مجموع نظرات: ۰
شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۶
۰ نفر

همشهری آنلاین: سید محمد مجابی در سال ۱۳۴۴ در شهر قزوین چشم به جهان گشود

سید محمد مجابی

وی پس از اخذ دیپلم در رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل شد و بعد از دریافت مدرک کارشناسی خود، در رشته مدیریت محیط زیست، گرایش اقتصاد محیط زیست مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دریافت نمود و در ادامه با تحصیل در رشته مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به درجه دکتری نائل گردید.

وی در سال ۱۳۸۸ در شهرداری تهران به عنوان معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مشغول به کار شد. ۲۹ شهریورسال ۱۳۹۲ دکتر معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی، سید محمد مجابی را به سمت معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس این سازمان منصوب کرد.

سید محمد مجابی سال ۹۶ در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، به سمت قائم مقام وزیر در امور مجلس منصوب شد. سپس وی مدیرعامل موسسه جهاد استقلال (وزارت جهاد کشاورزی) گردید و از سال ۹۹ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) شد. در کارنامه شغلی مجابی، علاوه برتدریس دردانشگاه سمت‌های زیر به چشم می‌خورد:

 • مدیرعامل شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) ۱۳۹۹ ادامه دارد.
 • مدیرعامل موسسه جهاد استقلال (وزارت جهاد کشاورزی) ۱۳۹۹-۱۳۹۸ .
 • معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران (ادام هدارد)، ۱۳۸۸
 • قائم مقام مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ۱۳۸۸-۱۳۸۷
 • معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران، ۱۳۸۷-۱۳۸۴
 • معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۸۴-۱۳۷۸
 • مدیرکل پشتیبانی و امور عمومی معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی، ۱۳۷۸-۱۳۷۶
 • سرپرست موسسه تحقیقات فرش دستباف، ۱۳۷۸-۱۳۷۷
 • مشاور و مسئول حوزه معاونت آموزش و تحقیقات وزارت جهادسازندگی، ۱۳۷۶-۱۳۷۰
 • مسئول اداره امور مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی، ۱۳۷۰-۱۳۶۹
 • کارشناس اداره امور مراکز آموزش عالی وزارت جهادسازندگی، ۱۳۶۹-۱۳۶۸
 • مسئول روابط عمومی جهاد سازندگی استان کردستان، ۱۳۶۸-۱۳۶۶

سایر مسئولیت‌های وی عبارتند از:

 • اولین رئیس کمیته مستقل محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۲ ادامه دارد.
 • مشاور عالی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ۱۴۰۰-۱۳۹۶.
 • نماینده وزیر جهاد کشاورزی در امور اتحادیه ها، نظامها و سازمانهای کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۹۹.
 • عضو هیئت رئیسه و نایب فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران، از ۱۴۰۰ ادامه دارد.
 • عضو هیئت رئیسه فدراسیون نجات غریق، غواصی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۹-۱۳۹۷.
 • مشاور وزیر جهاد کشاورزی ۱۳۹۸-۱۳۹۷.
 • مدیر گروه ویژه مطالعات زیست محیطی مرکز تحقیقات استراتژیک ۱۳۹۷-۱۳۹۴.
 • عضو و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره صندوق ملی محیط زیست ۱۳۹۷-۱۳۹۳.
 • عضو و نایب رئیس شورای برنامه ریزی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۶-۱۳۹۳.
 • مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ۱۳۹۶.
 • مدیر گروه بازیافت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (ادامه دارد)
 • عضو کمیته پژوهشی محیط زیست شهری شهرداری تهران (ادامه دارد)
 • مشاور کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران (ادامه دارد)
 • مشاور محیط زیست شهردار قزوین (ادامه دارد)
 • مشاور عالی مدیر عامل شرکت کالای نفت به مدت ۲ سال
 • عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست به مدت ۶ سال
 • عضو هیئت امنای مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سازمان حفاظت محیط زیست با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی به مدت ۴ سال
 • رئیس کمیته اقتصاد محیط زیست شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست به مدت ۳ سال
 • عضو کمیسیون شورای عالی تحقیقات جهادسازندگی به مدت ۸ سال
 • عضو هیئت رئیسه کمیته مطالعات محیط زیست شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به مدت ۲ سال
 • بازرس ویژه وزیر جهادسازندگی به مدت ۲ سال
 • سرپرست حوزه وزارتی وزارت جهادسازندگی به مدت ۳ ماه
 • کارآموز قضایی در دادگستری قزوین به مدت ۱ سال
 • رئیسستادنخستینهمایشحقوقمحیطزیستایرانباحضورقوایسهگانهوپیاممقامرهبری، ۱۳۸۲
 • پیگیریتشکیلاولینفراکسیونمحیطزیستدرمجلسشورایاسلامیدرمجلسششم
 • نمایندهدولتدرکمیسیون‌هایتخصصیمجلسشورایاسلامیبرایدفاعازموادوفصلمحیطزیستدربرنامه‌هایپنجسالهسوموچهارمتوسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیکشور
 • نمایندهدولتدرمجلسشورایاسلامیبرایدفاعازلایحهمدیریتپسماند
 • نمایندهدولتدرمجلسشورایاسلامیبرایدفاعازالحاقایرانبهپروتکلکیوتو
 • نمایندهدولتدرمجلسشورایاسلامیبرایدفاعازالحاقایرانبهکنوانسیونتهران(خزر)
 • پیگیریودفاعازگنجاندنیکمادهقانونیدربرنامهچهارمتوسعهکشوردرخصوصارزشگذاریاقتصادیمحیطزیست
 • پیگیریودفاعازگنجاندنیکمادهدرقانونبرنامهچهارمبرایتشکیلصندوقملیمحیطزیست
 • پیگیریودفاعازلایحهجبرانخسارتواردهبهکارکنانمحیطزیستدردولتوکمیسیونهایمجلس
 • پیگیریگنجاندندفاعازمنابعطبیعیدرآئیننامهبنیادشهیدبرایدرزمرهمصداقشهیدقرارگرفتنمحیطبانانشهید
 • مدیریتاجراییپروژههایمتعددعمرانیازجملهموزهتاریخطبییعیایران،موزهتنوعزیستی،ساختمانسازمانحفاظتمحیطزیست،مراکزعلمیکاربردیمشهد،دامغان،یزد،موسسهتحقیقاتعلومدامیکشور،ساختمانمرکزیآموزشوزارتجهادکشاورزی،مراکزاستانیمحیطزیستو ...
 • پیگیریتهیهطرحجامعبنادرصیادیدرسواحلخلیجفارسودریایعمانتاشروعآن
 • پیگیریتهیهطرحجامعحفظوبهرهبرداریپایدارازمنابعآبزیدریایخزر
 • نمایندهوزارتجهادکشاورزیدردولتبرایاصلاحموادیازآئیننامهقانونحفظوبهرهبرداریازمنابعآبزیجمهوریاسلامیایران
 • اصلاحناوگانصیادیباخارجکردن ۳۵ فروندکشتیصیادیترالرازسواحلجنوبیکشور
 • کمکبهحلمشکلصیدکیلکاباخارجکردنبیشاز ۸۰ فروندشناورکیلکاگیرازآبهایدریایخزر
 • فعالکردنکمیتهرسیدگیبهتخلفاتصیاداندرسواحلجنوبیوشمالیکشور
 • رئیسستاددومین،سومینوچهارمینجشنوارهانتخاببرترین‌هایپژوهشدرحوزهمدیریتشهری
 • راهاندازیاولیننمایشگاهمجازیدرحوزهمدیریتشهری
 • اقدامبهراهاندازیاولینبورسبازیافتایران

سوابقفرهنگی و اجتماعی:

 • عضوکارگروهتخصصیارتقاءسلامتوتوسعهآموزش‌هایزیستمحیطیدانشآموزانشهرتهران،به مدت یکسال.
 • عضوهیأتامنایصندوقباقیاتالصالحاتجهادسازندگی .
 • عضوهیأتمدیرهمرکزغیردولتی (NGO)  صلحومحیطزیست، ۱۳۸۸ ،ادامهدارد .
 • عضوهیأتمدیرهجامعهقزوینیان .
 • عضوهیاتامنایبنیادصبر ( صلح،بخششورضایت ) به مدت یکسال.
 • پیگیریاخذرضایتازاولیاءدممحکومانبهقصاصکهقبلاز ۱۸ سالگیمرتکببزهشده‌اند .
 • رئیسهیئتمدیرهشرکتتعاونیمصرفاعضایهیئتعلمیوزارتجهادسازندگیدر ۲ دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۰
 • عضوهیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکناعضایهیئتعلمیوزارتجهادسازندگیدر ۲ دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۴ .
 • سردبیرخبرنامههشتمینهمایشجهانیسیستمهایسطوحآبگیرباران
 • سردبیرمجلهرخش،فدراسیونسوارکاریجمهوریاسلامیایران
 • مدیرمسئولمجلهماهیگیران
 • عضوشورایسیاستگذاریمجلهپژوهشمدیریتشهری
 • برخیازکتاب‌هایسیدمحمدمجابی:
 • آلودگیهواوصدادرحقوقایران (سیاست‌هاوچالش‌ها)
 • مدیرتزیستمحیطیفضایسبزشهری
 • برخیازافتخاراتسیدمحمدمجابی:
 • معرفیدرکتابمفاخرقزوینجلدچهارم،زندگی‌نامه ۲۱۰ تنازعلماء،رجالو... ،ص : ۵۱-۴۳ .
 • نامزددریافتنشاندولتیدردولتهشتم .
 • تقدیرشدهمسابقاتوزنهبرداری( قهرمانیدانشآموزی)  ، ۱۳۶۱ .
 • دریافتلوحتقدیرازشهردارتهرانباعنوانبرترینمقالهدرسومینجشنوارهپژوهشونوآوریدرحوزهمدیریتشهری ۱۳۸۸
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونتحقیقاتوبرنامهریزیتوسعهشهریبابتدبیریسومینجشنوارهپژوهشونوآوریدرحوزهمدیریتشهری ۱۳۸۸
 • دریافتلوحتقدیرازهیئتداورانبهامضایوزیرجهادسازندگیبهعنوانکارمندنمونهوزارتجهادسازندگیدرسال ۱۳۷۵
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریروزآموزشوپژوهشدرسال ۱۳۷۱
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریروزآموزشوپژوهشدرسال ۱۳۷۴
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریهفتهمنابعطبیعیدرسال ۱۳۷۴
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریهفتهجهادسازندگیوافتتاحهمزمان ۱۷۰۰ پروژهدرسال ۱۳۷۴
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرنامهریزیسفرهایرئیسجمهوردراستانهادرسال ۱۳۷۵
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانپیگیریافتتاحاولینکشتارگاهصنعتیکشوردرسال ۱۳۷۵
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریهفتهجهادسازندگیدرسال ۱۳۷۵
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریسالروزجهادسازندگیدرسال ۱۳۷۶
 • دریافتلوحتقدیرازاستاندارکرمانباعنوانکارگاههمایشآبگیرباراندرسال ۱۳۷۶
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانمسئولیتکمیتهوستاداجراییهمایشجهانیدرسال۱۳۷۶
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونوزیرجهادسازندگیباعنوانتلاشدرپیگیریپروژهملیارزیابیخسارتزیستمحیطیواردبهمنابعطبیعیدرجنگعراق- کویتدرسال ۱۳۷۷
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنوانبرگزاریهفتهمنابعطبیعیدرسال ۱۳۷۷
 • دریافتلوحتقدیرازوزیرجهادسازندگیباعنواناحداثوتکمیلپروژههایساختمانیمراکزآموزشعالیجهادسازندگیدرشهرهایمشهد- دامغان- یزددرسال ۱۳۷۸
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونوزیرجهادسازندگیباعنوانتلاشدرتشکیلوتثبیتمرکزتحقیقاتفرشدستبافدرسال ۱۳۷۸
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظتمحیطزیستباعنوانکسبمجوزاستخدامدرسال ۱۳۸۰
 • دریافتلوحتقدیرازپرسنلگاردباعنوانپیگیریامورگاردمسلحسازماندرسال ۱۳۸۱
 • دریافتلوحتقدیرازCEERSباعنوانارائهسخنرانیکلیدیدرسال ۱۳۸۲
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظتمحیطزیستباعنوانعضویتدرهیئتداوراندرسال ۱۳۸۲
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظتمحیطزیستباعنوانبرگزاریهمایشحقوقمحیطزیستدرسال ۱۳۸۲
 • دریافتلوحتقدیرازمعاونرئیسجمهورورئیسسازمانحفاظتمحیطزیستباعنواناجراوافتتاحموزهتنوعزیستیدرسال ۱۳۸۳
 • دریافتلوحتقدیرازمدیرعاملمترویتهرانباعنوانمدیریتاولینافتتاحیهمترویتهراندرسال ۱۳۷۷
 • دریافتلوحتقدیرازقائممقاموزیرآموزشوپرورشباعنوانعضوبرترانجمناولیاومربیاندرسال ۱۳۸۷
 • دریافتلوحتقدیرازرئیسهیئتمدیرهانجمنارزیابیمحیطزیستایراندرسال ۱۳۸۷
 • دریافتلوحتقدیرازحجتالاسلاموالمسلمینجنابآقایسیدمحمدخاتمی،رئیسجمهورسابقدرسال ۱۳۸۴
 • کدخبر ۱۴۱۶۸۹ .

کتبوتألیفات :

 • آلودگیهواوصدادرحقوقایران (سیاست‌هاوچالش‌ها) مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،  ۱۳۸۷ .
 • مدیریتزیستمحیطیفضایسبزشهری،مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،  ۱۳۸۷ .
 • همنشینیبامسافرانمرگ،روایتهاییازبخشش،نشرمسافر، ۱۳۹۳ .
 • بررسیتطبیقیقوانینومقرراتارزیابیآثارزیستمحیطیدرایرانوچندکشورمنتخب (کشورهایصنعتی،درحالتوسعهوارائهدیدگاهسازمانهایبینالمللی) ،دفترمطالعاتزیربناییمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسلامی، ۱۳۹۱ .
 • اولینگزارشارزیابیراهبردیدرراستاینظارتبرحسناجرایسیاستهایکلیمحیطزیستایراندبیرخانهمجمعتشخیصمصلحتنظام،سال ۱۳۹۶. 
 • دومینگزارشارزیابیراهبردیدرراستاینظارتبرحسناجرایسیاستهایکلیمحیطزیستایران،دبیرخانهمجمعتشخیصمصلحتنظام،سال ۱۳۹۹.
 • مدیرمطالعه : بررسیصنعتپسماندکشورمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسلامی، ۱۳۹۱ .
 • مجموعهمقالاتهمایشحقوقمحیطزیستایران ( نخستین ) ،معاونتحقوقیوامورمجلس، ۱۳۸۲ .
 • مجموعهمقالاتهمایشچالشهاوراهبردهایزیستمحیطیکلانشهرتهران،مرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران،  ۱۳۸۷ .
 • کارشناسمسئولتالیفطرحاقتصادیجادهفرمهین–خنجین–کمیجاندرتوسعهروستاییمنطقه، ۱۳۷۵ .
 • سرپرست نویسندگان پژوهشنامه های محیط زیست ، کمیته محیط زیست مجمع تشحیص مصلحت نظام ۱۳۹۹-۱۴۰۱ .
کد خبر 141689
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز