مجموع نظرات: ۰
شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۷:۵۲
۰ نفر

همشهری‌آنلاین: سابقـه تأسیس مرکز مطالعات به سال ۱۳۵۷، زمانیکه دبیرخانه شورای نظارت بـر گسترش شهر تهران در شهرداری تهـران مستقر شد، باز می‌گردد.

مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

 در آن دوره دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی در رابطه با مـوضوعات پرونده‌های شورای مذکور، بررسی‌های فنی، تخصصی و مطالعات کارشناسی مربوطه را به عهده داشت. در سال ۱۳۶۳ این دفتر از دبیرخانه شورا منفک و در ساختار معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی شهرداری تهران به کار ادامه داد.

تحولات اواخر دهه ۱۳۶۰ در مـدیریت شهرداری تهران، نقطه عطف مهمی در تـاریخچه مرکز به شمار می‌رود که بـازخورد آن را می‌توان در روند شکل‌گیری محورهای مطالعاتی شناخت شهر تهران و تهیه برنامه‌های عمرانی و راهبردی ۵ ساله مشاهده کرد.
از ابتدای سال۱۳۸۶، رویکرد فعالیت‌های مرکز مطالعات و برنامه‌یـزی شهر تهـران بـر «مطالعات راهبـردی» و بـا هـدف دستیـابی بـه مدیـریت و تـوسعه پایدار شهری تهران مبتی بـر دانایی محوری و طراحی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری متمرکز گردید.

بـه منظور ارتقـای بهره وری، رفـع تداخل های ساختاری و روشی، پیش بینی سازوکارهای مناسب برای طراحی راهبردها و تعمیق نظارت بر اجرای طـرح جامع شهر تهران، در آبان ۱۳۸۹ شهردار محتـرم تهران دستورالعمل اجرایی ادغام نهاد مطالعات وبرنامه‌ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران را طـی مصوبـه شمـاره ۴۲۲۳۴/۲۰۰/۸۹ شورایعـالی شهرسازی و معماری اعـلام کرد. بنابـر این وظـایف نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه شهری از مهر ماه ۱۳۸۹ به شهردای تهران واگذار شد

ماموریت:

ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت‌ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز. چشم انداز مرکز

تأمین کننده نیازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران و کسب جایگاه مرجعیت برای سایر شهرداریهای کشور.

اهداف اصلی:

شناسایی و بکارگیری راه کارهای جدید و کار آمد از ضرورتهای اجتناب ناپذیر مرکز برای دستیابی به ابعاد کمی و کیفی اهداف زیر می‌باشد:

۱. اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها
استفاده از روش ها، فناوری ها و مبانی نظری روز ـ توجه به صلاحیت علمی، اجرایی، تحلیلی و اخلاق حرفه ای مجریان پروژه ها ـ حضور موثر کارشناسان در محتوای مطالعات و کارفرمـایان در تحویل پـروژه ها ـ سنجش شاخص کارایـی ها، تنظیم دقیق RFP، پروپوزال و هماهنگی میان RFP و پروپوزال تصویبی از مهمترین دستاوردهای هدف اول که همان اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها می‌باشد، خواهد بود.

۲. اثر بخش نمودن نتایج مطالعات در فعالیت های شهرداری
ایجـاد جـایگاه و منزلت سازمانی بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموریت مرکز، تنظیم برنامه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ـ شناسایی نیازهای شهرداری و تطبیق عملکردها با مدیریت دانش بنیان ـ انتخاب اولویت های پژوهشی و دقت در زمـان منـاسب بـرای دستیابی بر خروجی های مورد انتظار و سنجش شاخص بهروری ـ هـدفمندی در حمـایت از پایان نامه ها، پـروژه های نخبگان و تحلیلی و هـدفمند بودن نشست ها، همایش ها و سایرتعاملات ازدستاوردهای اثربخش شدن نتایج مطالعات خواهد بود.

۳. هماهنگی، نظارت، برنامه‌ریزی و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران
استقرار و توسعه نظام نظارت برای تحقق طرح جامع و توسعه شهری تهران ـ برنامه‌ریزی و تهیه طرح های مربوط به اصلاح و تکمیل طرح جامع و مدیریتِ نظارت و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران.

۴. توسعه تعاملات داخلی و خارجی مرکز
توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان های شهرداری، جوامع علمی و مراکز داخلی و خارجی و شناسایی فعالیت های موازی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ذینفعان.

۵. جذب نخبگان و تعامل با صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی
ایجاد و تمرکز بر کانالهای ارتباطی، تعریف جایگاه مناسب سازمانی، تنظیم نظام نامه ها ومقررات استخدامی به منظور شناسایی، جذب و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران و نخبگان در فعالیت های مرکز.

۶. تجهیز و توسعه مرکز (منابع انسانی، فیزیکی، مالی و...)
اصلاح وظایف صفی و ستـادی، منطبق بـا ساختـار سازمانی ـ بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت ها و تکمیل پایگاه اطلاعات جامع توجه به مشکلات رفاهی، استخدامی و ایجاد انگیزش عمومی در بین کارکنان در راستای اهداف مرکز.

راهبردها:

انجام تمام اقدامات و فعالیت ها بر اساس برنامه راهبردی مرکز
مساله محور بودن تحقیقات با توجه به نیازهای شهرداری
تمرکز بر اصلاح فرایندها و تعیین شاخص های سنجش بهره وری (کارایی و اثربخشی)
استفاده از نتایج تحقیقات به عنوان راه کارهای اجرایی
برقراری و توسعه ارتباط و تعامل مناسب و وسیع با مدیران، معاونین، مدیران عامل سازمان ها و شرکت ها و کارشناسان و شهروندان و سایر شهرها و نیز سایر مراکز مشابه با توجه به اهداف مرکز
ترویج نتایج مطالعات به صورت آزادانه و هدفمند برای استفاده عموم و سایر شهرها در ایران و جهان
تمرکز بر مفهوم نتیجه محوری در برگزاری نشست های تخصصی با سطوح مختلف مدیران و کارشناسان در شهرداری تهران و سایر شهرهای کشور با توجه به اهداف و برنامه های مرکز
تمرکز بر جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص
تبدیل مرکز به سازمانی دانش محور، چابک و اثربخش
بهره گیری از سیستم‌های پرداخت مبتنی بر نتیجه در راستای تحقق اهداف

منبع مورد استفاده برای این مدخل:

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

کد خبر 137978

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز