نان‌هایی کـه برای ور آمدن خمیرشـان بـه جـای خمیـرمایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد، عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می‌شود.

کربوهیدرات

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بهداشت نیوز، نکات مهمی وجود دارند که در هنگام استفاده از گروه نان و غلات باید رعایت کنیم که در این مطلب به آنها اشاره می‌کنیم.

• بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.

• بیشتر از نان های حاوی سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.

• بــرای کامــل کــردن پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آنهــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـیدآمینه‌هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و غیـره

• نان‌هایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد. در نان‌هایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـرمایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان می شـود.در نتیجـه کمبـود آهـن و کم‌خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد می‌شـود.

• انـواع غـلات بـوداده و کـم‌نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، ذرت بـوداده تنقلـات بـاارزشـی هسـتند و دانش‌آمـوزان می‌تواننـد بـه عنـوان میان‌وعـده اسـتفاده کننـد.

• بــه جای کیک و شــیرینی‌های خامه‌ای و بیســکویت‌های کرم‌دار از بیسکوییت‌های ســبوس‌دار اســتفاده کنید.

• می‌توانیـد بـه‌جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده‌هـای غذایـی از نـان سـبوس‌دار و ماکارونـی غنی‌شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.

• استفاده از برنج قهوه‌ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.

کد خبر 616762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار