همشهری‌آنلاین: همچنان که برای حل مسئله ریاضی معینی فقط دانستن قواعد و قوانین عمومی علم ریاضی کافی نیست و برای حل هر مسئله معین باید داده‌ها و پرسش‌های همان مسئله را بررسی نمود،

جامعه را چنان که هست بشناسیم

در مورد جامعه ایران نیز آشنایی به قواعد عمومی جامعه‌شناسی کافی نیست و باید تاریخ اجتماعی و ساختار جامعه را چنانکه هست، علمی و دقیق بررسی نمود و شناخت تا بتوان برای حل مشکلات و مسائل آن راه‌حل ارائه نمود و موفق شد.

کتاب حاضر در هشت مقاله مستقل کوششی علمی در همین مسیر است.

شناسنامه کتاب: نوشته پروفسور شاپور رواسانی / قطع رقعی / 142 صفحه / چاپ اول: 4000 تومان

کد خبر 249948