همشهری آنلاین: در ده ماهه سال جاری امارات متحده عربی ،آلمان و چین 7/41 درصد از ارزش کل کالاهای وارداتی به کشورمان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در این مدت 3/22 درصد از ارزش کل واردات کشورمان از امارات متحده عربی، 5/12 درصد از آلمان و 9/6 درصد از چین بوده است.

این گزارش می‌افزاید: در مدت یاد شده 7 میلیارد و 416 میلیون و 341 هزار دلار کالا از امارات متحده عربی، 4 میلیارد و 155 میلیون و 258 هزار دلار از آلمان و 2 میلیارد و 310 میلیون و 425 هزار دلار از چین وارد کشور شده است.

براساس این گزارش، میزان وزنی کالاهای وارداتی از کشور امارات متحده عربی 7 میلیون و 728 هزار و 741 تن، از آلمان یک میلیون و 908 هزار و 534 تن و از چین یک میلیون و 638 هزار و 976 تن بوده که به ترتیب 1/23، 7/5 و 9/4 درصد از وزن کل کالاهای وارداتی به کشور را دارا بودند.

در این مدت همچنین یک میلیارد و 742 میلیون و 258 هزار دلار کالا از فرانسه، یک میلیارد و 732 میلیون و 915 هزار دلار از سوئیس، یک میلیارد و 530 میلیون و 22 هزار دلار از جمهوری کره، یک میلیارد و 425 میلیون و 883 هزار دلار از ایتالیا، یک میلیارد و 201 میلیون و 400 هزار دلار از هند، یک میلیارد و 49 میلیون و 381 هزار دلار از انگلستان و 823 میلیون و 536 هزار دلار از هلند وارد کشور شده است.

در مجموع ده کشور فوق‌الذکر 61 درصد از وزن و 2/70 درصد از ارزش کل واردات کشورمان را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش ژاپن، ترکیه، اتریش، برزیل، بلژیک، سوئد، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، اسپانیا و تایوان از دیگر کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران بودند که در مجموع 9/14 درصد از وزن و 5/15 درصد از ارزش کل واردات را دارا بودند.

این گزارش همچنین می‌افزاید: در مدت یاد شده 9/75 درصد از وزن و 7/85 درصد از ارزش کل واردات ایران از 20 کشور جهان صورت گرفت.

شایان ذکر است، در ده ماهه سال جاری 33 میلیون و 422 هزار و 700 تن انواع کالا به ارزش 33 میلیارد و 292 میلیون و 500 هزار دلار وارد کشور شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 20 درصد و از حیث ارزش 8/2 درصد افزایش یافت.

7درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران به عراق صادر شد

٥/٧درصد از صادرات کشورمان در ده ماهه سال جاری به کشور عراق صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران در ده ماهه سال جاری یک میلیون و 720 هزار و 695 تن کالا به ارزش 934 میلیون و 758 هزار دلار به عراق صادر شد که این میزان 4/6 درصد از وزن و 5/7 درصد از ارزش کل صادرات کشورمان را دارا بود.

براساس این گزارش عراق با واردات این میزان کالا از کشورمان در رتبه سوم خریداران کالاهای ایرانی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت امارات متحده عربی با واردات یک میلیارد و 982 میلیون و 158 هزار دلار و چین با یک میلیارد و 405 میلیون و 44 هزار دلار واردات از ایران به ترتیب در رتبه اول و دوم خریداران کالاهای ایرانی قرار داشتند.

براساس این گزارش در مدت یاد شده 8/15 درصد و 2/11 درصد از ارزش کل صادرات ایران به دو کشور فوق‌الذکر بوده است.

این گزارش حاکیست: در این مدت 725 میلیون و 839 هزار دلار کالا به ژاپن، 646 میلیون و 765 هزار دلار به هند، 586 میلیون و 491 هزار دلار به سنگاپور، 511 میلیون و 807 هزار دلار به ایتالیا، 320 میلیون و 576 هزار دلار به هلند، 300 میلیون و 506 هزار دلار به عربستان سعودی و 297 میلیون و 82 هزار دلار به افغانستان صادر شد.

این گزارش می‌افزاید: در ده ماهه امسال پس از امارات متحده عربی، چین و عراق که در مجموع 5/34 درصد از ارزش و 3/47 درصد از وزن کل صادرات ایران را به خود اختصاص دادند. کشورهای ژاپن با اختصاص 8/5 درصد، هند با 2/5، سنگاپور با 7/4، ایتالیا با 1/4،هلند با 6/2، عربستان سعودی و افغانستان با اختصاص 4/2 درصد از ارزش کل صادرات ایران در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در مجموع ده کشور یاد شده 6/68 درصد از وزن و 5/61 درصد از ارزش کل صادرات ایران را در ده ماهه امسال به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه، فدراسیون روسیه، آذربایجان، کویت و جمهوری‌کره از دیگر کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی در این مدت بودند.

شایان ذکر است در ده ماهه سال جاری 27 میلیون تن کالا به ارزش 12 میلیارد و 945 میلیون و 400 هزار دلار به خارج از کشور صادر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 6/44 درصد و از حیث ارزش 5/42 درصد افزایش یافت.

ورود مسافران خارجی به کشور 63 درصد افزایش یافت

در ده ماهه سال جاری 4 میلیون و 457 هزار و 800 مسافر از طریق گمرکات وارد کشور شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران از تعداد مسافران ورودی به کشور 2 میلیون و 890 هزار و 900 مسافر ایرانی و یک میلیون و 566 هزار و 900 نفر خارجی بودند که مسافران ورودی ایرانی نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/18 درصد و مسافران خارجی ورودی 6/62درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: بیشترین تعداد مسافران ورودی به کشور از طریق گمرک مهرآباد وارد کشور شدند. در این مدت 982 هزار مسافر از طریق این گمرک وارد شدند که 5/81 درصد ایرانی و 5/18 درصد خارجی بودند.

براساس این گزارش پس از گمرک مهرآباد، گمرکات دوغارون با اختصاص 1/14 درصد و گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) با اختصاص 7/13 درصد از تعداد کل مسافران ورودی به کشور بیشترین رقم را به خود اختصاص دادند.
در این مدت 626 هزار و 400 مسافر از طریق گمرک دوغارون و 608 هزار و 800 مسافر از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) وارد کشور شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ده ماهه امسال بیشترین مسافران خارجی ورودی به کشور از طریق گمرکات دوغارون، مهران و گمرک مهرآباد وارد کشور شده است. در این مدت 563 هزار مسافر خارجی از طریق گمرک دوغارون، 304 هزار و 900 مسافر خارجی از گمرک مهران و 182 هزار و 300 مسافر از طریق گمرک مهرآباد وارد کشور شده است.

مسافران خروجی
 
در ده ماهه امسال 4 میلیون و 323 هزار و 600 مسافر از طریق گمرکات کشور خارج شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/27 درصد افزایش یافت.

از تعداد کل مسافران خروجی از کشور 3 میلیون و 33 هزار و 500 نفر ایرانی و یک میلیون و 290 هزار و 100 نفر خارجی بودند که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل 18 درصد و 56 درصد افزایش یافت.

بیشترین تعداد مسافران خروجی از کشور در این مدت از طریق گمرک مهرآباد، گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و گمرک مهران صورت گرفت.

در این مدت 994 هزار و 600 مسافر از طریق گمرک مهرآباد، 622 هزار مسافر از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و 551 هزار و 900 مسافر از طریق گمرک مهران خارج شدند.

انجام تشریفات گمرکی 572 هزار بسته پستی در گمرکات امانات پستی

در ده ماهه سال جاری تشریفات گمرکی مربوط به 572 هزار و 300 بسته پستی در گمرکات امانات پستی کشور انجام شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، در این مدت از مجموع کل بسته‌های پستی که مورد ارزیابی قرار گرفت، 238 هزار و 300 بسته پستی به ارزش 36 میلیارد و 600 میلیون ریال صادر و 334 هزار و 100 بسته پستی به ارزش 60 میلیارد و 600 میلیون ریال آن وارد کشور شده است.

براساس این گزارش بسته‌های پستی صادره از گمرکات امانات پستی به لحاظ تعداد 5/2 و از حیث ارزش 3/3 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان بسته‌های پستی صادراتی به لحاظ ارزش از طریق گمرک امانات پستی تهران، گمرک اصفهان و مشهد صادر شده است.

در این مدت 3/75 درصد از ارزش کل بسته‌های پستی صادراتی از طریق گمرک امانات پستی تهران، 8 درصد از گمرک اصفهان و 5 درصد از گمرک امانات پستی مشهد صادر شد.

ارزش متوسط هر بسته پستی صادراتی در این مدت 153 هزار و 600 ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ٨/٠ درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: بسته‌های پستی وارده به کشور در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 2/0 درصد و از حیث ارزش 19 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان بسته‌های پستی وارداتی نیز در ده ماهه امسال از طریق گمرک امانات پستی تهران، گمرک مشهد و گمرک اصفهان وارد کشور شد که به ترتیب 76، 3/7 و 5 درصد از ارزش کل بسته‌های پستی وارداتی را به خود اختصاص دادند.

ارزش متوسط هر بسته پستی در این مدت 181 هزار و 300 ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 9/18 درصد افزایش یافت.

کد خبر 16486

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار اقتصاد كلان

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز