زیتا ملکی: دویدنِ خانه، برای رسیدن به خیابان

دو طرف یک معادله

دویدنِ خیابان

           برای رسیدن به خانه

ترک کردن خانه

           برای دیدن آدم‌ها

ترک‌کردن آدم‌ها

           برای دیدن خانه

هی تکرار بیهوده

          برای زندگی کردن

هی زندگی کردن

          برای تکرار بیهوده

کد خبر 209236