در نخستین برنامه‌ی مهرآیین کانون، عصر یک‌شنبه ۵ اسفند جمعی از نویسندگان، منتقدان، ناشران، مسئولان فرهنگی و فعالان حوزه‌ی ترویج کتاب‌خوانی برای نکوداشت علی اصغر سیدآبادی، در سالن غدیر کانون پرورش فکری گرد هم آمدند.

نويسنده‌ای نهادساز، در عرصه‌ی كتاب‌خوانی

 به گزارش روابطعمومی کانون، در این مراسم افسون امینی، مدیرکل آفرینشهای فرهنگی کانون،  مهدی حجوانی، نویسنده و مدرس دانشگاه، حسین شیخالاسلامی، نویسنده، منتقد و پژوهشگر، فریدون عموزادهخلیلی، نویسنده، مدرس داستاننویسی و رئیس هیئت مدیرهی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، مرجان فولادوند، نویسنده، سیدعلی کاشفیخوانساری، نویسنده، منتقد و روزنامهنگار، مریم محمدخانی، نویسنده و پژوهشگر، عبدالحکیم بهار، فعال ترویج کتابخوانی و...  دربارهی علیاصغر سیدآبادی و موضوع ترویج کتابخوانی سخن گفتند.

افسون امینی در سخنان کوتاهی گفت: «به نظر من، آنچه علیاصغر سیدآبادی را از دیگران متمایز میکند این است که این نویسنده به یک نفر بودن بسنده نکرد، نه بهخاطر اینکه بهعنوان نویسنده در ترویج کتابخوانی به ادبیات کمک کرد، بلکه بهخاطر فعالیتهای گروهیاش در این زمینه که منجر به تشکیل حلقههای به هم پیوستهای در ترویج کتابخوانی شد.»

فریدون عموزادهخلیلی با اشاره به کمتوجهی به حوزهی فرهنگ و ادب کودک و نوجوان، گفت: «ما مدافع ادبیات کودک و نوجوان هستیم، بنابراین باید هر حرکتی که به تقویت و بالیدن این حوزه میانجامد، به آن کمک کنیم.»

این نویسنده به تبیین دلایل انتخاب سیدآبادی بهعنوان نامزد ایرانی در توریج کتابخوانی برای دریافت جایزهی آستریدلیندگرن یادآور شد: «ترویج کتابخوانی فرآیندی است که از نویسنده یا پدیدآورندهی اثر آغاز میشود و در ادامه آموزش و پرورش، شبکهی توزیع، فروشگاهها، رسانهها، کتابخانهها و در نهایت مخاطب، همه در این فرآیند مؤثرند و هیچیک به تنهایی نمیتواند شاخص و معیار انتخاب باشد.

برای انتخاب نامزد مورد نظر، این فرآیند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علیاصغر سیدآبادی بهخاطر دارا بودن بیشترین شاخصها بهعنوان نامزد این بخش معرفی شد.»

خلیلی گفت: «سیدآبادی نویسندهای است که به خوبی سازوکار فرآیند ترویج کتابخوانی را میشناسد، هم بهعنوان ناشر فعالیت داشته، هم در حوزهی فروش کتاب فعال بوده، کار رسانهای کرده و به خوبی میداند چگونه کتابخوانی را بهعنوان امری ضروری به مخاطب معرفی کند.»

 عموزاده خلیلی همچنین یادآور شد که سیدآبادی «بهخاطر مسئولیتهای دولتی بهخوبی از ظرفیتهای این حوزه به نفع مخاطب و ترویج کتابخوانی در کشور استفاده کرده و اقدام به نهادسازی کرده است.»

بنابه این گزارش، دیگر سخنرانان مراسم نیز به بیان خدمات علیاصغر سیدآبادی در حوزهی کتاب و کتابخوانی و بررسی ویژگیهای فردی و اجتماعی این نویسنده، پژوهشگر و روزنامهنگار حوزهی فرهنگ و ادبیات کشور پرداختند.

علیاصغر سیدآبادی نیز، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آیین گفت: «تمام فعالیتهایی که در حوزهی ترویج کتابخوانی در این سالها صورت گرفته، حاصل تلاش جمعی است و تمام دستاندرکاران این حوزه در این بخش همکاری داشتهاند چرا که اگر این همراهیها نبود، به تنهایی قادر به انجام هیچ کدام از این کارها نبودم.»

نمایش نماهنگی از سخنان این نویسنده و اهدای لوحهای قدردانی و هدایا از سوی نهادها و افراد به این نویسنده و مروج کتاب و کتابخوانی پایانبخش برنامههای این نکوداشت بود.

کد خبر 433549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار