هیأت نظارت مربوط به توافق نرسند، فرماندار و بخشدار موظف است حداکثر درپایان روز چهارم از شروع انتخابات، مراتب را به شرح ما وقع به منظور تأمین کسریمعتمدان تا سی (۳۰) نفر، به استاندارد و هیأت نظارت استان مربوط اعلام و رونوشت آنرا نیز به ستاد انتخابات کشور ارسال نماید.

تبصرة ۵ هیأت نظارت استان باهماهنگی استاندار حداکثر بیست و چهار (۲۴) ساعت پس از اعلام فرماندار یا بخشدار، ازمعتمدان واجد شرایط به تعداد لازم اعلام شده توسط فرماندار و بخشدار و یا هیأتنظارت مربوط، برای تأمین کسری، انتخاب و بلافاصله اسامی آنان را برای دعوت ازمعتمدان به فرماندار و بخشداری ذی ربط اعلام می نماید.

تبصرة ۶ چنانچه در پایانروز پنجم، هیأت نظارت استان و استاندار موفق به انتخاب تأمین کسری سایر معتمدانمورد نیاز نشدند، بلافاصله مراتب توسط استاندار به ستاد انتخابات کشور و توسط هیأتنظارت استان به هیأت مرکزی نظارت منعکس می شود.

مادة ۱۳ در شهرستان ها و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده باشد، فرماندار یا بخشدار در اجرایتبصرة ذیل مادة (۳۱) قانون موظف است مراتب را به شورای ذی ربط اعلام و از عضو معرفیشده شورای اسلامی شهرستان یا بخش به عنوان یکی از نه (۹) نفر معتمدان برای شرکت درجلسات دعوت نماید.

مادة ۱۴ فرمانداران و بخشداران موظفند با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) قانون و تبصره های ذیل آنها از اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان، رییس ثبت احوالو معتمدانی که مورد تأیید قرار گرفته اند، به منظور انتخاب نه (۹) نفر معتمدان اصلیو پنج (۵) نفر معتمدان علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عمل آورند.

تبصرهفرماندارانی که انتخابات اقلیت های دینی را برگزار می نمایند، موظفند برای تعیینمعتمدان هیأت اجرایی اقلیت ها از سی (۳۰) نفر معتمدان همان اقلیت دعوت نمایند.

مادة ۱۵ فرمانداران و بخشداران ظرف دو (۲) روز از تاریخ ارسال دعوتنامه، جلسةانتخاب معتمدان هیأت اجرایی را با حضور اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان و رییس ثبتاحوال تشکیل داده و پس از حضور حداقل بیست (۲۰) نفر از معتمدان دعوت شده، رسمیتجلسه را اعلام می نمایند، سپس معتمدان حاضر در جلسه از بین خود نه (۹) نفر را بهعنوان معتمدان اصلی (در شهرستان ها و بخش هایی که دارای شوراهای اسلامی شهرستان یابخش می باشند هشت (۸) نفر و پنج (۵) نفر را به عنوان معتمدان علی البدل هیأت اجراییبا رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می نمایند.

تبصرة ۱ چنانچه کار انتخاب وتأیید معتمدان هیأت اجرایی در چهار روز اول از صدور دستور شروع انتخابات پایاننیابد و موکول به تصمیم هیأت نظارت استان و استاندار در روز پنجم شود، جلسة انتخابمعتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجرایی به جای دو (۲) روز ظرف یک (۱) روز از ارسالدعوت نامه تشکیل خواهد شد.

تبصرة ۲ عضو معرفی شدة شورای اسلامی شهرستان یا بخشموظف به شرکت در تمامی جلسات هیأت اجرایی است و همچون سایر اعضای هیأت دارای حق رأیدر تصمیم گیری ها می باشد.

مادة ۱۶ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هایانتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجرایی،مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام نمایند.

مادة ۱۷ فرمانداران و بخشدارانحوزه های فرعی موظفند بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلی و علی البدل هیأت اجراییفرعی، مراتب را به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه اعلام نمایند.

مادة ۱۸ جلسات هیأت های اجرایی مرکز حوزة انتخابیه و حوزه های فرعی در محل فرمانداری یابخشداری مربوط تشکیل می شود.

مادة ۱۹ در بخش های مرکزی شهرستان ها، هیأت اجراییتشکیل نمی شود و امور انتخابات در بخش مرکزی برابر مادة (۴۳) قانون به عهدة هیأتاجرایی شهرستان می باشد.

مادة ۲۰ در مراکز حوزه های انتخابیه که ادارة ثبتمستقل وجود ندارد، فردی که ریاست امور ثبت احوال مرکز مزبور را دارد، عضو هیأتاجرایی موضوع مادة (۳۱) قانون خواهد بود.

فصل سوم- اعلام داوطلبی و بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و انتشار اسامی نامزدها

ماده ۲۷ـ انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :مادة ۲۱ داوطلبان نمایندگی مجلسشورای اسلامی براساس مادة (۴۵) قانون و تبصره های (۱) و (۲) آن ظرف مهلت مقررقانونی به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزة انتخابیه یا وزارت کشور و در خارج ازکشور به سفارتخانه ها، کنسولگری ها، نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعهو ضمن ارایة اصل شناسنامة عکس دار خود و تسلیم ده (۱۰) قطعه عکس ۴*۳ جدید و سه نسخهتصویر کلیة صفحات شناسنامه، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر و اصل و تصویر برگپایان خدمت وظیفة عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمتوظیفة عمومی، پرسشنامة اعلام داوطلبی را دریافت و در حضور فرماندار یا بخشدار یامسئول ثبت نام فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزة انتخابیه و یا مسئول ثبت نام دروزارت کشور، سفارتخانه، کنسولگری یا نمایندگی سیاسی آن را تکمیل و تسلیم می نمایندو ضمن اخذ رسید تصویر مدارک لازم برای ثبت نام، آمادگی خود را برای شرکت درانتخابات اعلام می دارند.

تبصرة ۱ فرمانداران و بخشداران مکلفند در اجرای مادة (۴۵) قانون بلافاصله پس از اعلام وزارت کشور، تاریخ شروع و خاتمة ثبت نام ازداوطلبان و شرایط انتخاب شوندگان و مدارک مورد نیاز را با وسایل مقتضی به اطلاعکلیة اهالی حوزة انتخابیه برسانند.

تبصرة ۲ وزارت کشور موظف است بلافاصله مدارکداوطلبانی را که در وزارت کشور ثبت نام نموده اند، به فرمانداری یا بخشداری مرکزحوزة انتخابیه مربوط ارسال و در پایان همان روز اسامی و مشخصات آنان را نیز به حوزةانتخابیه اعلام نماید.

تبصرة ۳ وزارت امور خارجه موظف است ترتیبات لازم بهمنظور تسریع در اجرای تبصرة (۱) ذیل مادة (۴۵) قانون را به نحوی فراهم نماید تامفاد مندرج در پرسشنامة داوطلب در پایان هر روز به ستاد انتخابات کشور اعلام گردد.

تبصرة ۴ اسامی و مدارک داوطلبان ثبت نام شده در خارج از کشور بلافاصله پس ازوصول، توسط وزارت کشور به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه اعلام و ارسالخواهد شد.

مادة ۲۲ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند درمدت تعیین شده نسبت به قبول برگ اعلام داوطلبی اقدام نمایند و باید توجه داشتهباشند که بعد از پایان روز هفتم هیچ گونه تقاضای اعلام داوطلبی را نپذیرند.

مادة ۲۳ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در پایان هر روزفهرست اسامی و مشخصات داوطلبان ثبت نام شدة همان روز و نیز در پایان مهلت قانونیثبت نام، مشخصات کلیة داوطلبان را یکجا و به ترتیب حروف الفبا به ستاد انتخاباتکشور اعلام نمایند و همه روزه بلافاصله پس از ثبت نام، دو نسخه تصویر پرسشنامةاعلام داوطلبی و دو نسخه تصویر کلیة صفحات شناسنامه و سه قطعه عکس هر یک ازداوطلبان را با سریع ترین وسیله به ستاد انتخابات استان ارسال نمایند. وزارت کشورنیز موظف است تصویری از مشخصات کامل داوطلبان را روزانه به هیأت مرکزی نظارت اعلامنماید.

تبصرة ۱ فرمانداران تهران و اصفهان فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان هر یکاز اقلیت های دینی را نیز جداگانه به ستاد انتخابات کشور اعلام می نمایند.

تبصرة ۲ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در روزهایی کههیچ مراجعه کننده ای برای ثبت نام نداشتند، در پایان همان روز مراتب را به ستادانتخابات کشور اعلام نمایند.

تبصرة ۳ به منظور پرهیز از هر گونه تأخیر در رسیدنمدارک مربوط به ثبت نام از داوطلبان به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخاباتاستانداری موظف است روزانه مدارک مربوط به کلیة داوطلبان سطح استان را توسط پیکویژة استانداری به ستاد انتخابات کشور تحویل نماید، در غیر این صورت تحویل مدارکمذکور به ستاد انتخابات کشور حداکثر ظرف یک روز پس از پایان مهلت ثبت نام ازداوطلبان الزامی است.

مادة ۲۴ وزارت کشور در مورد صلاحیت های داوطلبان به شرحمندرج در قانون، طبق فرم هایی که در چهارچوب قانون تنظیم خواهد نمود، مراتب را ازمراجع مذکور در مادة (۴۸) قانون در چهارچوب وظایف آنها استعلام می نماید.

مادة ۲۵ دلایل و مدارک معتبر مربوط به غیرقانونی بودن احزاب، سازمان ها و گروه های موضوعبند (۳) مادة (۳۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی باید مطابق قانون لزوم رسیدگیدقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف _ مصوب ۱۳۷۸ - مجمع تشخیصمصلحت نظام، توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شود.

مادة ۲۶ وابستگان تشکیلاتی و هواداران (موضوع بند (۳) مادة (۳۰) قانون) و کسانی که درجهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثری داشته اند (موضوع بند (۱) مادة (۳۰) قانون) ونیز سایر موارد موضوع بند (۱۰) مادة (۳۰) قانون، براساس مصوبة مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمعتشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده درانتخابات مختلف یا اعلام مراکز مسؤول.

مادة ۲۷ فرمانداران و بخشداران مراکزحوزه های انتخابیه موظفند پس از انقضای مهلت ثبت نام ضمن دعوت از اعضای هیأت نظارتمرکز حوزة انتخابیه، به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تشکیل جلسه داده و باتوجه به نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلامشده توسط وزارت کشور، نامزدهای واجد شرایط را حداکثر ظرف ده (۱۰) روز تعیین و مراتبرا صورت جلسه و نتایج را به هیأت های نظارت اعلام نمایند.

تبصرة ۱ به منظورجلوگیری از وقفه در امر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اتمام کار در موعد مقرر ضروریاست هیأت های اجرایی از روز اول ثبت نام مقدمات این کار را فراهم نمایند.

تبصرة ۲ چنانچه هیأت اجرایی بعضی از داوطلبان را براساس نتایج به دست آمده از بررسی هایلازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور و با رعایت شرایطمقرر در مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون واجد صلاحیت نداند و در نتیجه صلاحیت آنان رارد کند، موظف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک مذکور و اشاره به مواد قانونی وبندها و تبصره های آنها در صورت جلسه درج نماید.

تبصرة ۳ رد صلاحیت داوطلباننمایندگی مجلس شورای اسلامی در مورد شرط اعتماد و التزامی عملی به اسلام و نظاممقدس جمهوری اسلامی ایران باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشدکه مطابق مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبانرد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، توسط مراکز مسؤول قانونی به مراجع قضایی و نظارتیارسال شده است.

تبصرة ۴ هیأت های رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در اجرایبند (۳) مادة (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با لحاظ اینکه مناط ابراز وفاداری بهقانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، اظهار، اعلام یا هر طریق دیگری است کهبه صورت مستند توسط داوطلب ابراز شده باشد و در چارچوب قانون اقدام لازم را به عملخواهند آورد.

مادة ۲۸ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفندبلافاصله پس از دریافت صورت جلسة رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، نتیجه آن را به هیأتنظارت استان و ستاد انتخابات کشور اعلام و یک نسخه از صورت جلسه را به ضمیمة اسنادو مدارک به هیأت نظارت استان و یک نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور با سریعترین وسیله ارسال نمایند.

تبصرة ۱ فرمانداران و بخشداران به منظور تسریع در کارمی توانند ضمن ارسال متن صورت جلسة مذکور توسط نمابر، اصل مدارک را برای ارسال بهوزارت کشور تحویل ستاد انتخابات استان بدهند.

تبصرة ۲ ستاد انتخابات استان موظفاست ترتیبی اتخاذ نماید تا حداکثر یک روز پس از اتمام کار بررسی صلاحیت داوطلبان درهیأت های اجرایی ، صورت جلسات مربوط توسط پیک ویژه در اختیار ستاد انتخابات کشورقرار گیرد.

مادة ۲۹ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند علترد صلاحیت داوطلبان را با ذکر مواد قانونی مورد استناد به صورت کتبی و محرمانه بهداوطلب ذی ربط ابلاغ نمایند.

تبصرة ۱ در صورت درخواست داوطلب، باید دلایل ومدارک رد صلاحیت وی نیز توسط مرجع رسیدگی کننده با لحاظ مصوبه مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمعتشخیص مصلحت نظام به اطلاع وی رسانده شود.

تبصرة ۲ فرمانداران و بخشداران مراکزحوزه های انتخابیه باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند که نتیجه رد صلاحیت داوطلباندر موعد مقرر و بدون تأخیر به دست داوطلبان ذی ربط یا نمایندة وی به آدرسی که اعلامنموده است، برسد.

مادة ۳۰ داوطلبانی که صلاحیتشان در هیأت اجرایی رد شده است. می توانند به استناد تبصرة ذیل مادة (۵۱) قانون ظرف چهار (۴) روز از ابلاغ مراتب ردصلاحیت، شکایت خود را مستدلاً به هیأت نظارت استان مربوط اعلام نمایند و در صورتتمایل حسب مصوبة مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم رسیدگی دقیق بهشکایت داوطلبان رد صلاحیت شده، توضیحات و دفاعیات خود را به طور حضوری به سمع اعضایهیأت نظارت استان و هیأت مرکزی نظارت برسانند و هیأت های نظارت موظف به رسیدگی میباشند.

مادة ۳۱ هیأت های نظارت استان ها در اجرای مادة (۵۲) قانون، ظرف مدت هفت (۷) روز به شکایات دریافتی از داوطلبان رد صلاحیت شده در هیأت اجرایی رسیدگی ونتیجه را صورت جلسه می نمایند.

تبصرة ۱ چنانچه هیأت نظارت استان ها پیشنهاد ردصلاحیت بعضی از داوطلبانی را داشته باشند که از نظر هیأت اجرایی واجد صلاحیت هایقانونی شناخته شده بودند، مکلفند علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استنادو دلایل و مدارک مربوط، با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف، در صورت جلسه درج نمایند.

تبصرة ۲ هیأت هاینظارت استان ها به منظور تسریع در کار می توانند بلافاصله پس از دریافت صورت جلساتاز حوزه های انتخابیه مربوط، مقدمات رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آغاز نمایند.

تبصرة ۳ هیأت های نظارت استان موظفند بلافاصله نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبانرد صلاحیت شده و همچنین اظهار نظر خود در خصوص داوطلبانی که توسط هیأت اجرایی واجدشرایط قانونی تشخیص داده شده اند را که باید با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق بهشکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف صورت گیرد با سریع ترین وسیله بههیأت مرکزی نظارت ارسال نمایند.

مادة ۳۲ هیأت های نظارت استان ها بلافاصله پساز اعلام مراتب به هیأت مرکزی نظارت، موظفند در خصوص دریافت نظریة هیأت مرکزینظارت، پیگیری لازم به عمل آورند و پس از کسب نظریة هیأت مرکزی نظارت، مراتب را دراجرای تبصرة (۱) مادة (۵۲) قانون صورت جلسه کرده و بلافاصله یک نسخة آن را بهفرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیة ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره هیأت هاینظارت استان ها باید به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نمایند که حداکثر در پایانمهلت هفت (۷) روزة رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت شان در هیأت اجرایی رد شدهاست، رسیدگی نمایند.

مادة ۳۳ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیهموظفند حداکثر ظرف مدت بیست و چهار (۲۴) ساعت پس از وصول صورت جلسه به شکایاتداوطلبانی که صلاحیت شان در هیأت اجرایی رد شده است و همچنین اظهار نظر در خصوصسایر داوطلبان از هیأت نظارت استان، ابتدا بلافاصله مراتب رد صلاحیت داوطلبان را باذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل و مدارک مربوط با لحاظ مصوبة مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام به داوطلبان ذی ربط ابلاغ و سپس متن صورت جلسة مذکور را بهستاد انتخابات کشور اعلام نمایند. تأیید صلاحیت نیز به داوطلبان ذی ربط ابلاغ خواهدشد.

مادة ۳۴ کلیة داوطلبانی که صلاحیت ایشان در هیأت اجرایی تأیید می شود ولیهیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظر به رد صلاحیت آنان دارد و همچنین کلیة داوطلبانیکه صلاحیت ایشان توسط هیأت اجرایی رد می شود و این رد صلاحیت مورد تأیید هیأت مرکزینظارت نیز قرار گرفته است، در اجرای تبصره های (۲) و (۳) مادة (۵۲) قانون می تواننداعتراض خود را ظرف مدت بیست و چهار (۲۴) ساعت پس از ابلاغ مراتب رد صلاحیت، بهعنوان شورای نگهبان به صورت مستقیم یا از طریق هیأت نظارت استان اعلام نمایند.

تبصره داوطلبانی که صلاحیت آنان در هیأت اجرایی تأیید شده است، ولی هیأت مرکزینظارت بر انتخابات براساس شرایط قانونی و مستند به دلایل و مدارک معتبر و با توجهبه قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف،صلاحیت ایشان را در ابتدا رد کرده است، می توانند علاوه بر اعتراض کتبی، به طورحضوری توضیحات و دفاعیات خود را به سمع اعضای شورای نگهبان نیز برسانند.

مادة ۳۵ ستاد انتخابات کشور مؤظف است پس از دریافت نظریة شورای نگهبان در خصوص تأیید یارد صلاحیت کلیة داوطلبان سراسر کشور، حداکثر ظرف مدت یک روز مراتب را حسب مورد بههر یک از مراکز حوزه های انتخابیه ذی ربط ابلاغ نماید.

تبصرة ۱ چنانچه نظرشورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانی باشد که صلاحیت ایشان در مراحل قبلی (درهیأت اجرایی و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) تأیید شده است، مراتب رد صلاحیت باذکر مواد قانونی مورد استناد و با توجه به قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایاتداوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، به ستاد انتخابات کشور اعلام می گردد تاستاد انتخابات کشور از طریق مرکز حوزة انتخابیه مراتب را به داوطلب ذی ربط ابلاغنماید.

تبصرة ۲ داوطلبان مشمول تبصرة (۱) این ماده می توانند حداکثر ظرف سه روزاز تاریخ ابلاغ مراتب رد صلاحیت، از شورای نگهبان با ادای توضیحات و دفاعیات لازمدرخواست رسیدگی مجدد نمایند.

تبصرة ۳ شورای نگهبان ظرف حداکثر هفت (۷) روز ازدریافت هر یک از درخواست های رسیدگی مجدد به رد صلاحیت داوطلبان، به درخواست رسیدگیو نتیجه را به ستاد انتخابات کشور اعلام می نماید.

مادة ۳۶ فرمانداران وبخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از دریافت نظریة شورای نگهبان در خصوصرسیدگی مجدد به درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده از ستاد انتخابات کشور، ضمن ابلاغنظر شورای نگهبان درخصوص رد صلاحیت کلیة داوطبان رد صلاحیت شده به داوطلبان ذی ربط،حداکثر ظرف یک (۱) روز آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده توسط هیأت مرکزی نظارت و یاشورای نگهبان را در سراسر حوزة انتخابیه منتشر نمایند.

تبصرة ۱ در اجرای تبصرة (۲) مکرر ذیل مادة (۲۰) قانون برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان نمایندگی،چنانچه به تشخیص هیأت اجرایی یا نظارت مرکز حوزة انتخابیه، نامزدی در حوزة انتخابیهبرای عامه مردم ناشناخته و گمنام باشد ولی نام خانوادگی و یا نام و نام خانوادگی اومشابه نام خانوادگی و یا نام یا نام خانوادگی یکی از داوطلبان سرشناس و معروف آنحوزه باشد، هیأت های اجرایی و نظارت مربوط موظفند با هماهنگی یکدیگر مشخصه ای رابرای وی تعیین و مراتب را برای قید در تبلیغات انتخاباتی به داوطلب ذی ربط و درج درآگهی انتشار اسامی نامزدها به فرماندار / بخشدار مرکز حوزة انتخابیه اعلام نمایند.

تبصرة ۲ چنانچه داوطلب به غیر از نام و نام خانوادگی مندرج در شناسنامه به نامدیگری نیز مشهور باشد که آن را در پرسشنامه اعلام داوطلبی قید کرده است و موردتأیید هیأت اجرایی نیز باشد، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است آننام را نیز در آگهی اسامی نامزدها قید نماید. ملاک احتساب رأی به هر یک از نامزدها،نام خانوادگی یا اشتهار آنان که در آگهی اسامی نامزدها آمده است، می باشد و در صورتتشابه اسمی، تبصرة (۲) ذیل مادة (۲۰) قانون اجرا خواهد شد.

مادة ۳۷ فرماندارانو اصفهان موظفند پس از دریافت نظریة شورای نگهبان در خصوص صلاحیت داوطلبان از وزارتکشور، ضمن ابلاغ نظر شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت به داوطلبان ذی ربط، حداکثرظرف یک (۱) روز آگهی اسامی کلیه نامزدهای انتخابی اقلیت های دینی تأیید شده توسطهیأت مرکزی و یا شورای نگهبان را به تفکیک هر یک از اقلیت های دینی با رعایت تبصرةذیل مادة (۳۶) آیین نامه در مرکز حوزة انتخابیه منتشر نمایند و سپس به منظورجلوگیری از وقفه در انتشار آگهی در حوزه های فرعی، اسامی نامزدهای انتخابات را باسریع ترین وسیلة مخابراتی به فرمانداری ها و بخشداری های حوزه های فرعی انتخاباتاقلیتهای دینی اعلام کنند تا فرمانداران و بخشداران مذکور رأساً و به طور جداگانهبرای هر یک از اقلیت های دینی، نسبت به چاپ و انتشار آگهی اقدام نمایند.

مادة ۳۸ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از انتشارآگهی اسامی نامزدهای انتخاباتی، یک نسخه از آن را به هیأت نظارت مرکز حوزة انتخابیه و دو نسخه به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به هیأت نظارت استان ارسال نمایند.

فصل چهارم - تبلیغات

مادة ۳۹ از زمان ثبت نام داوطلبانتا هنگام شروع تبلیغات رسمی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان نامزدنمایندگی مجلس ممنوع می باشد.

مادة ۴۰ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی هشت (۸) روز قبل از روز اخذ رأی آغاز می شود و دقیقاً بیست و چهار (۲۴) ساعت قبل ازشروع اخذ رأی پایان می پذیرد.

مادة ۴۱ چنانچه نامزدهای انتخاباتی بخواهند درآثار تبلیغاتی از اعلام نظر شخصیت ها در تأیید خود استفاده کنند، لازم است اولاًاعلام نظر شخصیت ها بدون ذکر عنوان و مسئولیت باشد، ثانیاً مدرک کتبی امضاء شدةایشان، تسلیم هیأت اجرایی شده باشد.

مادة ۴۲ پس از اعلام حمایت گروه ها و مجامعو اقشار مختلف به نامزد مورد نظر، وی می تواند حمایت آنان را در آثار تبلیغاتی مجازخود درج و منتشر نماید.

مادة ۴۳ نصب هرگونه تابلو که نشان دهنده مکان ستادتبلیغات انتخاباتی نامزدها باشد، بلامانع است.

مادة ۴۴ عکس برای تراکت، زندگینامه و جزوه در صورت رعایت موارد زیر، نوع و محدودیت خاص دیگر نداشته و رنگی یا غیررنگی بودن کاغذ یا نوشتة آثار تبلیغاتی مجاز بلامانع است.

مقصو از تراکت، هرنوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتی است که در قطع حداکثر ۱۵*۲۰ سانتی متر از کاغذ یامقوا چاپ و منتشر می گردد. زندگی نامه و جزوه نیز هر نوع مطلب و عکس مجاز تبلیغاتیاست که به صورت دفتر یا کتاب منتشر شده و اندازه آن نباید از ۱۵*۲۰ سانتی متر تجاوزنماید.

مادة ۴۵ حذف شده است.

مادة ۴۶ نصب هر گونه آثار تبلیغاتی به صورتپلاکارد توسط اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت ها به شرطی مجاز است که فقط در جهتتشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزدهای خاصینداشته باشد.

مادة ۴۷ نامزدهای انتخاباتی می توانند با استفاده از آثارتبلیغاتی مجاز به صورت مشترک نیز تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

مادة ۴۸ نصب واستفاده از بلندگو صرفاً در محل ستاد تبلیغاتی نامزدها و محل سخنرانی ایشان مجازاست. استفاده از بلندگوها در خارج از محیط سخنرانی و ستاد تبلیغاتی ممنوع می باشد.

مادة ۴۹ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی موظفند قبل از شروع اخذ رأی، هرگونه آگهیو آثار تبلیغاتی نامزدها را از محل شعبه ثبت نام امحا نمایند و ترتیبی اتخاذ کنندکه در طول ساعات رأی گیری نیز محل اخذ رأی عاری از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدهاباشد.

مادة ۵۰ تشکیل ستادهای تبلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش ها (اعم ازاینکه مرکز بخش شهر یا روستا باشد) شهرها و شهرستان ها مجاز بوده و در شهرهای بزرگدر هر منطقة شهرداری می توان یک محل به عنوان ستاد تبلیغاتی دایر کرد. قبل از تشکیلستاد لازم است محل ستاد و نام مسؤول آن به فرمانداری یا بخشداری اعلام گردد.

مادة ۵۱ نامزدهای نمایندگی باید طرفداران خود را به نحو مقتضی توجیه نمایند تااز پاره کردن یا محو آثار تبلیغاتی سایر نامزدها خودداری کنند و بر علیه دیگرنامزدهای انتخاباتی به هیچ طریقی تبلیغ ننمایند.

مادة ۵۲ شهرداری ها می توانندبا استفاده از امکانات محلی، مکان های مناسبی را برای الصاق و یا ارایة آثارتبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

مادة ۵۳ فرمانداران و بخشداران موظفند از طریقنیروی انتظامی، شهرداری و سایر مراجع محلی نسبت به امحای آثار تبلیغاتی که در محلهای ممنوع نصب شده اند، اقدام نمایند.

فصل پنجم - تعیین محل شعبثبت نام و اخذ رأی و اعضای شعب

مادة ۵۴ بلافاصله پس از انتخاب معتمدان اصلیو علی البدل و تشکیل هیأت اجرایی، هیأت های اجرایی حوزه های فرعی موظفند در اجرایمادة (۳۶) قانون به منظور تعیین تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی تشکیلجلسه داده و مراتب را صورت جلسه نموده و به وسیلة فرماندار یا بخشدار حوزة فرعی بهفرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه اعلام دارند.

مادة ۵۵ هیأت های اجراییمراکز حوزه های انتخابیه موظفند پس از دریافت صورت جلسات تعیین شعب ثبت نام و اخذرأی حوزه های فرعی ضمن بررسی و تصویب آنها، شعب ثبت نام و اخذ رأی مرکز حوزهانتخابیه را نیز تعیین و مراتب را صورت جلسه نمایند.

تبصرة ۱ استقرار شعب ثبتنام و اخذ رأی در محل ابنیة تاریخی ممنوع می باشد.

تبصرة ۲ غیر از موارداستثناء شده در تبصرة (۲) مادة (۴۰) قانون، تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذرأی مرحلة دوم انتخابات، همان تعداد و محل استقرار شعب در مرحلة اول می باشد وهرگونه تغییری در این خصوص ممنوع است.

تبصرة ۳ استثنائاً در انتخابات سراسریششمین دورة مجلس شورای اسلامی در حوزة انتخابیة «تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر» تعداد شعب ثبت نام و اخذ رأی مرحلة دوم انتخابات با در نظر گرفتن پراکندگی حوزةانتخابیه می تواند با نظر هیأت های اجرایی و نظارت حداکثر به میزان یک سوم تعدادشعب مرحلة اول کاهش داده شود.

مادة ۵۶ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هایانتخابیه به محض وصول صورت جلسة تعیین شعب ثبت نام و اخذ رأی از هیأت اجرایی مرکزحوزة انتخابیه نسبت به انتشار آگهی انتخابات به ترتیبی اقدام می نمایند که موعدمقرر قانونی در مادة (۳۸) قانون دقیقاً رعایت شده و نه (۹) روز قبل از روز اخذ رأی،آگهی انتخابات در سراسر حوزة انتخابیه منتشر شده باشد.

تبصره فرمانداران تهرانو اصفهان به عنوان فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیة اقلیت های دینی، می توانندوظیفة انتشار آگهی انتخابات را به فرمانداران و بخشداران حوزه های فرعی اقلیت هایدینی محول نمایند.

مادة ۵۷ فرمانداران و بخشداران برای الصاق آگهی انتخابات درمعابر عمومی و گذرگاه ها در سراسر حوزة انتخابیه با استفاده از امکانات نیرویانتظامی، شهرداری ها و سایر منابع محلی اقدام خواهند نمود.

مادة ۵۸ فرماندارانو بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای مادة (۳۹) قانون، سه نسخه ازآگهی های منتشر شده را به ستاد انتخابات کشور و برای پیش بینی های لازم در سطحاستان یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند. ستاد انتخابات کشور یک نسخهاز این آگهی ها را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می نمایند.

مادة ۵۹هیأت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه و حوزه های فرعی موظفند در اجرای مادة (۴۰) قانون نسبت به تنظیم صورت جلسة تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی اقدامنمایند. در شعب پر تراکم به تشخیص هیأت اجرایی می توان به جای پنج (۵) نفر، هفت (۷) نفر را به عنوان عضو شعبه تعیین کرد.

تبصرة ۱ براساس تبصرة (۴) ذیل مادة (۳۲) قانون باید از عضویت کسانی که در انتخابات قبل مرتکب تخلف شده باشند، در شعب اخذرأی خودداری گردد.

تبصرة ۲ به استناد مادة (۳۳) قانون، اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی نباید در حوزة انتخابیه با داوطلبان انتخابات خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند.

مادة ۶۰ فرمانداران و بخشداران موظفند با توجه به صورت جلسة هیأت اجراییمبنی بر تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام کنند واز ایشان برای تحویل گرفتن صندوق، لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی دعوت به عمل آورند.

مادة ۶۱ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی در جلسة توجیهی ضمن آموزش های لازم دربارة برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأیو قرائت آراء، ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی، اعضای شعبثبت نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند و با انتخاب هیأت رییسه، محل شعبه راآماده برای اخذ رأی نمایند.

مادة ۶۲ فرمانداران و بخشداران موظفند به گونه ایبرنامه ریزی نمایند که در مناطق دورافتاده و صعب العبور حتی الامکان یک روز قبل ازروز اخذ رأی، تعرفه و برگ های رأی و مهر انتخابات و سایر وسایل و لوازم انتخاباتیدر اختیار اعضای شعبه قرار گیرد. تحویل موارد فوق به اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأیدر شهرها باید در همان روز اخذ رأی و چند ساعت قبل از آغاز رأی گیری انجام شود.

مادة ۶۳ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند در اجرای مادة (۴۱) قانون نسبت به صدور حکم نمایندة فرماندار یا بخشدار اقدام نمایند.

تبصرة ۱فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه می تواند اختیار تعیین نماینده را بهفرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی تفویض نماید.

تبصرة ۲ فرمانداران و بخشدارانموظفند حداقل پنج (۵) روز قبل از روز اخذ رأی، وظایف نمایندگان فرماندار یا بخشداررا به نحو مقتضی به نامبردگان یادآوری کنند و آموزش لازم را برای آنان بدهند.

تبصرة ۳ فرمانداران و بخشداران برای تعیین نمایندة خود در شعب ثبت نام و اخذرأی حتی الامکان از کارمندان فرمانداری یا بخشداری و یا سایر ادارات دولتی استفادهخواهند کرد.

تبصرة ۴ در صورت تعیین و معرفی کتبی ناظر برای هر یک از شعب ثبتنام و اخذ رأی حوزة انتخابیه از طرف هیأت نظارت مرکز حوزة انتخابیه، فرمانداران وبخشداران موظفند نسبت به اعزام آنان به محل شعبة ثبت نام و اخذ رأی در معیت سایراعضاء اقدام نمایند.

مادة ۶۴ فرمانداران و بخشداران موظفند برای حفاظت شعب ثبتنام و اخذ رأی با همکاری نیروی انتظامی محل به تعداد لازم از مأموران انتخاب و ضمنصدور ابلاغ نامبردگان، آنان را در معیت اعضای شعبه و نمایندة فرماندار یا بخشدار بهمحل اعزام نمایند.

تبصره نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز با تصویب شورایتأمین ذی ربط از نیروهای نظامی نیز برای حفاظت از شعب ثبت نام و اخذ رأی استفاده نماید.

فصل ششم - ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا

مادة ۶۵ برنامة ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرا: اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر شده، ابتدا نسبت بهثبت اسامی هیأت رییسه در صدر فرم صورت جلسه نتیجة اخذ رأی شعبه اقدام و آن را امضاءو سپس صندوق اخذ رأی را باید در حضور نمایندة هیأت نظارت بر حوزة انتخابیه ونمایندة فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور (چنانچه نمایندگان فرماندار یابخشدار و بازرس وزارت کشور حضور داشته باشند) باز و پس از حصول اطمینان از خالیبودن صندوق آن را لفاف و با مهر شعبة ثبت نام و اخذ رأی و همچنین مهر هیأت نظارت برانتخابات حوزة انتخابیه لاک و مهر می نمایند.

ضمناً در صورتی که صندوق اخذ رأیبه گونه ای طراحی و ساخته شده باشد که نیازی به لفاف نداشته باشد، فقط محل یا محلهای تعیین شده بر روی صندوق رأی، پس از بستن آن، در مراحل مختلف برنامة اخذ رأی ومحل شکاف صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه، با مهر انتخابات و مهر هیأتنظارت لاک و مهر خواهد شد. و برنامة اخذ رأی و قرائت آراء را در (۶) مرحله به شرحزیر انجام می دهند:

اول _ مرحلة مراجعة رأی دهندگان

دوم - مرحلة کنترل

سوم - مرحلة ثبت نام

چهارم - مرحلة اخذ رأی

پنجم - مرحلة قرائت و شمارشآرا

ششم - مرحلة تنظیم و تکمیل صورت جلسه

اول - مرحلة مراجعة رأی دهندگان:

۱- اعضای شعبه باید کوشش نمایند محل اخذ رأی حتی الامکان در محوطه و مکانیمستقر باشد که یک درب برای ورود و یک درب برای خروج رأی دهندگان داشته باشد.

۲- کلیة رأی دهندگان حتی افرادی که در زندان ها، پادگان ها، بیمارستان ها و نظایراینها به سر می برند، با در دست داشتن اصل شناسنامه خود در محل شعبة ثبت نام و اخذرأی حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطة اخذ رأی میشوند.

دوم - مرحلة کنترل:

کنترل در دو مرحله انجام می شود:

الف - نمایندة فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه یا هر یک از منشی های شعبة ثبت نام و اخذرأی با ملاحظة شناسنامة رأی دهنده، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهند:

۱- شناسنامه به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی ممهور نشده باشد.

۲- شناسنامهمتعلق به شخص مراجعه کننده بوده و صاحب آن در روز اخذ رأی پانزده سال تمام داشتهباشد.

ب - نمایندة فرماندار یا بخشدار یا رییس شعبه و یا هر یک از منشی هاانگشت سبابة دست راست رأی دهنده را مشاهده می نمایند تا آلوده به رنگ جوهر استامپکه نشانة دادن رأی در شعبة دیگر است، نباشد. چنانچه مراجعه کننده دارای شناسنامه ایباشد که ممهور به مهر انتخابات جاری مجلس شورای اسلامی در روز اخذ رأی بوده و دلالتبر دادن رأی در شعبة دیگری نماید یا در انگشت سبابة او اثر جوهر استامپ شعبة اخذرأی دیگری مشاهده شود، یا دستور نمایندة فرماندار یا بخشدار از رأی دادن وی جلوگیریبه عمل آید.

سوم - مرحلة ثبت نام:

۱- پس از انجام مرحلة کنترل و حصولاطمینان از اینکه شناسنامه متعلق به مراجعه کننده است و واجد شرایط رأی دادن میباشد یک نفر از منشی ها براساس مندرجات شناسنامة رأی دهنده و در صورت لزوم پرسش ازوی نسبت به ثبت مشخصات و اطلاعات لازم از رأی دهنده روی برگ تعرفه اقدام و پس ازاخذ اثر انگشت وی روی برگ تعرفه، آن را با قید تاریخ، با مهر انتخابات مجلس شورایاسلامی ممهور و امضاء می نماید.

۲- متصدی ثبت نام، شناسنامة رأی دهنده را درمحل تعیین شده به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل نماید.

۳- وزارت کشور میتواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل جنس، سن و ... فرم های جداگانه ای تهیه نماید. نمایندة فرماندار - بخشدار یا یکی از اعضای شعبهموظفند فرم های اطلاعات آماری را هنگام ثبت نام از رأی دهندگان تکمیل نمایند. اینفرم ها در پایان بدون آنکه در داخل صندوق اخذ رأی انداخته شود، حسب مورد به بخشدارییا فرمانداری مربوط تحویل داده خواهد شد. نتایج این فرم ها هیچگونه اعتبار و سندیتو تأثیری در روند محاسبة نتایج آرای انتخابات نخواهد داشت.

چهارم - مرحلةاخذ رأی:

۱- پس از ثبت نام رأی دهنده، برگ رأی توسط متصدی ثبت نام و ناظر هیأتنظارت به مهر انتخابات و مهر هیأت نظارت ممهور و پس از جدا شدن به رأی دهنده تحویلمی گردد.

رأی دهنده پس از اخذ برگ رأی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصه هاینامزد یا نامزدهای مورد نظر خود را بر روی آن می نویسد و در صورتی که نام و نامخانوادگی نامزدها قبلاً در برگ رأی چاپ شده باشد، در مقابل اسم نامزد یا نامزدهایمورد نظر خود، علامت می زند و پس از انداختن برگ رأی در صندوق اخذ رأی، از دربخروجی شعبه خارج می گردد. بدیهی است تعرفة انتخاباتی و قسمت ویژة نظارت پس از ممهورشدن تحت نظر مشترک اعضای شعبه و ناظرین شورای نگهبان نگهداری خواهد شد.

۲- نمایندة فرماندار یا بخشدار و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذنمایند که رأی دادن و انتخاب نامزد یا نامزدها مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدوناعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعب و نمایندة فرماندار یابخشدار و مأموران انتظامی و نمایندة هیأت نظارت بر حوزة انتخابیه و اصولاًد کلیةافرادی که به نحوی از انحاء در شعبه وظیفه ای به عهده دارند، حق نوشتن برگ رأی یاعلامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدها برای اشخاص را ندارند. در صورتی که براینوشتن یا علامت زدن در مقابل نام نامزد یا نامزدهای مورد نظر بر روی برگ رأی نیازبه فرد دیگری باشد، رأی دهنده باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد ویهستند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد.

۳- نمایندة هیأت نظارت بر حوزة انتخابیه در صورت مشاهدة تخلف یا اعمال نفوذ،موظف است مراتب را به اعضای شعبه و نمایندة فرماندار یا بخشدار تذکر دهد و آنان ضمنبررسی موضوع باید فرد یا افراد خاصی را توسط مأموران انتظامی حاضر در شعبه جلب ومراتب را صورت جلسه نمایند و همراه خاطی تحویل مقامات قضایی دهند.

۴- نمایندةفرماندار یا بخشدار و یا رئیس شعبة ثبت نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود که هیچفرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود. کنترل این امر توسط مأموران انتظامی در جلوی دربورودی شعبه انجام می شود.

۵- به استناد تبصرة ذیل ماده( ۵۵) قانون، به جزمسؤولان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی، ناظران شورای نگهبان ، بازرسان وزارت کشورو نمایندگان نامزدها، حضور دیگر افراد در شعب ثبت نام و اخذ رأی ممنوع و جرم است وبه جز مسؤولان یاد شده افراددیگر فقط میتوانند به عنوان رأی دهنده در محل شعبه حضوریابند و بلافاصله پس از دادن رأی، محل شعبه را ترک نمایند. رییس شعبه یا نمایندةفرماندار یا بخشدار با همکاری مأموران انتظامی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول درمحل شعبه جلوگیری به عمل آورند.

پنجم - مرحلة قرائت و شمارش آرا:

یکم - شیوة دستی:

۱- اعضای شعبه پس از انقضای مدت اخذ رأی در صورت حصولاطمینان از اینکه کلیة مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوق های رأی انداخته اند ودیگر کسی برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد، بلافاصله پس از شمارش تعرفه هایمصرف شده و تعرفه و برگ رأی مصرف نشدة باقی مانده، مراتب را در صورت جلسه درجخواهند کرد.

۲- اعضای شعبه با حضور نمایندة هیأت نظارت بر حوزة انتخابیه ونمایندة فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور، شمارش و قرائت آرا را آغاز مینمایند و موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کار قرائت و شمارش آرا همواره توسط حداقلدو نفر انجام شود تا در این باره مراقبت های لازم به عمل آید.

تبصرة ۱ ترتیبشمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رییس یا نایب رییس شعبة اخذ رأی باهمکاری منشی ها تعداد تعرفه های مصرف شدة ثبت مشخصات رأی دهنده را شمارش می کنند وضمن تطبیق تعداد آن با تعداد قسمت های ویژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفکیک درصورت جلسه درج می گردد. سپس لاک و مهر صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخلصندوق را بدون آنکه خوانده شود برگ شماری و به شرح زیر اقدام می نمایند:

الف - چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت های ویژة نظارت باشد، بهتعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگقرمز، جملة «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأی نیزدرج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می نمایند.

ب - چنانچه پس از اجرای قسمت (الف)،باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه های صادر شده یعنی قسمت ثبتمشخصات رأی دهنده بیشتر باشد، به تعداد اضافی از مجموع برگ های آرا بدون آنکهخوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز، جملة «باطل شد» بر روی آن قید و آنرا باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمة صورت جلسه مینمایند.

ج - در هر حال چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر ازتعداد قسمت ویژه نظارت یا تعرفه مصرف شده یعنی قسمت ثبتمشخصات رأی دهنده باشد،اقدام خاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگ های رأی داخل صندوق در صورت جلسه درج میشود.

تبصرة ۲ پس از اینکه برگ های رأی به ترتیب مذکور در فوق شمارش شد، قرائتآراء با رعایت مواد (۱۸) ، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) قانون و بندها و تبصره های ذیل آنها ومادة (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورایاسلامی و الحاق یک تبصره به مادة (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ انجام می شود.

دوم - شیوة به کارگیری دستگاه های شمارشگر رایانهای :

۱- چنانچه با توافق وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت مقرر شده باشد که کارقرائت و شمارش آراء با دستگاه های شمارشگر رایانه ای انجام شود اعضای شعبه پس ازانقضای مدت اخذ رأی حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته اند و دیگر کسی برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد با حضور ناظرهیأت نظارت و نمایندة فرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور کار شمارش آرا را بهشرح زیر انجام می دهند:

الف - ابتدا رییس یا نایب رئیس شعبة اخذ رأی با همکاریمنشی ها تعداد تعرفه های مصرف شده ثبت مشخصات رأی دهنده را شمارش می کنند و ضمنتطبیق تعداد آنها با تعداد قسمت های ویژة نظارت، تعداد هر دو قسمت به تفکیک در صورتجلسه درج می گردد. سپس لاک و مهر صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخلصندوق را بدون آنکه خوانده شود برگ شماری و به شرح زیر اقدام می نمایند:

ب - چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد قسمت های ویژة نظارت باشد، بهتعداد اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود، به قید قرعه برداشته و با رنگقرمز، جملة «باطل شد» بر روی آن قید و آن را باطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأی نیزدرج و در پایان ضمیمة صورت جلسه می نمایند.

ج - چنانچه پس از اجرای قسمت «ب» ،باز هم تعداد آرای داخل صندوق نسبت به تعداد تعرفه های صادر شده یعنی قسمت ثبتمشخصات رأی دهنده بیشتر باشد، تعداد اضافی از مجموع برگ های آرا بدون آنکه خواندهشود، به قید قرعه برداشته و با رنگ قرمز ، جملة «باطل شد» بر روی آن قید و آن راباطل نموده و در صورت جلسة اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمة صورت جلسه می نمایند.

د - در هر حال چنانچه تعداد برگ های رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعدادقسمت ویژة نظارت یا تعرفة مصرف شده یعنی قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده باشد، اقدامخاصی صورت نمی گیرد و فقط تعداد برگ های رأی داخل صندوق در صورت جلسه درج می شود.

۲- در صورتی که در میان آرای ریخته شده به صندوق، آرای فاقد مهر انتخابات یافاقد مهر هیأت نظارت وجود داشته باشد، پشت آنها به تفکیک با رنگ قرمز، جملة «باطلشد» نوشته می شود و پس از بسته بندی، تعداد هر یک در صورت جلسه قید می گردد.

۳- پس از اجرای مراحل فوق، کلیه تعرفه های صادر شده و برگ های رأی، همراه با یک نسخهاز صورت جلسه داخل صندوق قرار داده می شود و صندوق اخذ رأی پس از لفاف، لاک و مهرمی گردد.

۴- اعضای شعبه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که کار شمارش تعرفه های صادرشده و برگ های رأی داخل صندوق با حضور نمایندة هیأت نظارت و نمایندة فرماندار یابخشدار و بازرس وزارت کشور انجام شده و در این باره مراقبت های لازم را به عملآورند. قسمت های ویژة نظارت برای تحویل به هیأت نظارت مربوط تحویل ناظر شعبه میگردد.

۵- اعضای شعبة ثبت نام و اخذ رأی موظفند همراه با ناظر شعبه و نمایندةفرماندار یا بخشدار و بازرس وزارت کشور و مأموران محافظ صندوق، صندوق یا صندوق هایمحتوی تعرفه و آرا را برای قرائت و شمارش آرا به محل استقرار دستگاه های شمارشگرآرا که از قبل مشخص شده است، حمل نمایند و در صورت عدم امکان حضور تمامی اعضایشعبه، حضور رییس یا نایب رییس آن الزامی است.

۶- پس از رسیدن مسؤولان شعبه وصندوق اخذ رأی به محل استقرار دستگاه های شمارشگر، صندوق اخذ رأی باز و آرای ریختهشده در آن که قبلاً آرای زاید بر تعرفه ثبت مشخصات رأی دهندگان و قسمت ویژة نظارت وآراء فاقد مهر انتخابات یا مهر هیأت نظارت از آنها جدا شده است، برای قرائت و شمارشبه کاربر دستگاه تحویل داده می شود.

۷- کلیه موارد فوق باید با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) و مادة (۲) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شوراینگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به مادة (۲۰) قانونانتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۷۸ قانون باشد.

ششم - مرحلةتنظیم صورت جلسة قرائت و شمارش آرا:

یکم - شیوة دستی:

پس از خاتمةشمارش و قرائت آرا، صورت جلسة اخذ رأی شعبه در شش نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یکاز دارندگان رأی در صورت جلسه نوشته می شود. صورت جلسه پس از تنظیم به امضاینمایندة فرماندار یا بخشدار و اعضای شعبة اخذ رأی و نمایندة هیأت نظارت بر حوزةانتخابیه و بازرس وزارت کشور می رسد و بلافاصله یک نسخه از صورت جلسه همراه با کلیةتعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قرائت شده داخل صندوق رأی قرار داده می شود و پساز لفاف و لاک و مهر شدن صندوق (صندوق ها) اعضای شعبة اخذ رأی به اتفاق نمایندةفرماندار یا بخشدار در معیت مأموران انتظامی، صندوق (صندوق های) رأی را به همراه دونسخه از صورت جلسة شعبة اخذ رأی و تعرفه و برگ های رأی مصرف نشده باقی مانده و سایرلوازم و مدارک رسماً تحویل هیأت اجرایی یا نمایندة آن می دهند؛ اگر در روز اخذ رأیاشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورت جلسه ذکر گردد و به امضای اعضایشعبه و نمایندة فرماندار یا بخشدار و نمایندة هیأت نظارت بر حوزة انتخابیه و بازرسوزارت کشور برسد.

دوم - شیوة به کارگیری دستگاه های شمارشگر رایانه ای :

پس از خاتمة شمارش و قرائت آرا، صورت جلسة نتایج در شش نسخه تنظیم و به امضایکاربر دستگاه و حداقل رییس یا نایب رییس شعبه، ناظر هیأت نظارت، نمایندة فرمانداریا بخشدار و بازرس وزارت کشور می رسد و بلافاصله یک نسخه از صورت جلسه همراه باکلیة تعرفه های مصرف شده و برگ های رأی قرائت شده و یک نسخه از صورت جلسة تنظیمی درمحل شعبه داخل صندوق رأی قرار داده می شود و پس از لفاف کردن و لاک و مهر شدن صندوق (صندوق های ) رأی به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبة اخذ رأی و تعرفه و برگ هایرأی مصرف نشدة باقی مانده و سایر لوازم و مدارک رسماً تحویل هیأت اجرایی یا نمایندةآن می گردد. اگر در روز اخذ رأی اشکالات و ایراداتی پدید آمده باشد، باید در صورتجلسة تنظیمی در محل شعبه ذکر گردد.

مادة ۶۶ برنامة ثبت نام، اخذ رأی، قرائت وشمارش آرای مرحله دوم:

برنامة مرحلة اول ثبت نام، اخذ رأی، قرائت و شمارش آرابا رعایت نکات زیر در مرحلة دوم تکرار می گردد:

۱- چنانچه شناسنامة رأی دهندهبه مهر انتخابات ممهور شده است، باید مربوط به همان حوزة انتخابیه ای باشد که درمرحلة دوم مراجعه کرده است.

۲- چنانچه رأی دهنده در مرحلة اول به هیچ یک ازحوزه های انتخابیه مراجعه نکرده و شناسنامه اش فاقد مهر مرحلة اول انتخابات باشد،می تواند به هر یک از حوزه های انتخابیه ای که تمایل دارد، مراجعه کند.

۳- شناسنامة مراجعه کننده به مهر انتخاباتی مرحلة دوم انتخابات جاری ممهور نشده باشد.

۴- با رعایت مفاد بندهای یاد شده، شناسنامة رأی دهنده به مهر مرحلة دومانتخابات جاری ممهور گردد.

مادة ۶۷ هیأت های اجرایی بخش ها (به استثنای بخشهایی که مرکز حوزة انتخابیه هستند) پس از دریافت کلیة صندوق های آرا و مدارک و صورتجلسات شعب اخذ رأی انتخابات بخش نسبت به تنظیم صورت جلسة جمع آرای شعب بخش در حضوراعضای هیأت نظارت در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارک، لوازم و صندوق ها را بههمراه دو نسخه از صورت جلسة تنظیمی برای ارسال به مرکز حوزة انتخابیه تحویل بخشداریا سرپرست بخشداری می دهند.

مادة ۶۸ بخشداران سراسر کشور ( به استثنای بخشدارانمراکز حوزه های انتخابیه) موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسة نتایج اخذ رأیبخش از هیأت اجرایی و فرم های نتایج آرای شعب ثبت نام و اخذ رأی کلیة مدارک و لوازمو صندوق های اخذ رأی، به انضمام دو نسخه از صورت جلسة نتایج اخذ رأی بخش و تعرفه وبرگ های رأی مصرف نشدة باقی مانده را به فرماندار متبوع خود ارسال تا از آن طریق بههیأت اجرایی مرکز حوزة انتخابیه تحویل شود.

تبصره در بخش هایی که تابعیتتقسیماتی و تابعیت انتخاباتی آنها متفاوت است و نیز در بخش هایی که حوزة فرعی یکبخش دیگر می باشند، بخشداران موظفند صورت جلسة مربوط و سایر مدارک انتخاباتی رامستقیماً به مرکز حوزة انتخابیة ذی ربط ارسال نمایند.

مادة ۶۹ فرمانداران حوزههای فرعی موظفند بلافاصله پس از دریافت کلیة مدارک، لوازم، صندوق های اخذ رأی وصورت جلسات بخش های تابع، نسبت به تشکیل جلسة هیأت اجرایی فرعی در حضور هیأت نظارتاقدام و نتیجة کلی انتخابات مرکز شهرستان و بخش های تابع را صورت جلسه نمایند.

مادة ۷۰ فرمانداران حوزه های فرعی موظفند بلافاصله کلیة مدارک و لوازم و صندوقهای اخذ رأی، به انضمام یک نسخه از صورت جلسة هیأت اجرایی فرعی شهرستان و تعرفه وبرگ های رأی مصرف نشدة باقی مانده را جهت تحویل به هیأت اجرایی مرکز حوزة انتخابیه،به فرمانداری مرکز حوزة انتخابیه ارسال نمایند.

مادة ۷۱ فرمانداران و بخشدارانمراکز حوزه های انتخابیه پس از دریافت صورت جلسات قرائت آرای حوزه های فرعی، کلیةمدارک و لوازم و صندوق های مربوط به آنها را در اسرع وقت به هیأت اجرایی مرکز حوزةانتخابیه تحویل نموده و هیأت اجرایی مرکز حوزه با حضور هیأت نظارت پس از تطبیقنتایج، سریعاً نسبت به تنظیم صورت جلسة مشترک نتیجة انتخابات حوزة انتخابیه اقداممی نماید.

تبصره فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند کلیةتعرفه و برگ های رای مصرف نشدة باقی مانده را که از حوزه های فرعی تحویل گرفته اند،همراه با آنچه که در مکز حوزة انتخابیه باقی مانده است، در محل امن نگهداری و حفاظتنمایند.

مادة۷۲ فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه های انتخابیه پس از دریافتصورت جلسة نتیجة انتخابات موضوع مادة (۷۱) این آیینه نامه، بلافاصله آن را به ستادانتخابات کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس نسبت به آگهی نتیجة انتخابات در سراسرحوزة انتخابیه اقدام می نمایند

مادة۷۳ هیأت های اجرایی حوزه های فرعی انتخاباتاقلیت های دینی بلافاصله پس از دریافت صندوق های آرا و مدارک و صورت جلسات شعب اخذرأی انتخابات با حضور اعضای هیأت نظارت شورای نگهبان نسبت به تنظیم صورت جلسة جمعآرای شعب فرمانداری یا بخشداری مربوط در پنج (۵) نسخه اقدام نموده و مدارک، لوازم،صندوق ها، صورت جلسة تنظیمی، تعرفه و برگ های رأی مصرف نشدة باقی مانده را جهتاعلام نتیجه به فرماندار مرکز حوزة انتخابیه تحویل فرماندار یا بخشدار مربوط مینمایند.

مادة ۷۴ فرمانداران و بخشدارانی که انتخابات اقلیت های دینی را بهعنوان حوزة فرعی برگزار می کنند، موظفند بلافاصله پس از دریافت صورت جلسة نتیجة اخذرأی انتخابات از هیأت اجرایی فرعی اقلیت دینی مربوط، مفاد آن را به فرماندار مرکزحوزة انتخابیة ذی ربط (تهران یا اصفهان) اعلام و متعاقباً یک نسخه از اصل صورتجلسه، به انضمام یک نسخه از نتایج آرای کلیة شعب ثبت نام و اخذ رأی را با سریع ترینوسیلة پستی موجود به فرماندار مرکز حوزة انتخابیه ارسال نمایند.

تبصره ارسالصندوق های رأی و سایر مدارک انتخاباتی مربوط به اقلیت های دینی به مرکز حوزةانتخابیه (تهران یا اصفهان) لزومی ندارد و در فرمانداری ها یا بخشداری های حوزةفرعی باقی می ماند. بدیهی است در صورت نیاز هیأت های اجرایی مراکز حوزه هایانتخابیة اقلیت های دینی به صندوق های اخذ رأی و سایر مدارک فرمانداران و بخشدارانحوزه های فرعی اقلیت های دینی موظفند سریعاً با اعزام پیک ویژه موارد درخواستی رادر اختیار هیأت های مذکور قرار دهند.

مادة ۷۵ فرمانداران تهران و اصفهان (مراکزحوزه های انتخابیة اقلیت های دینی کشور) بلافاصله پس از وصول نتایج اخذ رأیانتخابات حوزه های فرعی اقلیت های دینی، برای این حوزه ها نیز عیناً مواد (۷۱) و (۷۲) این آیین نامه را به اجرا می گذارند.

مادة ۷۶ فرمانداران تهران و اصفهانپس از تنظیم آگهی نتیجة انتخابات مربوط به اقلیت های دینی، بلافاصله ضمن انتشارآگهی مزبور در مرکز حوزة انتخابیه، متن آن را به منظور انتشار در حوزه های فرعی نیزبه فرمانداران حوزه های فرعی اقلیت مربوط اعلام می نمایند.

مادة ۷۷ فرماندارانو بخشداران حوزه های فرعی اقلیت های دینی، بلافاصله پس از وصول متن آگهی نتیجةانتخابات از فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیة اقلیت های دینی، به منظور اطلاعاقلیت دینی مربوط نسبت به انتشار آن در مهلت مقرر در حوزه های فرعی شهرستان یا بخشاقدام خواهند نمود.

فصل هفتم - رسیدگی به شکایات و اعلام نظرشورای نگهبان

مادة ۷۸ در صورتی که در پایان مهلت قانونی هیچگونه شکایتیاز انتخابات نرسید، هیأت اجرایی مرکز حوزة انتخابیه با حضور اعضای هیأت نظارت تشکیلجلسه داده و مراتب عدم وصول شکایت و اظهار نظر در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات راصورت جلسه می نمایند.

مادة ۷۹ در صورت وصول شکایت به هیأت اجرایی مرکز حوزةانتخابیه، شکایات واصل شده با توجه به مادة (۶۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامیمورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه صورت جلسه می گردد.

مادة ۸۰ فرمانداران وبخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بلافاصله سه نسخه صورت جلسة رسیدگی به شکایاتدریافتی از هیأت اجرایی مرکز حوزة انتخابیه را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه بههیأت نظارت مرکز حوزة انتخابیه ارسال می دارند.

مادة ۸۱ ستاد انتخابات کشور دونسخه از صورت جلسات واصل شده را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلامنظر شورای نگهبان ارسال می دارد.

مادة ۸۲ شورای نگهبان نظریة خود را در موردانتخابات هر یک از حوزه های انتخابیه با رعایت تبصرة ذیل مادة (۷۲) قانون به ستادانتخابات کشور اعلام می نماید.

مادة ۸۳ ستاد انتخابات کشور موظف است نظریةشورای نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانونی به فرماندار یا بخشدارمرکز حوزة انتخابیه ابلاغ نماید.

فصل هشتم - صدور اعتبار نامةمنتخبان

مادة ۸۴ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند پساز وصول نظریة شورای نگهبان در خصوص برگزاری مرحلة اول انتخابات که از طریق ستادانتخابات کشور به آنان ابلاغ شده است، حداکثر ظرف چهل و هشت (۴۸) ساعت نسبت بهتشکیل جلسة مشترک هیأت اجرایی و هیأت نظارت مرکز حوزة انتخابیه اقدام و نتیجة نهاییو پایان برنامة مرحلة اول انتخابات را صورت جلسه و در صورت داشتن منتخب یا منتخباندر این مرحله از انتخابات، نسبت به صدور اعتبارنامة آنان اقدام نمایند.

مادة ۸۵در حوزه های انتخابیه ای که اعتبار نامه ای برای هیچ یک از نامزدهای انتخاباتیمرحلة اول صادر نمی گردد، فرمانداران و بخشداران مراکز این حوزه های انتخابیهموظفند بلافاصله پس از وصول هر یک از صورت جلسات نتایج قطعی مرحلة اول انتخابات، دونسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال، یک نسخه به هیأت نظارت مرکز حوزةانتخابیه تسلیم و نسخة باقی مانده را در پروندة حوزة انتخابیه نگهداری نمایند.

مادة ۸۶ در حوزه های انتخابیه ای که برای منتخبان مرحلة اول انتخابات اعتبارنامه صادر می گردد، فرمانداران و بخشداران مراکز این حوزه های انتخابیه موظفندبلافاصله پس از دریافت صورت جلسة مربوط، یک نسخه از اعتبار نامة تکمیل شده را بهشخص منتخب یا نمایندة وی که به طور کتبی معرفی شده باشد، تسلیم و دو نسخه از صورتجلسه را همراه با سه نسخه از اعتبار نامه به وسیلة پیک مطمئن از طریق ستاد انتخاباتاستان به ستاد انتخابات کشور ارسال و متعاقباً نتیجة نهایی انتخابات را به ستادانتخابات کشور اعلام نمایند. یک نسخه از صورت جلسه به هیأت نظارت مرکز حوزةانتخابیه تحویل و نسخة باقی مانده در پروندة حوزة انتخابیه نگهداری می شود.

تبصرة ۱ عکس منتخب باید در کلیة نسخ اعتبار نامه الصاق و به مهر فرمانداری یابخشداری مرکز حوزة انتخابیه ممهور گردد.

تبصرة ۲ در اجرای تبصرة ذیل مادة (۷۴) قانون، در صورتی که اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان ازامضای اعتبارنامه خودداری کنند، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیه موظف است بهوسیلة پیک مطمئن از طریق ستاد انتخابات استانداری کلیة نسخ اعتبارنامه را برایامضای وزیر کشور و رییس هیأت مرکزی نظارت سریعاً به ستاد انتخابات کشور تحویلنماید.

تبصرة ۳ در اجرای مادة (۷۴) قانون یک نسخه از اعتبار نامة منتخبان، توسطستاد انتخابات کشور به شورای نگهبان ارسال می گردد.

تبصرة ۴ کلیة مراحل اجراییپس از اظهار نظر شورای نگهبان در مرحلة اول، عیناً در مرحلة دوم تکرار خواهد شد.

فصل نهم - امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده

مادة ۸۷ وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگی کلیه منتخبان در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید، دستور امحایتعرفه و برگ های رأی مصرف شدة داخل صندوق های رأی کلیة حوزةهای انتخابیه را بهفرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه صادر نماید.

تبصرة ۱ وزارت کشورمی تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل سن، جنس،تأهل و تجرد، سواد و ... قبل از صدور دستور امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شده،بهره برداری لازم از تعرفة رأی دهندگان را به عمل آورد. بدیهی است رعایت مخفی بودنآرای رأی دهندگان الزامی است.

تبصرة ۲ به منظور حفظ اسناد و مدارک مربوط بهانتخابات، ستاد انتخابات کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سه صندوق محتوی تعرفهو برگ های رأی و صورت جلسة نتیجه شعب اخذ رأی از هر یک از استان ها عیناً به مرکزاسناد انقلاب اسلامی تحویل گردد.

مادة ۸۸ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه هایانتخابیه موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر امحای تعرفه و برگ های رأیمصرف شدة انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای هیأت اجرایی و حتی الامکان هیأتنظارت مرکز حوزة انتخابیه نسبت به امحای تعرفه و برگ های رأی مصرف شدة انتخاباتسراسر حوزة انتخابیه به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورت جلسه نمایند.

تبصرهنظر به اینکه صندوق های رأی حوزه های فرعی انتخابات اقلیت های دینی در محل حوزةفرعی نگهداری شده و به مرکز حوزة انتخابیه ارسال نمی گردد، فرمانداران تهران و اصفهان به عنوان مراکز حوزه های انتخابیة اقلیت های دینی موظفند پس از وصول دستور وزارت کشور، مراتب را به حوزه های فرعی ذی ربط ابلاغ نمایند تا حوزه های فرعی رأساًدر این خصوص اقدام و دو نسخه از صورت جلسة مربوط را به مرکز حوزة انتخابیه ارسال نمایند. یک نسخه از این صورت جلسه همراه با یک نسخه از صورت جلسة مربوط به مرکزحوزة انتخابیه توسط فرمانداران تهران و اصفهان به ستاد انتخابات کشور ارسال خواهدشد.

مادة ۸۹ دستورالعمل و فرم های مربوط به مواد پخش اجرایی این آیین نامه باتصویب وزیر کشور قابل اجرا می باشد.

این متن جانشین تصویب نامة شمارة ۴۹۸۹۴ / ت ۲۲۱۹۰ ه. مورخ ۱۶/۹/۱۳۷۸ می گردد.

مادة واحده از تاریخ تصویب این قانون محدودةحوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل ۶۴ قانون اساسی به شرح جدول زیرشامل ۱۹۶ حوزة انتخابیه با دویست و هفتاد نفر نماینده خواهد بود:

تبصره حوزه‌های انتخاباتی همواره از هر نوع انتزاع و الحاق که براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در حد روستا و دهستان انجام می شود تبعیت خواهند کرد.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و یک تبصره در جلسة روز یکشنبه سی ام فروردین ماه یک هزار وسیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۲/۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

کد خبر 212203
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز