همشهری آنلاین: ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۳-۹۲ از ۱۲ شهریور آغاز شده است و جمعه ۱۲ مهر پایان می‌یابد.

به گزارش مهر، بر اساس دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن متقاضیان می‌توانند مدارک خود را تا 12 مهر ماه به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اسکن و سپس ارسال کنند. دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.

آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92 -93 روز 16 آبان 92 برگزار می‌شود.

مدت تحصیل در مقطع دکتری Ph.D حداکثر شش سال است و آزمون شامل دو مرحله کتبی ( 70 درصد) و مصاحبه (30درصد) است. آزمون کتبی به صورت تستی برگزار می شود. از داوطلبانی که در آزمون کتبی مرحله اول حدنصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به تعداد دو برابر ظرفیت، جهت آزمون شفاهی مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشکی در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام می‌شود.

در این دوره 58 رشته تخصصی پزشکی وجود دارد که داوطلبان می توانند در آن آزمون بدهند. بینایی سنجی، تاریخ علوم پزشکی، سیاست های غذا و تغذیه، مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت از جمله رشته های جدید در این دوره هستند.

کد خبر 233487

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار