اى آفریده‌ى‌ فرمان‌بردار، ‌اى‌ رهروِ‌ تندرو ‌و‌ ‌اى‌ آمد‌‌و‌شد‌ کننده ‌در‌ منازل تقدیر...

گفت‌وگو با ماه نو

ایمان آورده‌ام ‌به‌ ‌کسی‌ ‌که‌ تاریکی‌‌ها ‌را‌ ‌با ‌تو‌ روشنی بخشید، ‌و‌ نقطه‌‌های مبهم‌ ‌را‌ ‌با نور‌ تو آشکار ساخت. آن‌که ‌تو‌ ‌را‌ با فزونى ‌و‌ کاستى، با طلوع ‌و‌ غروب ‌و‌ با درخشش ‌و‌ گرفتگى رام کرد...

منزه است او، چه شگفت‌انگیز کار تو را تدبیر کرده و چه با ظرافت و دقت به وضعیت تو رسیده و تو را کلید آغاز ماهی تازه و امری تازه قرار داده است.

‌از‌ خداى ‌که‌ پروردگار ‌من‌ ‌و‌ تو، آفریننده‌ی ‌من‌ ‌و‌ تو، تعیین کننده‌ی سرنوشت من و تو و صورت‌گر من و تو است ‌مى‌خواهم ‌که‌ ‌بر‌ محمد ‌و‌ خاندانش درود بفرستد ‌و‌ ‌تو‌ ‌را‌ هلال پاکی و برکت قرار دهد، برکتی که گذر روزها از آن نکاهد و پاکیزگی‌ای که چرک گناه آن را نیالاید...

از خدا می‌خواهم تو را هلال ماه ایمنى از آفت‌ها و دور ماندن از بدی‌ها قرار دهد؛ ماه سعادت و بابرکتی ‌که‌ سختی و عسرت همراهش نشود، ‌و‌ آسانی آن با دشوارى  در نیامیزد ‌و‌ در خیر ونیکویى‌اش شائبه‌‌ى‌ شرى نباشد؛ ماه امنیت و ایمان، ماه نعمت و نیکویی، و ماه سلامت و اسلام...

* برگردان ساده‌شده‌ی قسمت‌هایی از دعای ۴۳ صحیفه‌ی سجادیه‌ی امام چهارم

همشهرى، دوچرخه‌ى شماره‌ى ۷۲۰

کد خبر 240789

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار