همشهری آنلاین: زیر گنبد هفت رنگ عنوان کتابی است که بر اساس هشت بهشت امیر خسرو دهلوی با تلاش مریم طاهری مجد منتشر شده است.

هشت بهشت پنجمین و آخرین داستان خمسه امیر خسرو دهلوی در سال 701 سروده شده است.

خسرو فرزند امیر سیف الدین محمود دهلوی شاعر و عارف فارسی گوی هند در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری می‌زیست.

امیر خسرو از شاعرانی است که به تقلید از نظامی طبع آزمایی کرده و "خمسه " را سروده است. او همواره خود را شاگرد نظامی می‌خواند . هشت بهشت در جواب هفت پیکر نظامی است. 

هر دو داستان‌های بهرام گور است. به روایت نظامی یزدگرد پسر خود را به نعمان بن منذر از پادشاهان دست نشانده ساسانیان می سپارد تا او را به روش بادیه نشینان تربیت کند و در قصر خورنق هفت تصویر را که دختران پادشاهان هفت اقلیم هستند می‌بیند و به آنها دل می‌بندد و ساختن هفت گنبد که هر یک به رنگی و قصه گفتن دختران برای بهرام موضوع داستانهای هفت پیکر است. امیر خسرو در داستان های خود به انسان و قدرتش دربرابر  کشاکش های زندگی تاکید بسیار دارد.

قهرمانان داستان‌های هشت بهشت از زن و مرد هر کدام با تکیه بر عقل ، نکته سنجی ، ادب ، ایمان و نجابت می‌توانند از شر بدی‌ها و وسوسه‌ها آزاد شوند و در غیر این صورت برای انسان خطاکار سرنوشتی بد رقم می‌خورد که از کردار و گفتار و پندار بدش نشات گرفته است.

داستان‌سرایی امیر خسرو در هشت بهشت به آن چه که ما امروزه داستان کوتاه می‌گوییم نزدیک‌تر است و این در قیاس با داستاهای نظامی در هفت پیکر خود را بیشتر نشان می‌دهد.

امیر خسرو در داستان‌هایش عناصر اصلی داستان کوتاه را رعایت کرده است از جمله اختصار در توصیف ، ایجاز ، آوردن افراد و اشیاء به منظور تکمیل چهار چوب داستان و غیره.

کد خبر 71262

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار