همشهری آنلاین- دکتر علی صباغیان: در‏‎ یک‌‏‎ چشم‌‏‎ بر‏‎ هم‌‏‎ زدن‌‏‎ نوری‌‏‎ سفید‏‎ با‏‎ شعله‌های‌‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎‏‎ گردبادموج‌ هیروشیما‏‎ را‏‎ به‌‏‎ خرابه‌ای‌‏‎ تبدیل‌‏‎ کرد‏‎. ساعت‌‏‎ هشت‌‏‎ و‏‎ پانزده‌‏‎ دقیقه‌‏‎ صبح‌‏‎ روز‏‎ ششم‌‏‎ اوت‌‏‎ سال‌‏‎‎‏‏۱۹۴۵‏‎ ‏‎ هیروشیمای‌‏‎ ژاپن‌‏‎ برای‌‏‎ اولین‌بار‏‎ در‏‎ تاریخ‌‏‎ بشر‏‎هدف‌‏‎ بمب‏‎ اتمی آمریکا‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ یک‌‏‎ سلاح‌‏‎ جنگی‌‏‎ قرار‏ گرفت.

 بمب‏‎ اتمی‌‏‎ پرتاب‏‎ شده‌‏‎ به‌‏‎ هیروشیما‏‎ که‌‏‎ به‌‏‎ دلیل‌‏‎ طول‌‏‎ و‏‎شکلش‌‏‎ بعدها‏‎ به‌‏‎" بچه‌‏‎کوچک‌‏‎ "ملقب شد 10 تا 30 ‏‎ کیلوگرم‌‏‎‏‎ اورانیوم‌235 حمل‌‏‎ می‌کرد‏‎. انفجار‏‎ این‌‏‎ بمب‏‎ به‌‏‎ صورت‌‏‎ یک‌‏‎ نور‏‎سفید‏‎ همراه‌‏‎ با‏‎ آتش‌‏‎ سوزان‌‏‎ و‏‎ گردباد‏‎ موج‌‏‎ بود‏‎. بلافاصله‌‏‎ آتش‌‏‎و‏‎ موج‌‏‎ در‏‎ سراسر‏‎ شهر‏‎ هیروشیما‏‎ گسترش‌‏‎ یافت‌‏‎ و‏‎ شهر‏‎ تقریبا‏‎به‌‏‎ طور‏‎ کلی‌‏‎ تخریب‏‎ شد. بیست‌‏‎ تا‏‎ سی‌‏‎ دقیقه‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ در‏‎مناطق‌‏‎ زیادی‌‏‎ از‏‎ شهرباران‌‏‎ سیاه‌‏‎ شروع‌‏‎ بباریدن‌‏‎ کرد.

از‏‎ لحظه‌‏‎ انفجار‏‎ به‌‏‎ تدریج‌‏‎ یک‌‏‎ دایره‌‏‎ مرگ‌‏‎ بی‌احساس‌‏‎ از‏‎ مرکز‏‎شهر‏‎ به‌‏‎ اطراف‌‏‎ گسترش‌‏‎ یافت‌‏‎. در‏‎ پی‌‏‎ این‌‏‎ انفجار‏‎ هزاران‌‏‎نفرجان‌‏‎ خود‏‎ را‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ دادند. بسیاری‌‏‎ از‏‎ کسانی‌‏‎ که‌‏‎ از‏‎انفجار‏‎ اولیه‌‏‎ جان‌‏‎ سالم‌‏‎ بدر‏‎ برده‌‏‎ بودند‏‎ بعدهادر‏‎ معرض‌‏‎ناراحتی‌های‌‏‎ جسمی‌‏‎ و‏‎ روحی‌‏‎ جبران‌ناپذیری‌‏‎ قرار‏‎ گرفتند‏‎ و‏‎عده‌ای‌‏‎ نیز‏‎ در‏‎ اثر‏‎ این‌‏‎ خسارت‌ها‏‎ جان‌‏‎ دادند‏‎ . هنوز‏‎ هم‌‏‎ نه‌‏‎تنها‏‎  هیروشیما، ناکازاکی‌‏‎ و‏‎ ژاپن‌‏‎ بلکه‌‏‎ کل‌‏‎ بشریت‌‏‎ از‏‎ این‌‏‎فاجعه‌‏‎ هولناک‌‏‎ و‏‎ آثار‏‎ مخرب‏‎ آن‌‏‎ رنج‌‏‎ می‌برد.

چرا‏‎ اولین‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ به‌‏‎ هیروشیما‏‎ پرتاب‏‎ شد؟‏‎هیروشیما‏‎ در‏‎ عصر‏‎ "ادو ‎"1868 -1603  یک‌‏‎ شهر‏‎ دژ‏‎ مانند‏‎ در‏‎حال‌‏‎ توسعه‌‏‎ بود‏‎ . پس‌‏‎ از‏‎ اصلاحات‌میجی‌‏ (‎ (1868 دبیرستان‌‏‎ این‌‏‎شهر‏‎ افتتاح‌‏‎ شد‏‎ و‏‎ هیروشیما‏‎ به‌‏‎ یک‌‏‎ مرکز‏‎ بزرگ‌‏‎ استقرار‏‎تسلیحات‌‏‎ نظامی‌‏‎ تبدیل‌‏‎ شد‏‎ . جمعیت‌‏‎ هیروشیما‏‎ در‏‎ زمان‌‏‎ بمباران‌‏‎اتمی‌‏‎ حدود350 هزار‏‎ نفر‏‎ بود‏‎ و‏‎ از‏‎ نظر‏‎ نظامی‌‏‎ و‏‎ آموزشی‌‏‎شهری‌‏‎ معروف‌‏‎ بود‏‎ .

در‏‎ اواخر‏‎ جنگ‌‏‎ جهانی‌‏‎ دوم‌‏‎ که‌‏‎ بسیاری‌‏‎ از‏‎ شهرهای‌‏‎ بزرگ‌‏‎ ژاپن‌‏‎براثر‏‎ حملات‌‏‎ هوایی‌‏‎ پی‌درپی‌‏‎ آمریکا‏‎ نابود‏‎ شده‌‏‎ بود،هیروشیما‏‎ هنوز‏‎ دست‌‏‎ نخورده‌‏‎ باقی‌‏‎ مانده‌‏‎ بود‏‎ . برای‌‏‎ انتخاب‏‎هیروشیما‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ هدف‌‏‎ اولین‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ جهان‌‏‎ دلایل‌‏‎ زیر‏‎ارائه‌‏‎ می‌شود:

‏1‏‎ - موقعیت‌‏‎ جغرافیایی: یکی‌‏‎ از‏‎ دلایل‌‏‎ انتخاب‏‎ هیروشیما‏‎ به‌‏‎عنوان‌‏‎ هدف‌‏‎ اولین‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ جهان‌‏‎ موقعیت‌‏‎ جغرافیایی‌‏‎ این‌‏‎ شهر‏‎است‌. هیروشیما‏‎ از‏‎ هر‏‎ سو‏‎ در‏‎ محاصره‌‏‎ کوه‌‏‎ قراردارد‏‎ و‏‎ این‌‏‎وضعیت‌‏‎ زمینه‌‏‎ مناسب‏‎ برای‌‏‎ ارزیابی‌‏‎ و‏‎ مشاهده‌‏‎ قدرت‌‏‎ تخریب‏‎ بمب‏‎اتمی‌‏‎ که‌‏‎ سازندگان‌‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ دنبالش‌‏‎ بودند‏‎ فراهم‌‏‎ می‌کرد‏‎. وضعیت‌‏‎ جغرافیایی‌‏‎ هیروشیما‏‎ مانع‌‏‎ ازبین‌‏‎ رفتن‌‏‎ سریع‌‏‎ آثار‏‎تشعشعات‌‏‎ هسته‌ای‌‏‎ می‌شد‏‎.

‎‏‏2‏‎ - موقعیت‌‏‎ نظامی‌: اگر‏‎ چه‌‏‎ هنگام‌‏‎ پرتاب‏‎ بمب اتمی‌‏‎ به‌‏‎هیروشیما‏‎ حدود‏‎ سه‌‏‎ ماه‌‏‎ از‏‎ پایان‌‏‎ جنگ‌‏‎ جهانی‌‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ اروپا‏‎می‌گذشت‌‏‎ و‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ شرق‌‏‎ دور‏‎ نیز‏‎ جنگ‌‏‎ تقریبا‏‎ در‏‎ مراحل‌‏‎پایانی‌‏‎ خود‏‎ ‏ بود، اما‏‎ شهر‏‎ هیروشیما‏‎ همچنان‌‏‎ یک‌‏‎ مرکز‏‎ بزرگ‌‏‎تجمع‌‏‎ نیروهای‌‏‎ ژاپنی‌‏‎ و‏‎ محل‌‏‎ استقرارتسلیحات‌‏‎ و‏‎ کارخانه‌های‌‏‎اسلحه‌سازی‌‏‎ ژاپن‌‏‎ بود‏‎ که‌‏‎ تا‏‎ آن‌‏‎ موقع‌‏‎ صدمه‌‏‎ عمده‌ای‌‏‎ ندیده‌‏‎بود‏‎ . با‏‎ پرتاب‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ به‌‏‎ این‌‏‎ شهر، آمریکا‏‎ در‏‎ کنار‏‎اهداف‌‏‎ عمده‌‏‎ خود‏‎ این‌‏‎ تسلیحات‌‏‎ را‏‎ نیز‏‎ نابود‏‎ می‌کرد‏‎ .

چرا‏‎ آمریکا‏‎ به‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ متوسل‌‏‎ شد؟‏‎در‏‎ بحبوبه‌‏‎ جنگ‌‏‎ جهانی‌‏‎ دوم‌‏‎ در‏‎ ماه‌‏‎ اوت ‌1942،آمریکا‏‎ طرحی‌‏‎موسوم‌‏‎ به‌‏‎ "منهتن‌‏‎" را‏‎ برای‌‏‎ ساخت‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ آغاز‏‎ کرد‏‎ . ‏‎ در16 ژوئیه 1945‏‎  این‌‏‎ کشور‏‎ اولین‌‏‎ آزمایش‌‏‎ هسته‌ای‌‏‎ را‏‎ با‏‎ موفقیت‌‏‎در‏‎ صحرای‌‏‎ نیومکزیکو‏‎ انجام‌‏‎ داد‏‎ . پس‌‏‎ از‏‎ پایان‌‏‎ جنگ‌‏‎ جهانی‌‏‎دوم‌‏‎ در‏‎ جبهه‌‏‎ اروپا‏‎ و‏‎ متمرکز‏‎ شدن‌‏‎ نگاهها‏‎ به‌‏‎ جبهه‌‏‎ شرق‌‏‎ دور‏‎که‌‏‎ هنوز‏‎ جنگ‌‏‎ درآن‌‏‎ ادامه‌داشت‌، آمریکا‏‎ تصمیم‌‏‎ به‌‏‎ استفاده‌‏‎از‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎ یک‌‏‎ سلاح‌‏‎ جنگی‌‏‎ گرفت‌‏‎.

دلایلی‌‏‎ که‌‏‎ برای‌‏‎این‌‏‎ تصمیم‌‏‎ آمریکا‏‎ ارائه‌‏‎ می‌‏‎ شود‏‎ عبارت‌‏‎ است‌‏‎ از‏‎ : وادار‏‎ کردن‌‏‎ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ تسلیم‌‏‎ بدون‌‏‎ تحمل‌‏‎ خسارت‌‏‎ و‏‎ هزینه‌های‌زیاد،جلوگیری‌‏‎ از‏‎ ورود‏‎ شوروی‌‏‎ به‌‏‎ جبهه‌‏‎ جنگ‌‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ لحظات‌‏‎ آخر، تثبیت‌‏‎ سلطه‌‏‎ آمریکا‏‎ در‏‎ دوران‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ جنگ‌‏‎ و‏‎ نیز‏‎ آزمایش‌‏‎ بمب‏‎اتمی‌‏‎ که‌‏‎ برای‌‏‎ ساخت‌‏‎ آن‌‏‎ هزینه‌های‌‏‎ زیادی‌‏‎ شده‌‏‎ بود‏‎ در‏‎ یک‌‏‎حمله‌‏‎ واقعی‌‏‎ و‏‎ ارزیابی‌‏‎ آثارآ‏‎ ن‌.

البته‌‏‎ کینه‌ای‌‏‎ که‌‏‎ آمریکایی‌ها‏‎ از‏‎ ژاپن‌‏‎ در‏‎ مورد‏‎ واقعه‌‏‎پرل‌هاربر‏‎ در‏‎ دل‌‏‎ داشتند‏‎ نیز‏‎ در‏‎ پرتاب‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ در‏‎ ششم‌‏‎اوت‌‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎ و‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ دیگر‏‎ در‏‎ نهم‌‏‎ اوت‌‏‎ در‏‎ ناکازاکی‌‏‎موثر‏‎بود‏‎ .

قدرت‌‏‎ تخریب‏‎ و‏‎ خسارات‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ هیروشیما‏‎

قدرت‌‏‎ تخریبی‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ از‏‎ انرژی‌‏‎ رها‏‎ شده‌‏‎ براثر‏‎ شکافتن‌‏‎اورانیوم‌‏‎ و‏‎ پلوتونیوم‌‏‎ ناشی‌‏‎ می‌شود‏‎ و‏‎ بسیار‏‎ بیشتر‏‎ از‏‎ قدرت‌‏‎هرگونه‌‏‎ انفجار‏‎ متعارف‌‏‎ است‌‏‎ . به‌‏‎ علاوه‌‏‎ اشعه‌های‌گاما،نیوترون‌‏‎ و‏‎ سایر‏‎ اشعه‌های‌‏‎ ایجاد‏‎ شده‌‏‎ براثر‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎اتمی‌‏‎ خسارت های‌‏‎ جسمی‌‏‎ شدیدی‌‏‎ را‏‎ طی‌‏‎ چندین‌‏‎ دهه‌‏‎ موجب‏‎ می‌شود‏‎ .

بمب‏‎ منفجر‏‎ شده‌‏‎ در‏‎ ‏‎ هیروشیما 10تا30‏‎ تا کیلوگرم‌‏‎ اورانیوم‌‏‎‎‏‏235‏‎ حمل‌‏‎ می‌کرد.‏‎ این‌‏‎ در‏‎ حالی‌‏‎ است‌‏‎ که‌‏‎ شکافتن‌‏‎ کمتر‏‎ از‏‎ یک‌‏‎کیلوگرم‌‏‎ این‌‏‎ ماده‌‏‎ انرژی‌ای‌‏‎ معادل‌15 هزار‏‎ تن‌‏‎ انفجار‏‎ با‏‎عملکرد‏‎ بالا‏‎ تولید‏‎ می‌کند‏‎ .

حدود50‏‎  درصد‏‎ انرژی‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ به‌‏‎ شکل‌‏‎ صدا ‏‎و‏‎ موج‌‏‎ انفجار‏‎ است.35‏‎ درصد‏‎ به‌‏‎ صورت‌‏‎ شعله‌های‌‏‎ آتش‌‏‎ ‏‎ و15درصد‏‎ دیگر‏‎ به‌‏‎ شکل‌‏‎ تشعشعات‌‏‎ رادیو‏‎ اکتیو‏‎ رها‏‎ می‌شود‏‎ .
 
ترکیب‏‎پیچیده‌‏‎ این‌‏‎ سه‌‏‎ عامل‌‏‎ موجب‏‎ خسارت های‌‏‎ گسترده‌ای‌‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎شد‏‎ . شعله‌های‌‏‎ آتش‌‏‎ و‏‎ موج‌‏‎ انفجار‏‎ تقریبا‏‎ تمامی‌‏‎ساختمان هایی‌‏‎ که‌‏‎ درشعاع‌‏‎ دو‏‎ کیلومتری‌‏‎ مرکز‏‎ انفجار‏‎ قرار‏‎داشت‌‏‎ را‏‎ تخریب‏‎ کرد.

 خسارت های‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ هر‏‎ یک‌‏‎ از‏‎ عناصر‏‎انفجار‏‎ بمب‏‎ هسته‌ای‌‏‎ هیروشیما‏‎ به‌‏‎ صورت‌‏‎ زیر‏‎ است‌‏‎

خسارت‌های‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ تشعشع‌‏‎ رادیواکتیو‎ :

 ویژگی‌‏‎ خاص‌‏‎ بمب های‌‏‎اتمی‌‏‎ تشعشع‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ است‌‏‎ که‌‏‎ در‏‎ سلاح های‌‏‎ متعارف‌‏‎ وجود‏‎ندارد‏‎ . این‌‏‎ تشعشع‌‏‎ موجب‏‎ جراحات‌‏‎ شدیدی‌‏‎ در‏‎ بدن‌‏‎ انسان‌‏‎ می‌شود‏‎ . در‏‎ انفجار‏‎ هیروشیما‏‎ تشعشع‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ بر‏‎ افرادی‌‏‎ که‌‏‎ در‏‎فاصله‌‏‎ یک‌‏‎ کیلومتری‌‏‎ مرکز‏‎ انفجار‏‎ بودند‏‎ تاثیر‏‎ مرگ‌آور‏‎داشت‌‏‎ .بسیاری‌‏‎ از‏‎ این‌‏‎ افراد‏‎ در‏‎ طول‌‏‎ چند‏‎ روز‏‎ بعد‏‎ جان‌‏‎ سپردند‏‎ .

همچنین‌‏‎ باران‌‏‎ سیاهی‌‏‎ که‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎ بارید‏‎ذرات‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ حاصل‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ هسته‌ای‌‏‎ را‏‎ به‌‏‎ مناطق‌‏‎دوردست‌‏‎ انتقال‌‏‎ داد‏‎ .

آثار‏‎ حادی‌‏‎ که‌‏‎ در‏‎ برهه‌‏‎ کوتاه‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ هسته‌ای‌‏‎ در‏‎هیروشیما‏‎ بر‏‎ اثر‏‎ تشعشعات‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ ظاهر‏‎ شد ‏‎عوارضی‌‏‎ همچون‌‏‎ ‏‎تب،حالت‌‏‎ تهوع‌، اسهال‌، خونریزی‌‏‎ داخلی،‌ ریختن‌‏‎ موها‏‎ و‏‎ کوفتگی‌‏‎ شدید‏‎ ‏‎بدن‌ بود که بر‏‎ اثر‏‎ این‌‏‎ عوارض‌‏‎ تعداد‏‎زیادی‌‏‎ جان‌‏‎ دادند.

آثار‏‎ بعدی‌‏‎ تشعشع‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎ حدود‏‎ دو‏‎ سال‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎آغاز‏‎ شد‏‎ . این‌‏‎ عوارض‌‏‎ شامل‌‏‎ ورم‌‏‎ اعضای‌‏‎ بدن‌، سرطان‌‏‎ خون‌‏‎ و‏‎سرطان های‌‏‎ مختلف‌‏‎ دیگر‏‎ بود‏‎ که‌‏‎ حتی‌‏‎ تا‏‎ امروز‏‎ نیز‏‎ عده‌ای‌‏‎ از‏‎مردم‌‏‎ هیروشیما‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ رنج‌‏‎ می‌برند‏‎.

خسارت‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ شعله‌های‌‏‎ آتش‌‏‎ :

 در‏‎ لحظه‌‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ در‏‎هیروشیما‏‎ درجه‌‏‎ حرارت‌‏‎ در‏‎ مرکز‏‎ انفجار‏‎ به‌‏‎ یک‌‏‎ میلیون‌‏‎ درجه‌‏‎سانتی‌گراد‏‎ رسیده‌‏‎ بود‏‎. این‌‏‎ امر‏‎ موجب‏‎ ایجاد‏‎ یک‌‏‎ گلوله‌‏‎ بزرگ‌‏‎آتشین‌‏‎ شد‏‎ در‏‎ مدت‌‏‎ یک‌‏‎ ثانیه‌‏‎ زمان‌‏‎ انفجار‏‎ این‌‏‎ گوی‌‏‎ آتشین‌‏‎ به‌‏‎حداکثر‏‎ قطر‏‎ خود‏‎ یعنی‌ 280 متر‏‎ گسترش‌‏‎ یافت‌. درجه‌‏‎ حرارت‌‏‎سطح‌‏‎ این‌‏‎ گلوله‌‏‎ پنج‌‏‎ هزار‏‎ درجه‌‏‎ سانتی‌گراد‏‎ بود‏‎. بر‏‎ همین‌‏‎اساس‌‏‎ این‌‏‎ شعله‌های‌‏‎ آتش‌‏‎ قدرتمند‏‎ موجب‏‎ تخریب‏‎ زیادی‌‏‎ گردید‏‎.

‏‎ در260 متری‌‏‎ مرکز‏‎ ‏‎انفجار، شعله‌‏‎ انفجار‏‎ سنگ‌‏‎ یک‌‏‎ پله‌‏‎ را‏‎سفید‏‎ کرده‌‏‎ به‌‏‎ جز‏‎ آنجایی‌‏‎ که‌‏‎ فردی‌‏‎ بر‏‎ روی‌‏‎ آن‌‏‎ نشسته‌‏‎ بوده‌‏‎است‌‏‎ که‌‏‎ همچون‌‏‎ سایه‌‏‎ تاریک‌‏‎ مانده‌‏‎ و‏‎ امروزه‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ به‌‏‎ عنوان‌‏‎سایه‌‏‎ انسان‌‏‎ بر‏‎ سنگ‌‏‎ یاد‏‎ می‌شود‏‎ .

خسارت‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ موج‌‏‎ انفجار‏‎ :

 در‏‎ لحظه‌‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ در‏‎هیروشیما‏‎ یک‌‏‎ فشار‏‎ بسیار‏‎ شدید‏‎ چند‏‎ هزار‏‎ آتمسفری‌‏‎ ایجاد‏‎ شد‏‎ .بر‏‎ اثر‏‎ این‌‏‎ فشار‏‎ هوای‌‏‎ اطراف‌‏‎ محل‌‏‎ انفجار‏‎ با‏‎ شتاب‏‎ به‌‏‎ بیرون‌‏‎رانده‌‏‎ شد‏‎ و‏‎ یک‌‏‎ انفجار‏‎ مهیب‏‎ رخ‌‏‎ داد‏‎ .

فشار‏‎ این‌‏‎ انفجار‏‎ در‏‎‎‏‏500‏‎ متری‌‏‎ مرکز‏‎‏‎ انفجار15 تن‌‏‎ بر‏‎ مترمربع‌‏‎ بود‏‎ . این‌‏‎ فشار‏‎شدید‏‎ نقش‌‏‎ زیادی‌‏‎ در‏‎ تخریب‏‎ ساختمانها‏‎ داشت‌‏‎ . همچنین‌‏‎ براثر‏‎این‌‏‎ موج‌‏‎ مردم‌‏‎ به‌‏‎ هوا‏‎ پرتاب‏‎ شدند‏‎ و‏‎ بسیاری‌‏‎ جان‌‏‎ خود‏‎ را‏‎ از‏‎دست‌‏‎ دادند‏‎ .

قدرت‌‏‎ شدید‏‎ تخریبی‌‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ هیروشیما‏‎ علاوه‌‏‎ بر‏‎ نابودی‌‏‎ساختمانها‏‎ موجب‏‎ مرگ‌‏‎ تعداد‏‎ زیادی‌‏‎ از‏‎ مردم‌‏‎ شد‏‎ . در‏‎ پایان‌‏‎ماه‌‏‎ دسامبر1945 یعنی‌‏‎ حدود‏‎ چهار‏‎ ماه‌‏‎ و‏‎ نیم‌‏‎ پس‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎بمب‏‎ اتمی‌‏‎ هیروشیما‏‎ و‏‎ بعد‏‎ از‏‎ آنکه‌‏‎ آثار‏‎ حاد‏‎ تشعشعات‌‏‎ اولیه‌‏‎فرو‏‎ نشست‌‏‎ حدود 140هزار‏‎ نفر‏‎ جان‌‏‎ خود‏‎ را‏‎ از‏‎ دست‌‏‎ داده بودند‏‎.

قوهای‌‏‎ کاغذی‌‏‎

ساداکو‏‎ ساساکی‌‏‎ یک‌‏‎ دختر‏‎ ژاپنی‌‏‎ است‌‏‎ که‌‏‎ هنگام‌‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎اتمی‌‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎ دو‏‎ ساله‌‏‎ بود‏‎ و‏‎ در‏‎ معرض‌‏‎ این‌‏‎ انفجار‏‎ قرار‏‎گرفت‌‏‎ اما‏‎ جان‌‏‎ سالم‌‏‎ به‌‏‎ در‏‎ برد‏‎ . ده‌‏‎ سال‌‏‎ بعد‏‎ او‏‎ بر‏‎ اثر‏‎تشعشعات‌‏‎ رادیواکتیو‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ این‌‏‎ انفجار‏‎ به‌‏‎ سرطان‌‏‎ خون‌‏‎دچار‏‎ شد‏‎ و‏‎ برای‌‏‎ مداوا‏‎ به‌‏‎ بیمارستان‌‏‎ صلیب‏‎ سرخ‌‏‎ هیروشیما‏‎برده‌‏‎ شد‏‎ . به‌‏‎ رغم‌‏‎ درد‏‎ و‏‎ رنج‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ بیماری‌‏‎ او‏‎ به‌‏‎ امید‏‎بهبود‏‎ شروع‌‏‎ به‌‏‎ ساخت‌‏‎ قوهای‌‏‎ کاغذی‌‏‎ کرد‏‎ چرا‏‎ که‌‏‎ به‌‏‎ او‏‎ گفته‌‏‎بودند‏‎ اگر‏‎ هزار‏‎ قوی‌‏‎ کاغذی‌‏‎ درست‌‏‎ کند‏‎ از‏‎ بیماری‌‏‎ نجات‌‏‎ خواهد‏‎یافت‌‏‎ . دخترک‌‏‎ در‏‎ یک‌‏‎ تلاش‌‏‎ دلیرانه‌‏‎ طی‌‏‎ مدت‌‏‎ هشت‌‏‎ ماه‌‏‎ بیش‌‏‎از995 قو‏‎ را‏‎ ‏‎ساخت،‌ اما‏‎ قبل‌‏‎ از‏‎ آن‌‏‎ که‌‏‎ بتواند‏‎ شمار‏‎ قوهای‌‏‎کاغذی‌‏‎ را‏‎ به‌‏‎ هزار‏‎ برساند‏‎ عمر‏‎ کوتاه‌‏‎ او‏‎سرآمد‏‎.

امروزه‌‏‎ در‏‎ ژاپن‌‏‎ و‏‎ به‌ویژه‌‏‎ شهر‏‎ هیروشیما‏‎ ساختن‌‏‎ قوهای‌‏‎کاغذی‌‏‎ به‌‏‎ یاد‏‎ قربانیان‌‏‎ فاجعه‌‏‎ هیروشیما‏‎ به‌‏‎ خصوص‌‏‎ ساداکو‏‎ساساکی‌‏‎ به‌‏‎ صورت‌‏‎ یک‌‏‎ نماد‏‎ ملی‌‏‎ درآمده‌‏‎ است‌. مردم‌‏‎ ژاپن‌‏‎ به‌‏‎ویژه‌‏‎ دانش‌آموزان‌‏‎ هنگامی‌‏‎ که‌‏‎ می‌خواهند‏‎ به‌‏‎ دیدار‏‎ بناهای‌‏‎یادبود‏‎ قربانیان‌‏‎ حادثه‌‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎ هیروشیما‏‎ یا‏‎دیدار‏‎ دوستان‌‏‎ مریض‌‏‎ خود‏‎ بروند‏‎ با‏‎ کاغذهای‌‏‎ رنگی‌‏‎ قوهای‌‏‎کاغذی‌‏‎ می‌سازند‏‎ و‏‎ با‏‎ به‌‏‎ نخ‌‏‎ کشیدن‌‏‎ آنها‏‎ تنفر‏‎ خویش‌‏‎ را‏‎ از‏‎جنگ‌‏‎ و‏‎ نابودی‌‏‎ و‏‎ امید‏‎ خود‏‎ به‌‏‎ زندگی‌‏‎ را‏‎ اعلام‌‏‎ می‌کنند‏و سرود زندگی می خوانند.

به‌‏‎ سوی‌‏‎ صلح

‏‎با‏‎ پرتاب‏‎ بمب های‌‏‎ اتمی‌‏‎ به‌‏‎ هیروشیما‏‎ و‏‎ ناکازاکی‌‏‎ جهان‌‏‎ وارد‏‎عصر‏‎ هسته‌ای‌‏‎ شد. قدرت های‌‏‎ بزرگ‌‏‎ از‏‎ جمله‌‏‎ امریکا‏‎ و‏‎ روسیه‌‏‎ بر‏‎پایه‌‏‎ منطق‌‏‎ بازدارندگی‌‏‎ هسته‌ای‌‏‎ ‏‎ طی‌ 50 سال‌‏‎ گذشته‌‏‎ مسابقه‌‏‎گسترده‌ای‌‏‎ را‏‎ برای‌‏‎ تولید‏‎ ‎ بمبها، موشک ها‏‎ و‏‎ سایر‏‎سلاحهای‌اتمی‌‏‎ دنبال‌‏‎ کرده‌اند‏‎.

حتی‌‏‎ امروزه‌‏‎ نیز‏‎ که‌‏‎ تلاش ها‏‎برای‌خلع‌‏‎ سلاح‌‏‎ هسته‌ای‌‏‎ دو‏‎ چندان‌‏‎ شده‌‏‎ هنوز‏‎ بیش‌‏‎ از20 هزار‏‎کلاهک‌‏‎ هسته‌ای‌‏‎ در‏‎ جهان‌‏‎ باقی مانده‏‎است‌‏‎.در شرایطی‌‏‎ که‌‏‎ یک‌‏‎ جنگ‌‏‎اتمی‌‏‎ تمام‌‏‎ عیار‏‎ قادر‏‎ به‌‏‎ انقراض‌‏‎ نسل‌‏‎ بشر‏‎ است‌‏‎ این‌‏‎ پرسش‌‏‎مطرح‌‏‎ است‌‏‎ که‌‏‎ آیا‏‎ خرد‏‎ جمعی‌‏‎ بشر‏‎ کفایت‌‏‎ خویش‌‏‎ را‏‎ برای‌‏‎ کنترل‌‏‎عصر‏‎ هسته‌ای‌‏‎ به‌‏‎ اثبات‌‏‎ رسانده‌‏‎ یا‏‎ نه‌‏‎؟

خسارت‌های‌‏‎ ناشی‌‏‎ از‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ هسته‌ای‌‏‎ در‏‎ هیروشیما‏‎آنچنان‌‏‎ اسف‌بار‏‎ بوده‌‏‎ که‌‏‎ باعث‌‏‎ ریشه‌‏‎ دواندن‌‏‎ ایده‌‏‎ عدم‌‏‎ امکان‌‏‎همزیستی‌‏‎ بشر‏‎ با‏‎ سلاح های‌‏‎ اتمی‌‏‎ در‏‎ اذهان‌‏‎ مردم‌‏‎ هیروشیما‏‎ شده‌‏‎است‌‏‎ . براین‌‏‎ مبنا‏‎ شهر‏‎ هیروشیما‏‎ اکنون‌‏‎ که‌‏‎ از‏‎ آفت‌‏‎ و‏‎ بلای‌‏‎بمب‏‎ رسته‌‏‎ است‌‏‎ با‏‎ امید‏‎ تزلزل‌‏‎ ناپذیر‏‎ برای‌‏‎ نابودی‌‏‎ سلاح های‌‏‎هسته‌ای‌‏‎ و‏‎ تحقق‌‏‎ صلح‌‏‎ پایدار‏‎ جهانی‌‏‎ متولد‏‎ شده‌‏‎ و‏‎ راه‌‏‎ خویش‌‏‎را‏‎ به‌‏‎ سوی‌‏‎ صلح‌‏‎ گشوده‌‏‎ است‌‏‎.

 هیروشیما‏‎ در‏‎ این‌‏‎ مسیر‏‎ تمامی‌‏‎آثار‏‎ باقیمانده‌‏‎ از‏‎ فاجعه‌‏‎ هولناک‌‏‎ انفجار‏‎‏‎ اتمی‌6اوت 1945‏‎ ‌را‏‎ که‌‏‎ بیانگر‏‎ ‏‎اندوه‌، رنج‌‏‎ و‏‎ درد‏‎ انسان‌های‌‏‎ واقعی‌‏‎ است‌‏‎ در‏‎موزه‌‏‎ یادبود‏‎ صلح‌‏‎ شهر‏‎ که‌‏‎ در‏‎ نزدیکی‌‏‎ محل‌‏‎ انفجار‏‎ بمب‏‎ اتمی‌‏‎بنا‏‎ شده‌‏‎ جمع‌آوری‌‏‎ کرده‌‏‎ است‌‏‎ . این‌‏‎ درد‏‎ و‏‎ رنج‌ها‏‎ که‌‏‎ در‏‎ موزه‌‏‎صلح‌‏‎ به‌نمایش‌‏‎ گذاشته‌‏‎ شده‌‏‎ در‏‎ واقع‌‏‎ پندهای‌‏‎ خاموش‌‏‎ به‌‏‎نسل‌های‌‏‎ کنونی‌‏‎ و‏‎ آینده‌‏‎ است‌‏‎ که‌‏‎ اجازه‌‏‎ ندهند‏‎ هرگز‏‎ دوباره‌‏‎چنین‌‏‎ تراژدی‌‏‎ به‌‏‎ وقوع‌‏‎ پیوندد‏‎.

کد خبر 1841

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار آسیا و اقیانوسیه

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز