همشهرِی آنلاین - سمانه بامشاد: نشست تاثیرات متقابل زیرساخت فناورِی اطلاعات و سایبر ژورنالیسم در ایران با حضور دکتر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

دکتر علی اکبر جلالی در این نشست گفت: برای بررسی تاثیرات متقابل زِیر ساخت فناورِی اطلاعات  و سایبر ژورنالیسم  در ایران  ابتدا باید  سایبر ژورنالیسم  را تعرِیف کرد.

دکتر  جلالی گفت: واژه سایبر یک پِیشوند  است و  به فضایِی گفنه می شود  که در آن  اینترنت  و رایانه  به طور مشخص  نقش دارند  و ژورنالیست به نوِیسندگانی  می گوِیند که برای  روزنامه و مجله ای  مطلب  تهِیه می کنند.
استاد  دانشگاه علم و صنعت گفت: انتشار یک روزنامه دیجیتال با محتوای  چند رسانه ای نیازمند  امکانات  و لوازم  مورد نیاز است.
وِی سپس افزود: در ماههای ابتدایی  سال 2006 استفاده کنندگان از اینترنت  بِیش از50% بود که این رقم در ماههای بعد به بیش از 73% رسیده است.
دکتر جلالی گفت: برای اماده سازِی  الکترونیک توسعه فناورِی اطلاعات نیازمند دولتی هستیم  که ابتدا زیرساخت ها  و سپس  منابع  انسانی و سیاست  و قوانین  و بودجه  و منابع  مالی  را تامِین کند و این امر نیازمند  آن است  که اگاهی ها را افزایش داده  و زیر ساخت ها  را براِی کاربرد  و شناخت  بالا ببرِیم تا یکپارچگی  به وجود آید

ازسوی دیگر دکتر حمید ضیایی پرور رئیس  مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم  نیز در باره مرکز مزبور گفت:  هدف  از تاسِیس  مرکز مطالعات سایبر ژورنالیسم  پرداختن  به مباحث مطالعاتی  و پژوهشی  با عناوِین  تحقیق  در  محیط سایبر و تکنولوژِی های جدید ارتباطی است

کد خبر 1561

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار