مریم‌سادات منصورى: انار ساکت است، ولی هزار دانه،

به سکوتش نگاه کن

دانه

        دانه

                 دانه

                     حرف در دلش

 

هفته‌نامه‌ی همشهری دوچرخه، شماره‌ی 687

کد خبر 200777