هدف این کتاب که در قالب گفتگویی طولانی با 3 تن از نظریه‌پردازان معاصر ایران تنظیم شده، این است که با ترویج مبانی نظری توسعه برای عموم مردم، تصویری ارزیابانه از مسائل آینده ایران برای رسیدن به توسعه پایدار ارائه کند.

«دکتر رضا منصوری» (فیزیکدان و از نظریه پردازان توسعه علمی)، «دکتر موسی غنی نژاد» (اقتصاددان مسلط به تاریخ و جامعه شناسی ایران) و «دکتر حسن عشایری» (روان پزشک و روان شناس مسلط به فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در ایران) در گفت‌وگو با «شهرداد میرزایی»، هر کدام از زاویه تخصص خود به موضوعات مطرح شده در این کتاب پرداخته‌اند.

گفتار اول این کتاب به «ایران امروز» اختصاص دارد و از زاویه تعریف توسعه و مصادیق آن به مفاهیمی مانند مدنیت و استفاده از فناوری، توسعه و مفاهیم آن، نیاز به سامانه ارزشی سازگار، استغنا یا مصرف، توسعه فرهنگی و... می‌پردازد و سپس از منظر منابع طبیعی و ژئوپولیتیکی، نقش نفت، قهرمان پروری و تک صدایی، گره‌های فرهنگی و ارزشی، نقش دولت در کوتاه مدت، نقش مردم در آینده ایران و... «نماهایی از ایران» را ارائه می‌کند.

گفتار اول این کتاب در بخش سوم به «قوت‌ها و فرصت‌های ایران» می‌پردازد و از این منظر مفاهیمی مانند اهمیت موقعیت جغرافیایی ایران، توان صنعت جهانگردی ایران، توان عظیم مهاجران ایرانی در غربت، شمار دانش آموختگان و... را مورد بررسی قرار می‌دهد.

چهارمین بخش گفتار اول نیز به «مانع‌ها و تهدیدها» اختصاص دارد و موضوعاتی مانند دولتمداری، انتصاب حاکم به جای مدیر، غرور کاذب ایرانیان، نبود سامانه‌های اداری و مدیریتی، نبود ارزیابی، نبود مسئولیت پذیری فردی و دوگانگی در رفتار مدیریت را بررسی می‌کند.

گفتار دوم این کتاب که به «ایران آینده» اختصاص دارد، تلاش می‌کند از6 منظر «برنامه»، «سرمایه»، «نیروی انسانی»، «ساختار مدیریت و دولت»، «فرهنگ و رفتارهای اجتماعی» و «توسعه علمی»، تصویری روشن از ایران آینده ارائه دهد.


این گفتار از منظر «برنامه» به مفاهیمی مانند آموزش مدیران، استمرار مدیریت‌های تخصصی، خصوصی‌سازی‌، نیاز بازار، نیاز دولت به برنامه و ارزیابی نتایج برنامه می‌پردازد و در بخش «سرمایه» نیز مفاهیمی همچون سرمایه اجتماعی، توانایی خاص سرمایه، مدیریت سرمایه و انتقال سرمایه از دولت به مردم را بررسی می‌کند.

بخش «نیروی انسانی» این گفتار از جنبه‌هایی مانند نقش ترفیع، کمبود نیروی انسانی کارآمد، پرورش نیروی کیفی، آموزش عمومی، هم آموزی و آموزش مهارت‌های اجتماعی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش «ساختار مدیریت و دولت» به مفاهیمی مانند مهار قدرت با اپوزیسیون، تعدد مراکز قدرت، تعبیر دمکراسی به معنای پشتیبانی مردم، تبدیل اقتدار به سطله گری و ارزیابی پیشینه مدیر پرداخته می‌شود.

در بخش «فرهنگ و رفتارهای اجتماعی» این گفتار نیز به مفاهیمی مانند نقش ملیت در توسعه، تأکید بر ملیت ایرانی، علم باوری، بومی شدن علم، سازگاری هویت با‌ دنیای جدید، آموزش و پرورش علم محور و... پرداخته می‌شود و از منظر «توسعه علمی»، به مفاهیمی مانند دانش ضمنی، یادگیری پنهان، اهمیت هنر، عوض شدن بینش‌ها، شرکت در فرآیند تولید علم و... نگریسته می‌شود.

  • ایران آینده از نگاه سه اندیشمند ایران امروز
  • شهرداد میرزایی 
  • 1386
  • 2500 نسخه
کد خبر 37801

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز