همشهری‌آنلاین: بیست سال پیش درچنین ایامی، انجمن روابط عمومی ایران باهمت جمعی از فعالان حرفه ای و فارغ التحصیلان علوم ارتباطات اجتماعی با محوریت و ابتکار زنده یاد محمد ملازم فعالیت خودرا رسما آغاز کرد.

انجمن روابط عمومی ایران

این انجمن مردم نهاد ،درشرایطی پا به عرصهء تلاشهای تخصصی - صنفی و اجتماعی خود گذاشت که:

- نهاد روابط عمومی درشرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی وپایان جنگ تحمیلی، درتکاپوی دستیابی به هویت و جایگاهی مستقل وکارآمد درمناسبات میان مردم و دستگاههای دولتی و خصوصی بود.

- فارغ التحصیلان و فعالان حوزه علوم ارتباطات اجتماعی، خواهان شناسایی و تثبیت شأن حرفه ای خود بودند واز فقدان نهادی موجه برای پیگیری هدفمند این مطالبهء برحق، رنج می بردند.

- ودریک کلام، فضای عمومی جامعه از نیاز جدی به دفاع از ارزش هایی چون: صداقت و شفافیت،گردش آزاد اطلاعات والتزام به روشهای اخلاقی و اقناعی درتعاملات میان دستگاهها ومردم، خبر می داد.

به واقع انجمن روابط عمومی ایران در راستای کمک به احیاء، تقویت و گسترش این گونه ارزشها پایه گذاری شد و با تدوین اساسنامه وخط مشی‌های روشن، کوشید تا به سهم خود در تحقق این ارزش های بنیادین سهمی درخور ایفاء نماید.

کارنامه بیست سال فعالیت انجمن در فضای عمومی جامعه ایران اینک پیش روی ماست. بی شک داوری همه جانبه درباره این کارنامه با همه سایه - روشن های آن، ازسوی اساتید ،صاحبنظران، مدیران، کارشناسان و دیگر فعالان عرصه ارتباطات اجتماعی می‌تواند راهگشای آینده‌ای بهتر برای این انجمن ونیز خانواده روابط عمومی کشور باشد.

انجمن روابط عمومی ایران طی بیست سال گذشته همواره متکی برحضور داوطلبانه و آگاهانهء اعضای خود و حمایت معنوی دانش پژوهان و فعالان این عرصه بوده است.

بخشی از مهمترین فعالیت های انجمن در این سالها عبارت بوده است از:

انجمن روابط عمومی ایران - برگزاری 16 دوره مجامع عمومی و فوق العاده با مشارکت اعضای رسمی انجمن به منظور انتخاب هیأتهای مدیره وبازرسان قانونی، به طور منظم و تحت نظارت مراجع قانونی و درچارچوب اساسنامه.

- برگزاری مستمر نشست های علمی و تخصصی ماهیانه با دعوت از اساتید، صاحبنظران ومدیران اجرایی روابط عمومی برای ارائه مباحث علمی روز و یا تبادل تجارب حرفه ای ؛ که تاکنون 141 مورد از این نشست ها برپا شده است.

- انتشار منظم ماهنامه علمی - تخصصی روابط عمومی، به عنوان ارگان انجمن،باهمراهی مشاوران و صاحبنظران که تاکنون (شهریور 1390 ) 78 شماره از آن منتشر گردیده است.

- ارائه مشاوره تخصصی دربرپایی همایش ها وکنفرانسهای تخصصی درحوزه روابط عمومی در چارچوب خط مشی های اصولی انجمن برای توسعه کیفی و کاربردی دانش روابط عمومی درکشور.

- برگزاری دوره های آموزشی و نیز معرفی اساتید و مدرسان منتخب به کارگاههای آموزشی در سطح کشور، در پاسخ به تقاضای دستگاههای متقاضی دولتی یاخصوصی.

- فعال سازی سایت اطلاع رسانی رسمی انجمن و انعکاس مستمررخدادها و تحولات عرصه روابط عمومی درایران وجهان و بازتاب مقالات و دیدگاههای صاحبنظران.

- پذیرش عضویت بیش از 1200 نفر از فعالان روابط عمومی به عنوان عضو اصلی انجمن که بطور متوسط همواره بیش از یک سوم آنها با تمدید عضویت، یا عضویت جدید ارتباط مستقیم خود را با انجمن و فعالیت های آن پادار داشته اند.

- کمک به شکل گیری کمیته دانشجویی و گسترش فعالیتهای آن در سطح دانشگاههای مرتبط ؛ و اتخاذ سیاستهای تازه برای توسعه عضوگیری در سال جاری با التزام به جهات کیفی.

- ارائه مشاوره به دستگاههای متقاضی درزمینهء معرفی نیروهای متخصص و کارآمد برای اداره امور روابط عمومی ها درسطوح مدیریتی وکارشناسی.

علاوه براین انجمن روابط عمومی ایران دراین سالها همواره کوشیده است تا براهمیت حفظ استقلال این نهاد دربرابر طمع ورزی برخی صاحبان قدرت وثروت، ونیز تعهد به اخلاق حرفه ای درمیان فعالان آن تأکید به ورزد، از سیاست زدگی و گرایش های گروهی اجتناب کند و نسبت به هرگونه سوداگری به بهانهء تأمین نیازهای مادی انجمن، حذرباش دهد.

درواقع حفظ خصلت غیرانتفاعی انجمن وحساسیت درچگونگی تأمین منابع مالی موردنیاز برای تداوم برخی فعالیتها، ازجمله جهتگیری های ثابت هیأت های مدیره در تمامی ادوار بوده است.

صیانت از آرمان های روابط عمومی و مسوولیت های آن در پاسخگویی به پرسشهاو مطالبات قانونی مردم، رعایت حقوق آنان در دسترسی به هنگام به اطلاعات و آگاهیهای مورد نیازشان، و همکاری فعال با رسانه های جمعی و نهادهای مدنی درمسیر اطلاع رسانی صادقانه و اعتمادسازی با مخاطبان، از جمله جهتگیری هایی به شمار می رود که در سراسر عمر بیست ساله انجمن همواره برآن تأکید گردیده است.

درزمینه مناسبات با دستگاههای اجرای مرتبط نیز سیاست انجمن همواره حفظ ارتباط و تعامل متقابل و کوشش برای صیانت از حقوق جامعه روابط عمومی و آرمانها و ارزشهای معطوف به آن و برخورد سازنده با چالشهای احتمالی بوده است.

بیستمین سال تأسیس انجمن مقارن شده است با ارائه نظریات و طرحهایی زیر عنوان بومی سازی علوم انسانی، ازجمله در حوزه روابط عمومی ودیگر علوم ارتباطات اجتماعی در نظام آموزش عالی کشور، دراین زمینه بجاست یادآوری شود که:

انجمن روابط عمومی ایران که خود از طریق رسانه های تخصصی، بازتاب دهنده برخی نگرانی های به حق از سوی مجامع و شخصیتهای دلسوزعلمی و حرفه ای درزمینه کاربست چشم بسته و ناشیانهء ادبیات ترجمه ای در روابط عمومیها و آثار مخرب کم توجهی به ویژگی های فرهنگی و بومی درکاربرد برخی مفاهیم و نظریه ها بوده و هست، برخود لازم می داندکه درعین اعلام آمادگی برای کمک به تعمیق و غنای برنامه های علمی و آموزشی درحوزه علوم ارتباطات اجتماعی، دلسوزانه هشدار دهد که پیش از دستیابی به چارچوبی منطقی، علمی وامروزین درفضایی آزاد و تخصصی دراین امور، نمی توان و نمی باید ناپخته و شتابزده سخن از حذف و یا تضعیف جایگاه این رشته ها در نظام آموزش عالی کشور به میان آورد.

پاسخگویی شایسته به نیازهای جامعهء پرشور و آرمانخواه ایران درعصرانفجار اطلاعات و ارتباطات کجا؟ و پاک کردن صورت مسأله ویا ساده سازی آن بدون تعامل فعال و همه جانبه با برجسته ترین و شناخته ترین چهره های علمی این حوزه، کجا؟

از سوی دیگر خرسندیم که در مقطع بیستمین سال تأسیس انجمن، شاهد تنوع فعالیت هایی توسط دست اندرکاران توسعه فرهنگ روابط عمومی درقالب تشکل ها، رسانه ها و سازوکارهای علمی و تخصصی باعناوین مختلف هستیم. دراین زمینه نیز دغدغهء کیفیت گرایی بیش از هر زمان دیگراحساس و توصیه می شود و همکاری و تدبیر برای اجتناب از حرکتهای کم مایه و یا عمدتا نمایشی، وعنایت به بارعلمی و کاربردی آنهابیش از پیش ضرورت می یابد.

انجمن روابط عمومی ایران از تلاش هایی که برای همفکری و برداشتن گام های مشترک درمسیر ارتقای جایگاه روابط عمومی بر داشته شود ،استقبال کرده و در پیدایش این گونه تفاهمات پیشگام بوده و آنها را به فال نیک می گیرد.

انجمن روابط عمومی ایران به رغم وجود چالش های مختلف برسرراه توسعه کمی و کیفی روابط عمومی و استفاده از ظرفیت های بالقوه آن درپیشبرد اهداف توسعه ای کشور ،به ویژه برای کاهش بوروکراسی وتأمین حقوق و رضایت مردم؛ وظیفه خود می داند برضرورت حفظ و صیانت از دستاوردهای نسبی تمامی فعالان این عرصه طی دو-سه دهه گذشته تأکید نماید وبر زحمات و تلاشهای ارزشمند اساتید و مدرسان، دانش پژوهان، صاحبنظران، مدیران، متخصصان و کارشناسان، فعالان مدنی و رسانه ها، برای توسعه کمی و کیفی آرمانهای روابط عمومی از صمیم قلب ارج بگزارد.

بجاست دراین مناسبت با یادآوری عزم وهمت تمامی اعضای انجمن و به ویژه اعضای محترم هیأت های مدیره در ادوار مختلف و همراهی حامیان معنوی خود درمیان خادمان واقعی مردم، یاد و خاطرهء برخی از بزرگان و پیشکسوتان روابط عمومی ونیز همکاران و همراهان درگذشتهانجمن را نیز گرامی بداریم.

استادوارسته شادروان دکترحمیدنطقی، از پایه گذاران اصلی رشته روابط عمومی دردانشگاههای ایران ،وشادروانان استاد دکتر علی اسدی و استادعماد افشارو استاد مسعود برزین از محققان و صاحبنظران سختکوش علوم ارتباطات اجتماعی دراین شماراند، که برای آنان از پیشگاه خالق متعال، شادی روح و رحمت واسعه الهی مسألت داریم.

همچنین شادروان محمد ملازم ،شادروان مجتبی جبل عاملی، شادروان سیروس پارسا و شادروان محمدرضا تحریری، مصطفی برزگر، مهدی لاهوتی و رسول امان اللهی ازدیگر عزیزان سفرکرده ای هستند که زحمات و نقش ماندگارآنان درراه تثبیت جایگاه انجمن و ارتقای فرهنگ کار جمعی در روابط عمومی کشورازیادها نخواهد رفت.

درپایان، بیستمین سال تأسیس انجمن روابط عمومی ایران را با تجدید میثاق نسبت به آرمانهای والای این هنر- دانش - فن و با آرزوی آینده ای روشن برای جامعه روابط عمومی ایران، گرامی می داریم.

انجمن روابط عمومی ایران - مهرماه 1390

کد خبر 146719
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار رسانه و روزنامه‌نگاری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز