سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۳۸۸ - ۱۹:۴۵
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: ارتباط هستی و انسان با خدا، عنوان پژوهشی‌چند ساله‌ است که حسین صدری‌نیا‌ آن را انجام داده و انتشارات سایه‌روشن به بازار کتاب عرضه کرده است.

به گزارش همشهری‌آنلاین در این کتاب که حاصل چندین سال تامل و تحقیق مولف بر متون قرآنی و تفاسیر این کتاب آسمانی در منابع علمای شیعه و سنی  است،َ بحثی مبسوط در باره ارتباط هستی و انسان با خالق خویش آمده است.

در فصل اوّل این کتاب وضعیّت هستی وانسان به طور جداگانه تبیین و در فصل دوّم نیز ارتباط (وابستگی) هستی وانسان به خداوند و همچنین سیطرة فرا ارتباطی خداوند برهستی وانسان از منظرجهان بینی توحیدی تشریح شده است.

فصل اوّل این کتاب خود شامل دو بخش است، در بخش اوّل نظام هستی در جهان بینی توحیدی که شامل غیب وشهود می شود همراه با انواع  مخلوقات وعوالِم غیب وشهود وارتباط آنها با یکدیگر وبا خداوند معرفی شده است.

کتاب در ادامه عوالم دنیا وآخرت را برای انسان وغیرانسان تبیین می کند وسپس به تشریح عوالِم خاص انسانی قبل وبعد از دنیا می پردازد.

دربخش دوّم فصل اوّل کتاب ، مشابه‌تها وتفاوتهای تکوینی وتشریعی هستی وانسان به تفصیل بیان شده است.

فصل دوّم کتاب مصادیق «ارتباط» وبه تعبیرمؤلف وابستگی تکوینی وتکاملی هستی وانسان به خداوند را بر می شمارد وسپس ارتباط اختصاصی انس وجن به عنوان دو موجود مختار وصاحب اراده با خداوند را مورد بررسی قرار می دهد.

عنوان بخش دوّم این فصل نیز سیطرة فرا ارتباطی خداوند بر هستی وانسان است که در آن ارتباط تکوینی ومستقیم وهمچنین ارتباط مع الواسطة خداوند با همة اجزای هستی وبالاخص انسان اعم از مؤمن وغیرمؤمن تشریح شده است.

مولف در نگارش این پژوهش  منبع ومحور اصلی  کتاب،را قرآن کریم قرار داده و در تکمیل مباحث خود به احادیث و روایات معتبر و ارجاع داده و در زمینة مباحث مختلف به اکثرتفاسیرمشهور شیعه وسنّی وبیش از همه به تفسیرالمیزان مراجعه کرده است.

به نوشته‌مؤلف کتاب «ارتباط هستی وانسان با خدا» قرآن کریم را تاکنون بیش از یکصد مترجم ومفسّر به زبان فارسی ترجمه و تفسیر کرده اند که با عنایت به مفاهیم نغز وگستردة نهفته در آیات ، این ترجمه ها وتفاسیرکم وبیش با هم تفاوت دارند وبا این اوصاف سعی شده است که با توجّه به موضوع بحث ، تا حدّ امکان بهترین ، کاملترین ، گویا ترین ، رساترین ودقیقترین ترجمه ها وتفاسیرقریب به مضمون مورد نظر قرآن کریم انتخاب وارائه شوند.

در بخشی از مقدمة این کتاب آمده است :ارتباط، نظیر همة اجزای نظام هستی ازآفریده ها ومخلوقات خداوند است ونخستین ارتباط نیز با تعلّق ارادة خداوند متعال از طریق صدور فرمان تکوینی «کُن» به معنای «باش» یا «موجود شو» با هرمخلوقی برقرارشده است ، مخلوقات نیزبلافاصله با «فیکون» یا«موجود شدن» به این ارتباط برقرار شده از طریق صدورفرمان پاسخ داده اند.

درمیان همة ارتباطات وکارکردهایی که هستی وانسان درطول سیرتکوین وتکامل خود می توانند داشته باشند ، هیچ چیزبه اندازة ارتباط خدا با آنها برایشان نقش تعیین کننده وحیاتی ندارد ، زیرا آفرینش اولیّه وتداوم بقای مخلوقات صرفاً درگِرواین ارتباط است.

 تردیدی نیست که برای برقراری هرارتباطی ، ظرفیّتها وقابلیّتهایی لازم است و وقتی سخن از ارتباطی بودن هستی وانسان به میان می آید ، بدان معناست که همه چیز درمجموعة هستی واز جمله انسان به تناسب و اقتضای وجود خود از تمام بضاعتها وظرفیّتهای فرامادّی ومادّی لازم برای دریافت ، درک وفهم و تولید وارسال پیام برخوردار شده اند.

مولف  امکان ، فرصت وظرفیّت ارتباط تکوینی وتشریعی با خدا  را از جمله مصادیق بارز رحمت عام آفریدگار می‌داند که درنظام هستی از هیچ موجود ریز ودرشت وبالاخص انسان دریغ نشده و هرموجودی همزمان با آفریده شدن به توفیق ارتباط با خدا وقابلیّتهای لازم برای آن نیز نائل آمده وعالیترین درجة این قابلیّت نیز در دوبخش ارتباط تکوینی وتشریعی به انسان عطا شده است.

ارتباط هستی و انسان با خدا:مولف:حسین صدری‌ نیا،ناشر:انتشارات سایه‌روشن،قیمت:4000 تومان،قطع‌وزیری،شومیز،432 صفحه.

کد خبر 95462

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار ادبیات و کتاب

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز