همشهری آنلاین: آیین نامه اجرایی قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی به شرح زیر است.

شورای نگهبان

ماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجرای ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری از آغاز انتخابات با دعوت از اعضای هیأت‌های نظارت شورای نگهبان موجبات نظارت کامل آنان را در کلیه مراحل اجرایی انتخابات فراهم نمایند.

ماده 2 ـ هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان می باید رونوشت احکام ناظر یا ناظرین خود را به ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات استانداری ، فرمانداریها و بخشداریهای مربوطه ارسال نماید.

ماده 3 ـ فرمانداران و بخشداران باید پس از دریافت رونوشت احکام هیأت های نظارت از نامبردگان برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.

ماده 4 ـ شرکت ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در جلسات هیأت اجرایی به منظور نظارت بر صحت اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و عدم حضور آنان در جلسات و یا خودداری آنان از امضای صورت جلسات مانع از ادامه کار انتخابات نخواهد بود.

ماده 5 ـ هیأت های نظارت در صورتی که نتوانند شخصاً در جلسه شرکت نمایند ضمن تنظیم صورت جلسه، نماینده‌ای از بین خود انتخاب و نماینده منتخب با در دست داشتن یک نسخه از صورت جلسه تنظیمی در جلسه متشکله شرکت نموده و صورت جلسه تنظیمی را به منظور ضبط در سوابق انتخاباتی به فرماندار یا بخشدار محل تسلیم نماید.

ماده 6 ـ مراجع ذی صلاح قانونی در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذیل ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری ) عبارتند از: شورای نگهبان ، هیأت مرکزی نظارت و ستاد انتخابات کشور.

ماده 7 ـ هیأت های اجرایی شهرستان موظف اند یک نسخه از صورت جلسات اقدامات خود را که به ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تسلیم می نمایند به ستاد انتخابات کشور نیز ارسال دارند .

ماده 8 ـ دراین انتخابات ملاک تبعیت بخشداریها از فرمانداریها، قانون تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران بوده و حوزه بندی انتخابات مجلس شورای اسلامی ملاک عمل نخواهد بود .

ماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر انجام انتخابات ریاست جمهوری ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت کشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشکیل هیأت اجرایی بخشهای تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ می‌نمایند .

ماده 10 ـ حذف شد .

ماده 11 ـ حذف شد .

ماده 12 ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسیهای لازم سی (30) نفر از معتمدین اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعیین و پس از تأیید هیأت نظارت مربوط از اعضای اداری هیأت اجرایی ( دادستان یا نماینده وی و رئیس ثبت احوال ) و سی (30) نفر معتمدین منتخب برای تشکیل جلسه انتخاب معتمدین اصلی و علی البدل هیأت اجرایی دعوت به عمل می آورند .

ماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهایی که شوراهای اسلامی در آنها تشکیل شده باشد فرماندار یا بخشدار در اجرای تبصره ذیل ماده 38 قانون ریاست جمهوری اقدام می نماید .

ماده 14 ـ پس از حضور حداقل بیست (20) نفر از معتمدین دعوت شده آنان از بین خود یا خارج هشت (8) نفر را به عنوان معتمدین اصلی و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب مینمایند و مراتب صورت جلسه می شود و به امضای حاضران در جلسه می رسد .

تبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی بخش را بلافاصله به فرمانداری و فرمانداران نیز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدین هیأت اجرایی مرکز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارند .

ماده 15 ـ فرمانداران پس از تشکیل اولین جلسه هیأت اجرایی مرکز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات کشور اعلام میدارند .

ماده 16 ـ حذف شد .

ماده 17 ـ هیأت های اجرایی بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدین و تکمیل عده خود تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین و مراتب را صورت جلسه نموده و یک نسخه از آن را وسیله بخشدار برای فرماندار شهرستان جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان ارسال می دارند .

ماده 18 ـ بخشداران در اجرای تصمیمات هیأت اجرایی نسبت به صدور حکم عضو رابط اقدام مینمایند .

ماده 19 ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده 45 قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت های اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ ، ساعت برگزاری انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می نمایند .

ماده 20 ـ فرمانداران با همکاری نیروی انتظامی نسبت به انتشار آگهی انتخابات در سطح شهرستان اقدام می نمایند .

ماده 21 ـ در اجرای ماده 46 قانون انتخابات ریاست جمهوری فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات کشور و یک نسخه به ستاد انتخابات استانداری ارسال دارند .

ماده 22 ـ هیأتهای اجرایی شهرستان وبخش در اجرای ماده 47 قانون نسبت به تنظیم صورت جلسه تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی اقدام می نمایند .

ماده 23 ـ بخشداران یک نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی را به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال می دارند .

ماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هیأت اجرایی مبنی بر تعیین اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحویل صندوق و لوازم و مدارک ثبت نام و اخذ رأی از آنان دعوت به عمل آورند .

ماده 25 ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی مدارک و لوازم شعبه و همچنین برگهای انتخاباتی را تحویل اعضای شعبه اخذ رأی نموده و پس از توجیه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأی و قرائت آرا ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که یک روز قبل از روز اخذ رأی ، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی به محل شعب اعزام شوند .

ماده 26 ـ فرمانداران می باید نسبت به صدور حکم نماینده فرماندار اقدام نمایند .

ماده 27 ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأی با هماهنگی نیروی انتظامی حداقل سه نفر از مأمورین انتظامی را ضمن صدور ابلاغ در معیت اعضای شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی اعزام می نمایند .

ماده 28 ـ برنامه روز اخذ رأی : اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی حداقل یک ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر می شوند . ابتدا از بین خود نسبت به انتخاب یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی اقدام خواهند نمود . سپس صندوق اخذ رأی را در حضور نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار باز و پس از حصول اطمینان از خالی بودن آن ، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی لاک و مهر و چنانچه صندوقهای اخذ رأی به گونه ای طراحی و ساخته شده باشند که نیازی به لفاف نداشته باشند ، فقط محل یا محلهای تعیین شده بر روی صندوق پس از بستن آن ، در مراحل مختلف برنامه روز اخذ رأی و محل شکاف صندوق برای انداختن رأی در پایان برنامه ، با مهر انتخابات لاک و مهر خواهد شد و و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأی در پنج نسخه منعکس و کار ثبت نام و اخذ رأی را به شرح مراحل شش گانه زیر آغاز می نمایند:

اول ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان دوم ـ مرحله کنترل سوم ـ مرحله ثبت نام چهارم ـ مرحله اخذ رأی پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا ششم ـ مرحله تنظیم صورت جلسه.

اول ـ مرحله مراجعه رأی دهندگان : 1- اعضای شعبه باید کوشش کنند محل اخذ رأی حتی الامکان دارای درب ورودی و خروجی مجزا باشد و مأمورین انتظامی موظف اند طبق دستور نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی از ازدحام در محل اخذ رأی ممانعت نموده تا اخذ رأی در کمال آرامش انجام پذیرد . 2- رأی دهندگان با در دست داشتن عین شناسنامه در محل شعبه ثبت نام و اخذرأی حضور یافته و به ترتیب به منظور ثبت نام و دادن رأی وارد محوطه اخذ رأی می شوند .

دوم ـ مرحله کنترل کنترل در دو مرحله انجام می شود : الف ـ کنترل شناسنامه : نماینده فرماندار یا رئیس شعبه یا هر یک از سه منشی شعبه ثبت نام و اخذ رأی با ملاحظه شناسنامه رأی دهنده موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند : 1- شناسنامه به مهر انتخابات ریاست جمهوری همان مرحله ممهور نشده باشد . 2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه کننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأی وارد سن شانزده (16)سالگی شده باشد . ب ـ کنترل انگشت : نماینده فرماندار یا رئیس شعبه و یا هر یک از سه منشی ، انگشت سبابه دست رأی دهنده را کنترل مینماید که آلوده به رنگ جوهر استامپ که احتمالاً نشانه دادن رأی است نباشد . تبصره ـ در صورتیکه شناسنامه مراجعه کننده ممهور به مهر انتخابات جاری باشد و یا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد ، به دستور نماینده فرماندار از رأی دادن وی جلوگیری به عمل می آید .

سوم ـ مرحله ثبت نام 1- پس از انجام مرحله کنترل و حصول اطمینان از این که شناسنامه متعلق به مراجعه کننده بوده و او واجد شرایط رأی دادن می باشد یک نفر از منشی ها نسبت به ثبت مشخصات سجلی رأی دهنده براساس شناسنامه و سایر اطلاعات مورد نیاز بر روی برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأی دهنده روی برگ تعرفه ، آن را امضا می نماید . 2- متصدی ثبت نام ، شناسنامه رأی دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وی تحویل می نماید . 3- چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود ، وزارت کشور می تواند به منظور گردآوری آمار و اطلاعات مربوط به رأی دهندگان از قبیل جنس ، سن یا تأهل فرم های جداگانه ای تهیه کند . نماینده فرماندار ـ بخشدار یا یکی از اعضای شعبه موظفند فرم های اطلاعاتی را هنگام ثبت نام از رأی دهندگان تکمیل نمایند . این فرم ها در پایان بدون آنکه داخل صندوق اخذ رأی انداخته شوند حسب مورد تحویل بخشداری یا فرمانداری ذی ربط خواهد شد.

چهارم ـ مرحله اخذ رأی 1- متصدی ثبت نام برگ رأی را از محل پرفراژ ( نقطه چین ) از تعرفه انتخاباتی جدا نموده و به رأی دهنده تسلیم می نماید و رأی دهنده با علامت گذاری در مقابل اسم یکی از نامزدها ، برگ رأی را بدون هرگونه نوشته و یا علامت دیگری و بدون اینکه آن را تا نماید داخل صندوق می اندازد . چنانچه انتخابات به شیوه دستی برگزار شود ، لازم است رأی دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعیین شده در برگ رأی بنویسد ، سپس برگ رأی را تا نموده و داخل صندوق بیندازند . 2- نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که رأی نویسی مخفی و به صورت کاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص دیگری انجام گیرد و هیچ یک از اعضای شعبه و نماینده فرماندار و مأمورین انتظامی و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و اصولاً کلیه افرادیکه به نحوی از انحا در شعبه وظیفه ای به عهده دارند حق توصیه به رأی دهنده برای انتخاب فرد بخصوصی را ندارند . بدیهی است در صورتی که رأی دهنده برای رأی دادن نیاز به فرد دیگری داشته باشد باید از وجود افراد خارج از شعبه که مورد اعتماد وی باشند استفاده نماید و اعضای شعبه نیز کنترل نمایند تا عمل خلاف قانون انجام نگیرد . 3- نماینده هیأت نظارت بر انتخابات یا بازرسان وزارت کشور در صورت مشاهده تخلف یا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضای شعبه و نماینده فرماندار تذکر دهند و آنان ضمن تنظیم صورت جلسه باید فرد یا افراد خاطی را توسط مأمورین انتظامی حاضر در شعبه تحویل مقامات قضائی دهند . 4- نماینده فرماندار یا رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی مراقبت خواهند نمود تا هیچ فرد مسلحی وارد شعبه اخذ رأی نشود . کنترل این امر توسط مأمورین انتظامی و در جلو درب ورودی خواهد بود.

پنجم ـ مرحله قرائت و شمارش آرا 1- اعضای شعبه پس از انقضای ساعات اخذ رأی در صورت حصول اطمینان از اینکه کلیه مراجعه کنندگان رأی خود را در صندوقهای رأی انداخته و فرد دیگری برای رأی دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهای تعرفه و درج آن در صورت جلسه با حضور محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات و نماینده فرماندار شمارش و قرائت آرا را آغاز می‌نمایند . 2- ترتیب شمارش و قرائت آرا به این صورت است که ابتدا رئیس یا نایب رئیس شعبه اخذ رأی با همکاری یکی از منشی ها ، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاک و مهر درب صندوق اخذ رأی را باز کرده و تعداد آرای داخل صندوق را بدون اینکه قرائت شود برگ شماری و با تعداد برگ تعرفه ها تطبیق داده و به یکی از دو حالت زیر عمل مینمایند : الف ـ چنانچه تعداد اوراق رأی داخل صندوق بیشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافی از مجموع برگ آرا بدون آنکه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله ( باطل شد ) را بر روی آن قید و باطل نموده در صورت جلسه اخذ رأی نیز درج و در پایان ضمیمه صورت جلسه می‌نمایند . ب ـ در صورتی که تعداد برگهای رأی داخل صندوق مساوی یا کمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورت جلسه درج میشود . 3- پس از اینکه شمارش آرا به ترتیب مذکور در فوق انجام شد قرائت آرا شروع و مواد 25 و 26 قانون و تبصره های ذیل آنها با تأیید هیأت نظارت بر انتخابات یا نماینده آن اجرا خواهد شد.

ششم ـ مرحله تنظیم صورت جلسه پس از خاتمه شمارش و قرائت آرا صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأی شعبه که به ضمیمه دستورالعمل اجرایی از طرف وزارت کشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظیم و سپس تعداد رأی هر یک از دارندگان رأی در پشت برگ صورت جلسه در فرم مخصوص قید میشود. صورت جلسه پس از تنظیم به امضای نماینده فرماندار و اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی و محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات می رسد و بلافاصله کلیه اوراق و مدارک انتخاباتی و یک نسخه صورت جلسه مذکور را داخل صندوق رأی قرار داده و پس از انجام لاک و مهر مجدد صندوق (صندوقها)، اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی به اتفاق نماینده فرماندار در معیت مأمورین انتظامی ، صندوق (صندوقهای) رأی به همراه دو نسخه از صورت جلسه شعبه اخذ رأی و سایر مدارک رسماً تحویل هیأت اجرایی می دهند . ضمناً ناظر و رئیس شعبه ثبت نام و اخذ رأی هر کدام یک نسخه از صورت جلسه مذکور را دریافت می نمایند. اگر در روز اخذ رأی در مورد انتخابات اشکالات پدید آید مراتب در قسمت انتهای صورت جلسه ذکر و به امضای اعضای شعبه و نماینده فرماندار و محافظان صندوق و نماینده هیأت نظارت بر انتخابات می‌رسد. توجه ـ تعداد رأی دارندگان رأی در فرم نتایج آرای انتخابات ریاست جمهوری که در پشت برگ صورت جلسه مندرج است قید می شود.

ماده 29 ـ هرگاه بعضی از شعب ثبت نام و اخذ رأی بعلل مختلف از عهده قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه برنیایند هیأت های اجرایی مستقیماً نسبت به شمارش و قرائت آرا و تکمیل صورت جلسه شعبه مذکور اقدام خواهند نمود .
برنامه روز اخذ أی مرحله دوم:
1- شناسنامه مراجعه کنندگان به دو مهر انتخاباتی که در جریان است ممهور نشده باشد . 2- چنانچه شناسنامه رأی دهنده دارای مهر مرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نیز ممهور می شود . 3- چنانچه شناسنامه رأی دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری باشد هنگام رأی گیری مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور می شود تا رأی دهنده نتواند برای بار دوم رأی دهد.

ماده 30 ـ هیأت های اجرایی بخشها به استثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان بلافاصله پس از دریافت صندوقهای آرا و مدارک و صورت جلسات شعبه ثبت نام و اخذ رأی انتخابات ، نسبت به تنظیم صورت جلسه جمع آرای شعب مربوطه در حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارک و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورت جلسه تنظیمی برای اعلام و ارسال به مرکز شهرستان تحویل بخشدار می دهند .

ماده 31 ـ بخشداران سراسر کشور باستثنای بخش مرکزی و مرکز شهرستان موظف اند در اسرع وقت کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای اخذ رأی به انضمام صورت جلسه اخذ رأی هیأت اجرایی بخش را جهت تحویل به هیأت اجرایی مرکز شهرستان به فرمانداری مرکز شهرستان ارسال نمایند .

ماده 32 ـ فرمانداران پس از وصول نتایج اخذ رأی بخشهای تابعه مکلف اند در اسرع وقت نتیجه کلی انتخابات شهرستان را به ترتیب تعداد آرا تنظیم و به ستاد انتخابات کشور وسیله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمایند .

ماده 33 ـ مسئولیت نگهداری و حفاظت مدارک انتخابات و صندوقهای اخذ رأی تا تحویل به هیأت اجرایی شهرستان به عهده بخشدار است .

ماده 34 ـ فرمانداران پس از دریافت صورت جلسات قرائت آرای بخشهای تابعه ، کلیه مدارک و لوازم و صندوقهای مربوطه را در اسرع وقت به هیأت اجرایی مرکز شهرستان تحویل نموده و هیأت اجرایی مرکز شهرستان با حضور هیأت نظارت نسبت به تنظیم صورت جلسه نتیجه انتخابات شهرستان سریعاً اقدام می نمایند .

ماده 35 ـ فرمانداران پس از دریافت صورت جلسه انتخابات از هیأت اجرایی شهرستان ضمن رعایت ماده 80 قانون انتخابات ریاست جمهوری و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذکور به ستاد انتخابات کشور و همچنین وصول نظریه مجدد ستاد انتخابات کشور نسبت به تنظیم آگهی نتیجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام می نمایند .

ماده 36 ـ در پایان مهلت قانونی ( حداکثر دو روز پس از تاریخ انتشار آگهی نتیجه اخذ رأی در شهرستان ) هیأت اجرایی شهرستان با حضور ناظر یا ناظرین شورای نگهبان تشکیل جلسه داده و به شکایات واصله رسیدگی می نمایند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسلیم می دارد .

تبصره ـ در صورتی که تا پایان مهلت قانونی هیچ گونه شکایت به هیأت اجرایی نرسیده باشد مراتب عدم وصول شکایت نیز در پنج (5) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسلیم می شود .

ماده 37 ـ فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورت جلسه رسیدگی به شکایات دریافتی از هیأت اجرایی شهرستان را به ستاد انتخابات کشور ارسال می دارد .

ماده 38 ـ ستاد انتخابات کشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جهت بررسی و اعلام نظریه نهایی شورای نگهبان ارسال می دارد .

ماده 39 ـ وزارت کشور پس از دریافت نظریه شورای نگهبان مبنی بر صحت برگزاری انتخابات یا توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات ریاست جمهوری مراتب را به مسئولین اجرایی انتخابات ابلاغ می نماید .

ماده 40 ـ فرمانداران پس از دریافت نظریه شورای نگهبان از طریق ستاد انتخابات کشور بلافاصله نسبت به تنظیم صورت جلسه نهایی انتخابات ریاست جمهوری اقدام و ضمن مخابره نتیجه نهایی دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال می نمایند .

ماده 41 ـ فرمانداران سراسر کشور پس از وصول دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا و اوراق انتخابات ریاست جمهوری با حضور اعضای هیأت اجرایی و حتی الامکان هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحای آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات کشور ارسال میدارد.

ماده 42 ـ چنانچه در خارج از کشور و یا در همه یا تعدادی از شهرستانهای یک استان که با توجه به امکانات و یا هر دلیل دیگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و میسر نباشد ، کار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعایت موارد زیر انجام می شود.

1- کلیه اصلاحات به عمل آمده در مواد 1 الی 27 آیین نامه معتبر و ملاک عمل است.

2- در ماده 28 اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الی چهارم کلاً معتبر و ملاک عمل است ولی مراحل پنجم و ششم این ماده به وضعیت قبل از اصلاح معتبر و ملاک عمل خواهد بود مشروط بر آن که اصلاحات به عمل آمده در مواد 25 و 26 و 27 و 28 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رعایت شود . 3- مواد 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34 و 35 آیین نامه بدون اصلاحات و به وضعیت قبل معتبر و ملاک عمل می باشد.

ماده 43 ـ حذف، تغییر و یا اصلاح فرمهای مربوط به این آیین نامه و یا الحاق فرمهای جدید مورد نیاز به آن، پس از تصویب وزیر کشور قابل اجرا است.

کد خبر 211312
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز