همشهری آنلاین: آزمون ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۲ -۹۳ روز پنجشنبه ۱۶ آبان برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، در این دوره از آزمون 7 هزار و 2 نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 4 هزار و 333 داوطلب زن و 2 هزار و 669 داوطلب مرد هستند که در روز پنجشنبه به رقابت می پردازند.

کارت شرکت در این دوره آزمون از روز دوشنبه 13 آبان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار می گیرد.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش، ظرفیت 38 نفر برای 9 دانشگاه علوم پزشکی در رشته طب سنتی اعلام شده است. پیش از این مجموع ظرفیت ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ(Ph.D) در دانشگاه های علوم پزشکی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ الله، ﺷﻌﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ یک هزار و 168 نفر اعلام شده بود.

آزمون شامل دو مرحله کتبی ( 70 درصد) و مصاحبه (30درصد) است. آزمون کتبی بصورت تستی برگزار می شود. از داوطلبانی که در آزمون کتبی مرحله اول حدنصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشکی در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام می‌شود.

در این دوره 58 رشته تخصصی پزشکی وجود دارد که داوطلبان می‌توانند در آن آزمون بدهند.

کد خبر 237390

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار