نسیم بامدادی: آب داری، رنگ داری

پیکاسوى کوچک من

کاغذ داری

با آب‌ رنگت

کاغذت را آبی کن

و بچسبان

به تابلوی زندگی

حتماً پرنده‌ای پیدا می‌شود

که در آن پرواز کند

کد خبر 209232