همشهری آنلاین: شهر کتاب که تا کنون جدی‌ترین مباحث را درباره مولوی‌پژوهی برگزار کرده‌است، در ادامه این نشست‌ها یازدهمین درس گفتار خود را سخنرانی دکتر محمود فتوحی درباره «گفتمان‌های علمی و فرهنگی مثنوی» اختصاص داده‌است.

به گزارش همشهری  آنلاین در این درس‌گفتار سعی بر آن است تابامعرفی‌چهارگونه‌سبکی و عوامل شکل‌گیری آنها و نسبت‌شان با  گفتمان‌های علمی و عرفی رایج در عصر مولانا با استناد به شواهد متنی و تاریخی به این نتیجه برسیم که ارتقای مقام مثنوی تا حد متن مقدس، مولود آگاهی وسیع، هم‌سویی با گفتمان‌های متعدد و متناقض است که متنی تأویل‌پذیر، متناقض‌نما و چند بعدی آفریده است، به گونه‌ای که به گفتمان‌ها و سنت‌های رایج در فرهنگ اسلامی روزگار خود، روی خوش نشان می‌دهد.

متنی که تک بعدی و جانبدارانه و تعصب‌آمیز نیست، بلکه همچون کلام مقدس روح‌ها را یگانه می‌کند و مروج اندیشه‌های فرقه‌ای نیست بلکه خود سازنده‌ی فرهنگی نو و سرچشمه آگاهی است.

این درس‌گفتارها در سه جلسه و در ساعت 17 روزهای دوم، نهم و شانزدهم خرداد در شهر کتاب مرکزی واقع در حافظ شمالی، نبش زرتشت شرقی برگزار می‌شود.

کد خبر 22413