همشهری آنلاین: قانون شورای‌عالی آموزش وپرورش در سال ۱۳۶۵ تنظیم شد.

شورای‌عالی آموزش و پرورش

این قانون بر اساس لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش مصوب  جلسات مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸و۱۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن مصوب ۲۵/۹/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و قانون اصلاح مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی تنظیم گردیده است.

لایحه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش

نظربه ضرورت انقلاب فرهنگی درراه استقرار نظام جمهوری اسلامی ونظر به رسالتی که آموزش وپرورش کشور درراه رشد وخودکفایی و بهسازی جامعه دارد ونظربه لزوم برقراری ضوابط تعلیماتی برای توسعه علوم وفنون واصلاحات تربیتی برمبنای اعتقادات دینی وتامین استقلال آزادی و بنابه ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان ،مربیان وصاحبنظران درامرتعلیم وتربیت کشور شورای عالی آموزش وپرورش براساس این قانون تشکیل می‌گردد.

ماده ۱- شورای عالی آموزش وپرورش ،مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه درچارچوب سیاست های کلی نظام وقوانین ومقررات موضوعه است و سازمان اداری آن بابودجه وتشکیلات مستقل زیرنظر شورای عالی آموزش وپرورش فعالیت می کند.وظیفه دبیرخانه شورا،پشتیبانی علمی،پژوهشی وخدماتی متناسب با وظایف ومسئولیت شورا،نظارت برحسن اجرای مصوبات وتوسعه ارتباطات بامجریان ومردم می باشد که درآیین نامه داخلی شورا تنظیم و توسط هیات دولت به تصویب می رسد.

ماده ۲-ریاست شورای عالی آموزش وپرورش بارییس جمهور است ودرغیاب وی وزیرآموزش وپرورش ریاست جلسه رابرعهده خواهدداشت .نایب رییس شورا ازبین اعضا برای مدت دوسال تعیین می شود.

ماده ۳-سازمان اداری شورای عالی آموزش وپرورش دارای دبیرکلی خواهدبود که همردیف معاون وزیربوده و به پیشنهاد وزیرآموزش وپرورش وموافقت شورای عالی آموزش وپرورش منصوب می شود وسمت دبیری شورا را نیز خواهدداشت . سازمان و وظایف آن درآیین نامه داخلی شورا منظور خواهدشد.

ماده ۴-هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که باوظایف شورای عالی آموزش وپرورش مربوط است قبل ازتصویب درشورا رسمیت نخواهدیافت.

ماده ۵- مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش درحدود اختیارات قانونی شورا برای موسسات ذی ربط لازم الاجرا است. این مصوبات پس از تایید رییس شورا توسط دبیرکل به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد.

ماده ۶-وظایف واختیارات شورا به شرح زیر است:

 • تعیین خطی مشی آموزشی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی کشور بارعایت قوانین موضوعه کشور
 • بررسی وتصویب هدفهاونظام آموزشی وزارت آموزش وپرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی
 • بررسی وتصویب برنامه های درسی وتربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور که درحوزه وزارت آموزش وپرورش قرار دارد
 • بررسی طرحهاولوایح قانونی مربوط به آموزش وپرورش قبل از طرح درمجلس شورای اسلامی
 • تاییدانطباق مطالب کتابهای درسی بابرنامه های مصوب شورا
 • بررسی وتصویب اساسنامه هرنوع موسسه تعلیماتی جدید
 • بررسی وتصویب مقررات اجرایی وانضباطی مدارس
 • تصویب آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس
 • بررسی وتصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش وپرورش
 • تصویب آیین نامه رسیدگی وارزشیابی مدارک تحصیلی صادره ازمدارس کشورهای خارجی تاپایان دوره متوسطه
 • بررسی وتصویب مقررات واصول لازم برای گزینش تخصصی وتربیت واستخدام معلمان به تناسب احتیاجات  درمراحل تحصیلی بارعایت ضوابط عمومی گزینش در کل کشور
 • بررسی وتصویب طرحهای توسعه درمراحل ورشته های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی وباتوجه به امکانات کشور
 • تهیه وبررسی وتصویب طرحهای لازم برای بسیج ومشارکت مردم درامرآموزش وپرورش
 • پیشنهاد اعطای نشان ومدال وتصویب آیین نامه مربوط
 • تصویب آیین نامه های مربوط به شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش وشوراهای فرهنگی محلی وشوراهای مدارس

ماده ۷- اعضای شورای عالی آموزش وپرورش باید دارای شرایط ذیل باشند:

 • مسلمان ومعتقد به ولایت فقیه بوده والتزام عملی به احکام اسلامی داشته باشد (درمسائل خاص مربوط به اقلیتهای رسمی کشور ازصاحبنظران آنان استفاده می شود.)
 • حداقل سی سال داشته باشند
 • دارای مدارج عالی در یکی از رشته‌های معارف اسلامی یاعلمی یاادبی یافنی باشندودراین زمینه‌ها دارای تجربه وبصیرت بوده وبامسائل تعلیم وتربیت آشناودارای بینش سیاسی واجتماعی لازم باشند
 • دارای حسن شهرت و فضیلت اخلاقی باشند

 ماده ۸- اعضاشورای عالی آموزش وپرورش بردوقسم اند:

 • اعضای رسمی وپیوسته که برای مدت چهارسال تعیین ومنصوب می شوند
 • اعضای وابسته که برای مدت دوسال ازطرف شورا انتخاب می شوند،تجدیدانتخاب آنهابلامانع است

ماده ۹- تعداد اعضای رسمی یاپیوسته ۲۲نفر به شرح زیرخواهدبود:

 • رییس جمهور
 • وزیرآموزش وپرورش
 • وزیر علوم ،تحقیقات وفناوری ودرغیاب وی معاون آموزشی به عنوان نماینده ثابت
 • وزیرفرهنگ وارشاد اسلامی ودرغیاب وی یکی ازمعاونان به عنوان نماینده ثابت
 • وزیربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودرغیاب وی معاون آموزشی به عنوان نماینده ثابت
 • وزیر جهاد کشاورزی ودرغیاب وی یکی ازمعاونین به عنوان نماینده ثابت
 • وزیرصنایع ومعادن ودرغیاب وی یکی ازمعاونین به عنوان نماینده ثابت
 • معاون رییس جمهور ورییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودرغیاب وی یکی ازمعاونین به عنوان نماینده ثابت
 • دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش
 • یک نفرمجتهدآشنابه مسائل تعلیم وتربیت به انتخاب شورای عالی  حوزه علمیه قم
 • رییس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
 • سه نفرمطلع وصاحبنظر ازهریک از رشته های علوم پایه ،فنی ومهندسی به انتخاب شورای روسای فرهنگستانهای کشور ( حداقل یک نفرازآنان ازبین زنان انتخاب شود.)
 • سه نفر ازاعضا هیات علمی گروههای تخصصی دانشگاهها وپژوهشگاهها در رشته‌های مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی وروان شناسی تربیتی به انتخاب
 • مشترک وزرای آموزش وپرورش وعلوم ،تحقیقات وفناوری( حداقل یک نفرازمیان زنان انتخاب شود)
 • سه نفرصاحب نظر از نمایندگان معلمان یامدیران مدارس ازهریک از دوره های تحصیلی به انتخاب شورای معاونان وزارت آموزش وپرورش ( حداقل یک نفرازمیان زنان انتخاب شود)
 • رییس پژوهشکده تعلیم وتربیت وزارت آموزش وپرورش
 • یکی ازمدیران کل آموزش وپرورش استانها به انتخاب مدیران کل استانها

 تبصره۱ – دونفر از اعضا کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون وتصویب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آموزش وپرورش شرکت خواهندکرد.

تبصره ۲- افرادی که حسب رشته شغلی وبرحسب سمت ،عضوشوراهستند درزمان عضویت باید در رشته شغلی و سمت موردنظر اشتغال داشته باشند.

ماده ۱۰- اعضای وابسته درمواردلزوم برای شرکت درجلسات شورا دعوت می شوند وحق شرکت در مذاکرات رابدون مشارکت در رای گیری خواهند داشت.

تبصره – اعضای وابسته که در دوره عضویت خود درشورا نظارت و خدمات ارزنده ای راعرضه کرده باشند درتجدید انتخاب اعضای پیوسته حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۱۱- اعضا شورای عالی آموزش وپرورش با حکم رییس جمهور منصوب می شوند.

ماده ۱۲- رییس شورا موظف است بعدازپایان مدت عضویت هریک از اعضا ترتیب انتخاب جانشین اورا بدهدبه نحوی که حداکثریک ماه ازپایان دوره عضویت هرفرد ،جانشین اوتعیین شده باشد.

ماده ۱۳- درصورت استعفا یافوت هریک از اعضای شورای عالی آموزش وپرورش انتخاب جانشین به ترتیب مقرر دراین قانون به عمل خواهدآمد.

ماده ۱۴- شورای عالی آموزش وپرورش می تواند درحدود وظایف خودکمیسیونهایی تشکیل دهد واعضای آنهاراازبین استادان ومتخصصان ودبیران وآموزگاران انتخاب نماید . حدود وظایف ونحوه ومدت کار ومیزان حق الزحمه اعضای کمیسیونها برطبق آیین نامه ای که به تصویب شورا خواهدرسید تعیین می گردد.

ماده ۱۵- هرگونه اصلاح یاتغییردراین لایحه قانونی باموافقت دوسوم اعضا وتصویب نهایی مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.

ماده ۱۶- ازتاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایرملغی است.

اعضای کنونی

 • سید ابراهیم رئیسی - رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش
 • یوسف نوری - وزیر آموزش و پرورش
 • محمود امانی طهرانی - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
 • محمود مهرمحمدی - صاحب نظر در رشته برنامه‌ریزی درسی(منتخب وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری)
 • برات قبادیان - سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
 • محسن جوادی - معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • حبیب‌الله گودرزی دورکی - صاحب نظر (نماینده مدیران) (منتخب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش)
 • علی نوبختی - صاحب نظر (نماینده مدیران) (منتخب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش)
 • علی اوسط هاشمی - رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
 • حمید پوراصغری - معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور
 • فرهاد کریمی - رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 • علی‌اصغر فانی - صاحب نظر در رشته مدیریت آموزشی(منتخب وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری)
 • طیبه ماهروزاده - صاحب نظر در رشته علوم انسانی(منتخب شورای رؤسای فرهنگستان‌های کشور)
 • علی خاکی صدیق - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
 • مریم زنگ آمیز طوسی - صاحب نظر (نماینده مدیران) (منتخب شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش)
 • غلامعلی حدادعادل - صاحب نظر در رشته علوم پایه(منتخب شورای روسای فرهنگستان‌های کشور)
 • عبدالکریم بهجت‌پور - مجتهد آشنا به مسایل تعلیم و تربیت (منتخب شورای عالی حوزه علمیه قم)
 • سید حسن امامی رضوی - قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • غلامحسین رحیمی - صاحب نظر در رشته فنی و مهندسی(منتخب شورای روسای فرهنگستان‌های کشور)
 • سیما فردوسی - صاحب نظر در رشته روان‌شناسی(منتخب وزرای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری)
 • کامبیز بازرگان - معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

*آخرین بروزرسانی ۴ اسفند ۱۴۰۰

کد خبر 101824

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آموزش

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز