همشهری آنلاین: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در نشست روزشنبه شورای امنیت سازمان‌ملل مواضع هسته‌ای کشورمان را تشریح کرد.

متن سخنرانی اقای متکی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

این چهارمین بار در 12 ماه گذشته است که شورای امنیت در یک حرکت غیرموجه به گردانندگی تعداد معدودی از اعضای دائمی خود برای اتخاذ اقداماتی غیر قانونی غیر ضروری و غیر قابل توجیه‌علیه برنامه صلح امیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد سوء استفاده قرار میگیرد درحالیکه برنامه صلح امیز هسته‌ای ایران هیچ تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی نمی باشد و بدین ترتیب‌در چارچوب وظائف شورای امنیت سازمان طبق منشور ملل متحد قرار نمی‌گیرد.

همانطور که بارها تاکید کرده ایم برنامه هسته ای جمهوری اسلامی‌ایران کاملا صلح امیز است و ایران امادگی خود را برای رفع‌هرگونه نگرانی دراین رابطه اعلام کرده و در این راستا گام‌های بی‌سابقه‌ای برداشته و پیشنهادات صادقانه‌ای برای تحقق این هدف ارائه کرده است.

باوجود این از همان ابتدا تردیدی نداشتیم و همچنین برای شورای امنیت نباید شکی وجود داشته باشد که همه این برنامه ریزی ها و اقدامات بانیان قطعنامه به خاطر مقاصد جاه‌طلبانه انها و با هدف محروم نمودن مردم ایران از حقوق لاینفک‌شان در استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای است و نه به خاطرانچه که به اصطلاح نگرانی های ناشی از اشاعه تسلیحات هسته اییاد میشود.

طراحان این هجمه برای اینکه ظاهری بین المللی به مقاصد شوم‌خود بدهند ابتدا در صدد سوئاستفاده از شورای حکام اژانس بین‌المللی انرژی اتمی برامدند و همانطور که خود اذعان نموده اندبرخی از اعضا را مجبور به رای دادن علیه ایران در شورای حکام‌نمودند و سپس با بهره گیری از قدرت قابل ملاحظه اقتصادی وسیاسی خود اقدام به اعمال فشار وسوئ استفاده از شورای امنیت برای تصویب سه قطعنامه غیر قانونی طی 8 ماه گذشته کردند.

بدون شک این قطعنامه ها نمیتواند حاکی از پذیرش بین‌المللی ان باشد چنانکه روسای دولت های قریب به دو سوم اعضای سازمان ملل که عضو جنبش غیر متعهدها و سازمان کنفرانس اسلامی هستند درجدیدترین موضع گیری خود که در سپتامبر 2006 صورت گرفت‌از موضع‌ایران حمایت کردند و نگرانی خود را نسبت به سیاست های شورای‌امنیت در رابطه با موضوع هسته ای جمهوری اسلامی ایران اعلام‌نمودند.

این قطعنامه ها حتی منعکس کننده نقطه نظرات 15 عضوشورا هم نیست چرا که بیشتر انها بطور کامل حتی در جریان مذاکرات محرمانه و پشت پرده که تنها باحضور اعضای دائم و یک کشور غیر عضو صورت میگیرد و طی انها برای کل اعضای شورای امنیت تصمیم‌گیری می‌شود قرار نداشته‌اند چه رسد به اینکه در این فرایند مشارکت نموده باشند.

اقای رئیس این نخستین بار نیست که شورای امنیت از ایران می‌خواهد که ازحقوق خود صرفنظر نماید بیست و هفت سال پیش یعنی زمانیکه صدام حسین به ایران حمله کرد شورای امنیت هفت روز تمام منتظر ماند تاعراق بتواند سی هزار کیلومتر مربع از سرزمین ایران را اشغال کند وپس از ان قطعنامه 479 را با اتفاق ارا به تصویب رساند و طی ان‌از طرفین درخواست نمود به درگیریها خاتمه دهند بدون انکه از متجاوز بخواهد از سرزمینهایی که اشغال‌نموده بود عقب نشینی کند بعبارت دیگر شورای امنیت عملا از ایران‌خواست اجرای بخشی از حقوق خود را که در انزمان به معنای سی‌هزار کیلومتر مربع از قلمرو ایران بود تعلیق نمایدهمانطور که انتظار می رفت متجاوز با فرصت طلبی این درخواست راپذیرفت اما تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر ایران هم این‌درخواست را پذیرفته بود اگر ما این درخواست را پذیرفته بودیم هنوز در حال خواهش از صدام حسین که در انزمان عزیز کرده شورای امنیت بود برای باز پس گرفتن سرزمینهای از دست رفته خود بودیم.

ما نپدیرفتیم که حق خود در مورد قلمرومان را تعلیق کنیم و هشت‌سال در مقابل کشتار مردممان توسط صدام حسین و استفاده رژیم وی از سلاحهای شیمیایی و همچین فشار از سوی شورای امنیت و تحریم‌توسط اعضای دائمش مقاومت کردیم در جریان جنگ امریکا همراه با انگلستان المان فرانسه اتحاد جماهیر شوروی و برخی دیگر از کشورهای غربی تجهیزات و اطلاعات نظامی و حتی مواد لازم برای ساخت تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک رادر اختیار رژیم صدام قرار دادند و شورای امنیت برای چندین سال علیرغم وجود شواهد فراوان و گزارشهای متعدد سازمان ملل در این‌زمینه از انجام هرگونه اقدامی در خصوص استفاده صدام از سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان وسربازان ایران بازداشته شد.

اطمینان دارم که امروز اغلب اعضای دائم این شورا حتی نمی‌خواهند تلا‌ش اگاهانه برای بی اعتبار کردن عدالت منشور و حقوق بین‌الملل در انزمان توسط شورای امنیت را بخاطر اوردند چه رسد به اینکه ایران را بخاطر عدم اجرای قطعنامه 479 سرزنش کنند.

همچنین اطمینان دارم که انها نمی خواهند بخاطر اورند که زمانی‌که مردم ایران صنعت نفت خود را ملی کردند انها تلاش نمودند دراین شورا طی قطعنامه‌ای ایران را به دلیل تهدید علیه صلح وامنیت محکوم کنند ولی انها نمی‌توانند افکارعمومی بین‌المللی را وادار به فراموش کردن ان کنند و حتما مردم ایران هیچگاه انرا فراموش نخواهند کرد.

کدامیک از شما نمی‌دانید و البته افکار عمومی جهان می‌داند که دو کشور شناخته شده عضو دائم شورای امنیت بودند که با اگاهی قبلی از نیت رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشور لبنان به مدت بیش از یک ماه مانع هرگونه تصمیم سازی در شورای امنیت کنفرانس رم و دیگر ابتکارات برای توقف جنایات ان رژیم شدند شما حتی‌نتوانستید در قبال بمباران مقر سازمان ملل‌در لبنان و کشته‌شدن نمایندگان خود موضعگیری مناسبی داشته باشید.

شورای‌امنیت نه تنها باید پاسخگوی اقدامات غیرقانونی خودبلکه باید پاسخگوی عدم اقدام خود در بسیاری‌از زمینه‌های مربوط به صلح و امنیت بین الملل باشد.

اقای رئیس شورای امنیت به عنوان ارگانی از یک سازمان بین المللی متشکل‌از دولت های عضو موظف به رعایت قانون است و دولت های عضو حق دارند که بر ضرورت پایبندی شورا به چارچوب اختیاراتی که طبق‌منشور به ان اعطاء شده است اصرار ورزند شورای امنیت باید ازاختیارات خود صرفا طبق مفاد اصول و اهداف منشور ملل متحداستفاده‌نمای‌د همچنین تدابیری که شورای امنیت اتخاذ مینماید میبایست منطبق با اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل باشد اعضای شورای امنیت حق ندارند اعتبار ان رااز بین ببرند.

به دلایل بیشمار طرح موضوع برنامه صلح امیزهسته ای ایران در شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی ندارد زیرا که‌ارجاع موضوع به شورای امنیت و سپس صدور قطعنامه در این خصوص‌حتی از حداقلی از معیارهای حقوقی برخوردار نیست .

فعالیت های صلح امیز هسته‌ای ایران با هیچ تعبیری از واقعیات قانون و یا منطق نمیتواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی‌بحساب اید واقعیت این است که معدودی از اعضای شورای امنیت برای پیشبرد اهداف سیاسی خود موضوع را از دست اژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد تخصصی و اصلی متولی این موضوع ربوده و به شورای امنیت انتقال دادند چگونه میتوان ارجاع موضوع برنامه هسته‌ای صلح‌امیز ایران به شورای‌امنیت را توجیه نمود در حالیکه ایران همه تعهدات خود را انجام‌داده است و در بالاترین سطح ممکن و بسیار فراتر از تعهدات بین‌المللی خود طبق معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان همکاری نموده است و ایا وضع موجود صرفا به این دلیل نیست که اژانس نتوانسته است کوچکترین تخلفی از مقاصد قانونی و صلح امیز در برنامه هسته ای ایران بیابد چگونه میتوان از اژانس انتظار اثباتیا احراز امر عدمی داشت.

اقای رئیس بانیان قطعنامه های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدن به هدف غیر قانونی و سیاسی خود برای محروم کردن‌ایران از حق لاینفک استفاده از فن‌اوری هسته ای برای اهداف‌صلح امیز به جعل اطلاعات و سند سازی روی اورده‌اند براساس گزارشی که اخیرا در یک روزنامه امریکائی منتشر شده است بیشتر اطلاعاتی که امریکا در اختیار اژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داده است نادرست بوده و هیچیک منجر به کشف‌موضوع جدیدی در رابطه با برنامه هسته ای ایران نشده است درهمان گزارش خبری به نقل از یک مقام ارشد اژانس بین‌المللی انرژی اتمی امده است که از سال 2002 تقریبا تمامی اطلاعاتی که به ما داده شده کذب بوده است.

اینکه اژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانسته است به چنین نتیجه‌گیری برسد حاصل اقدامات شفاف سازی گسترده ایران که فراتر از تمامی پادمانها و پروتکلهای اژانس بوده و نیز فراهم‌نمودن امکان انجام بیش از بیست بازدید توسط بازرسان اژانس از سایتهای حساس نظامی که اساسا هیچ ارتباطی با برنامه هسته‌ای ایران نیز نداشتند می‌باشد ایا هیچ یک از اعضای این شورا اماده‌اند اقدام مشابهی انجام دهند.

ایا اعضای دائمی حاضرند تنها تعداد سانتریفیوژهای خود برا برای اطلاع جهانیان اعلام نمایند.

در واقع در چهار سال گذشته اژانس بیش از 2100 نفر روز بازرسی از تمامی تاسیسات هسته ای ایران بعمل اورده است تمامی گزارشهای اژانس از نوامبر 2003 تاکنون حکایت از ماهیت صلح‌امیز برنامه هسته‌ای ایران دارد اژانس در سال 2003 تائید نمود که‌هیچ مدرکی دال بر اینکه مواد و فعالیتهای هسته‌ای که مرتبط بابرنامه سلاحهای هسته‌ای باشد وجود ندارد و این نتیجه گیری را تاکنون حفظ کرده است.

در چندین نوبت اژانس نتیجه گیری نمود که همه مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند و بنابراین چنین موادی به فعالیتهای ممنوعه منحرف نشده‌اند.

همچنین مدیرکل اژانس در جدیدترین گزارش خود که در فوریه 2007منتشر شد اعلام نموده است که ایران مطابق موافقتنامه پادمانهاهمچنان دسترسی به مواد و تاسیسات هسته‌ای اظهار شده را برای‌اژانس فراهم نموده و در رابطه با چنین مواد و تاسیساتی گزارشهای حسابرسی لازم در خصوص مواد هسته‌ای را ارائه کرده است در همان گزارش خاطرنشان شده است اژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران را راستی ازمایی نماید.

مدیرکل همچنین در اظهارات خود در جلسه مورخ 5 مارس 2007 شورای حکام تاکید نمود که اژانس هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود ظرفیت صنعتی برای تولید مواد هسته‌ای قابل استفاده درساخت تسلیحات ملاحظه نکرده است که این امر نکته مهمی در ارزیابی خطر انحراف می باشد.

اقای رئیس بسیار تاسف بار است که شورای امنیت تحت فشار اشکار معدودی ازاعضای ان بر تلاش خود جهت محروم نمودن یک ملت از حق لاینفک خود برای توسعه فن‌اوری هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌امیز اصرار می‌ورزد در حالیکه این کشور همه تعهدات بین‌المللی خود را اجرانموده است.

تصمیم شورای امنیت در جهت تلاش برای وادار کردن ایران به تعلیق برنامه هسته‌ای صلح‌امیز خود نقض فاحش ماده‌25 منشور بوده و حقوق بنیادین مردم ایران از جمله حق توسعه و حق تحصیل را از انها سلب میکنددر حالیکه دولتهای عضو ملل متحد وفق ماده 25 منشور توافق کرده‌اند که تصمیمات شورای امنیت را که براساس منشور اتخاذ می‌شود پذیرفته و اجرا نمایند شورای امنیت نمیتواند با اعمال فشار بر کشورها انها را مجبور به تبعیت از تصمیم ها یا تقاضاهایی نماید که با سوء نیت و یا بر خلاف اصول و اهداف بنیادین منشور ملل‌متحد اتخاذ و مطرح گردیده‌اند مسلما همانگونه که دیوان بین‌المللی دادگستری در رای مشورتی سال 1971 خود مقرر داشت دول عضوتنها در صورتی موظف به اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند که ان تصمیمات طبق منشور ملل متحد اتخاذ شده باشند.

ایا منشور ملل متحدبه شورای امنیت اجازه میدهد که دولتهای عضو سازمان را مجبور به‌صرفنظر کردن از حقوق مسلم مترتب بر عضویتشان در معاهدات بین‌المللی نماید اگر چنین باشد این به معنی نقض اصول شناخته شده‌حقوق معاهدات بین‌المللی و نیز نقض هدف منشور ملل متحد مبنی بر فراهم اوردن شرایط لازم برای برقراری عدالت و احترام به تعهدات‌قراردادی خواهد بود.

چه کسی میتواند انکار کند که محروم کردن یک ملت از تحصیلات عالیه در رشته های خاص علمی و نیز جلوگیری از بهره مندی انها از فن‌اوری هسته‌ای برای استفاده های غیر نظامی و انساندوستانه‌مغایر با حق توسعه و حق اموزش است ایا این اقدام یک رویکرد خطرناک و تبعیض امیز نسبت به علم و توسعه نیست چگونه یک نهادسازمان ملل که برای حراست از صلح و امنیت بین المللی ایجاد شده است میتواند توسط برخی دولتها به نحوی مورد سوء استفاده قرار گیرد که نه تنها مغایر با اصول و اهداف‌بنیادین منشور عمل نماید بلکه حتی یک موضوع کامل قابل حل راتبدیل به یک بحران بین‌المللی کند البته چنین رویکردی موجب‌شتاب تلاشهای استقلال خواهانه کشورهای درحال توسعه و نیل به دستاوردهای هرچه بیشتر علمی و تکنولوژیک خواهد شد.

اقای رئیس قطعنامه‌ای که هم‌اکنون در خصوص برنامه هسته‌ای صلح‌امیز ایران تصویب کردید و رای دهندگان به ان حتی حاضر نشدند مواضع واستدلالات کشور من را پیش از رای‌گیری استماع نمایند چند ویژگی‌دراد که اینجانب مایلم انها را جهت ثبت در تاریخ و توجه وجدانهای بیدار بشری مورد اشاره قرار دهم- 1 .

این قطعنامه با برقراری تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران‌به مجازات کشوری میپردازد که به اعتراف اژانس تاکنون هیچ‌انحرافی در برنامه هسته ای ان مشاهده نشده است این قطعنامه‌کشوری را مجازات میکند که تاکنون عضو متعهد و پایبند به معاهده‌منع اشاعه بوده و تمامی تاسیسات هسته ای ان تحت نظارت مستمربازرسین و دوربینهای اژانس قرار داشته است‌این قطعنامه کشوری را تحریم میکند که تاکنون به تمامی تعهدات بین‌المللی خود ناشی از پادمانها پایبند بوده و هیچ چیز بیش از حقوق خود تحت معاهده مزبور درخواست نمیکند ایا از این روشنتر وصریحتر میتوان یک معاهده مهم چندجانبه را که سروکار مستقیم باصلح و امنیت بین الملل دارد تضعیف نمود ایا این اقدام شورای‌امنیت خود یک تهدیدجدی علیه صلح و امنیت بین الملی نیست- 2 .

قطعنامه حاضر به روشنی از ادعاهای اولیه بانیان ان فاصله گرفته و با هدف قرار دادن نظامهای دفاعی اقتصادی و اموزشی کشور من اهداف دیگری فراتر از برنامه هسته‌ای صلح‌امیز ایران رادنبال میکند تحریمهای موجود در قطعنامه همچنین بطور مستقیم یک ملت استقلال طلب خستگی ناپذیر و با یک فرهنگ و تمدن چند هزار ساله را نشانه گرفته است ایجاد مشکل برای صدها هزار سپرده گذار یا مشتری بانک سپه که دارای سابقه هشتاد ساله در ایران میباشدجز مقابله با مردم عادی چه معنایی دیگری دارد-3 .

این قطعنامه در شرایطی صادر میشود که نه تنها تمامی‌ابتکارات و پیشنهادات معقول برای بازگشت به راه حل مذاکراتی‌نادیده گرفته شده بلکه برخی کشورهای مشخص اساسا اجازه طرح‌این پیشنهادات را ندادند.

ایران همواره برای مذاکرات بدون شرط ودارای زمان بندی مشخص بمنظور یافتن راه حل قابل قبول امادگی‌داشته است ایران برای دستیابی به چنین راه حلی همواره‌اهتمام ورزیده و پیشنهادات متعددی را جهت فراهم کردن اطمینان‌های کافی نسبت به برنامه صلح امیز هسته‌ای خود ارائه نموده‌است طی هفته های اخیر نیز پیشنهادات دیگری مطرح شد که هر کدام‌میتوانست یک فرصت برای حل عادلانه و عاقلانه این موضوع و برون‌رفت از وضع موجود باشد تنها برداشتی که از تعجیل برخی کشورها درصدور قطعنامه و ایجاد بن بست در مسیر مذاکرات میتوان داشت اهداف پشت پرده این کشورها و عدم وجود اراده سیاسی لازم در انهامیباشد- 4 .

و بالاخره قطعنامه حاضر در شرایطی علیه برنامه صلح‌امیز هسته‌ای یک کشور در حال توسعه صادر میشود که قدرتهای بزرگ هسته‌ای در جهان همچنان به تقاضای مستمر جامعه بین‌المللی برای خلع‌سلاح هستهای وقعی نگذاشته و حتی با تولید نسلهای جدید سلاحهای هسته‌ای و تهدید مستقیم به استفاده از انها جامعه جهانی و صلح وامنیت بین‌المللی را به سخره گرفته‌اند.

اقای رئیس از شما سوال میکنم ایا با صدور قطعنامه حاضر صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی تقویت میشود ایا به اعتبار ساز و کارهای مهم بین‌المللی و حتی خود شورای امنیت افزوده میگردد ایا اعتماد ملل جهان و کشورهای درحال توسعه به اینکه از طریق این سازوکارها به حقوق خود خواهند رسید جلب میگردد ایا اعتقاد به سازوکارها ونظامهای چند جانبه افزایش مییابد ایا گرایش به اقدامات یکجانبه کاهش مییابد مسلما پاسخ به همه این پرسشها و سئوالات مشابه‌منفی است تنها خاصیت این قطعنامه ان است که ملتها و دولتهای ازادیخواه دنیا هرچه بیشتر اطمینان یابند که برای احقاق حقوق خود هیچ اعتمادی به مسیرهای چند جانبه و سازوکارهای بین المللی نیست و به دلیل برخوردهای غیرقانونی وغیرعادلانه شورای امنیت است که قطعنامه های این شورا تاکنون‌منجر به حل موضوع نگردیده است.

این قطعنامه‌ها و اطمینان خاطربرخی اعضای دائم مبنی بر اینکه انها به هر حال به تصویب خواهند رسید همواره بخشی از مشکل و مانعی در مسیر دست یابی به یک راه‌حل واقعی و قابل قبول بوده است همچنین به همین دلیل است‌که ایران بر ضرورت توقف این رویکرد که تنها منجر به تشدید وضعیت و تضعیف اقتدار و اعتبار شورای امنیت می‌شود اصرار می ورزد .

اقای رئیس از ابتدا مشخص بود که دربرخورد با موضوع فعالیتهای صلح‌امیز هسته‌ای ایران دو گزینه بیشتر وجود ندارد تعامل و همکاری یا تقابل و درگیری.

جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از صلح امیز بودن‌فعالیتهای خویش همواره بر گزینه اول تاکید داشته است ایران نه در پی تقابل است و نه چیزی فراتر از حقوق لاینفک خودرا انتظار دارد با این حال من به شما اطمینان می‌دهم که فشار و ارعاب موجب تغییر سیاست ایران نخواهد شد.

اگر برخی کشورها امید بسته‌اند که صدور قطعنامه‌های پی درپی موجب تزلزل در اراده ملت بزرگ ایران خواهد شد تردید نکنند که یک‌بار دیگر در مقابل انقلاب اسلامی مردم ایران دچار شکست اطلاعاتی و تحلیلی شده اند شاید در تاریخ ملت ایران کمتر زمانی را بتوان سراغ گرفت که مردم اینگونه محکم و استوار و یکپارچه پشتیبان یک خواست ملی واحد شده باشند.

همچون ملی شدن صنعت نفت و دفاع مقدس هشت ساله که ملت ایران‌بهای گزافی برای ان پرداخت این بار نیز درک میکنیم میبایست بهای عزت طلبی و استقلال خواهی خود را بپردازیم اما دنیا بداند ومیداند که تحریم های سیاسی و اقتصادی حتی اگر شدیدترین نوع انهااعمال شود و حتی اگر با تهدیدهای دیگر همراه شوند کوچکتر از ان هستند که ملت ایران را به کوتاه امدن از خواسته‌های بر حق و قانونی خویش وادار نمایند اگر بدنبال تحریم دارائیها و توانمندیهای ملت ایران هستید من همه دارائیهای انها را اعلام‌میکنم ایمان به خدا عدالت طلبی و مقاومت در مقابل تهدید زورگویان.

کدامین قطعنامه قادر به مصادره این دارائیها است مگر 8 سال جنگ تحمیلی که با سناریوی برخی اعضای دائم شورای امنیت شکل گرفت و با کمکهای بی دریغ تسلیحاتی و دلارهای نفتی موشکها و میراژها و سوپراتانداردها و اطلاعات سخاوتمندانه ماهواره‌ای و وعده‌های وزیر دفاع سابق امریکا در ملاقات با صدام ادامه یافت توانست‌دارائیهای میهن اسلامی ما را مصادر کند یا برعکس باعث تقویت ان گردید.

ملت بزرگ ایران به تبعیت از رهبر فرزانه خویش شما را نصیحت‌میکند که نگذارید حیثیت بزرگترین تشکیلات جامعه بشری یعنی سازمان ملل متحد و نیز اژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای تخصصی ان اینگونه به حراج و تاراج‌گذاشته شود ما شما را به بازگشت به مسیر درست براساس حقیقت و عدالت دعوت میکنیم تنها راه ان است که پیش شرط انحرافی راکنار گذاشته و با حسن نیت وارد مذاکره شوید پیش شرط تعلیق نه یک راه‌حل است و نه اصولا یک گزینه محسوب میشود اصرار بلا وجه‌امریکا و سه کشور اروپایی بر تعلیق تنها شک وتردید ما نسبت به صداقت و حسن نیت انها را افزایش میدهد جمهوری اسلامی ایران‌قبلا برای مدت دو سال بطور داوطلبانه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی خود را تعلیق نمود و اژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز کرارا این امر را در گزارشهای خود از نوامبر 2003 تا تا فوریه 2006 تایید نمود بنابراین ما تعلیق را قبلا تجربه کرده‌ایم امانه منجر به نتیجه شده و نه سبب حل موضوع گردیده است اگر درطول بیش از یکسال گذشته که بانیان قطعنامه این زمان را صرف اصرار بیجا بر تعلیق کرده‌اند و تلاشهایی را که صرف تحمیل تحریمها نموده‌اند مصروف مذاکراتی صادقانه میکردند شاید تاکنون به نتایج بهتری رسیده بودند.

آقای رئیس ملت بزرگ ایران ملتی شریف متمدن و صلح طلب است در هیچ یک‌از جنایت عظیم بشری در تاریخ از جمله دو جنگ بزرگ جهانی نسل‌کشیهای متعدد فاجعه هیروشیما ناکازاکی ویتنام بالکان بویژه بوسنی هرزه گوین جنایاتی که مستمرا علیه ملت فلسطین صورت می‌گیرد و حادثه 11 سپتامبر ردپایی از کشور و مردم ایران نیست‌هیچ جنگی در دو سده اخیر نبوده است که کشور من اغاز گر ان بوده‌باشد حتی ما خود قربانی 8 سال جنگ تحمیلی سلاحهای کشتار جمعی‌و تروریسم بوده ایم ما خواهان صلح و ثبات و رفاه برای کلیه مردم جهان و به ویژه در منطقه خود هستیم و همواره سعی نموده‌ایم عضو موثر سازنده و مسئولیت پذیر جامعه بین‌الملل باشیم .

کد خبر 18276

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار