همشهری آنلاین: میزان ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1391 تعیین شد.

به گزارش همشهری آنلاین، هیئت وزیران به استناد ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، میزان ضریب افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را مشخص کرد.

میزان ضریب افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

ضریب حقوق سال 1391 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهار صد و شصت ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1391 را به میزان هشتصد و پنج (805) ریال تعیین شده است.

بر اساس این مصوبه ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نیز برای سال 1391 به میزان هشتصد و پنج (805) ریال تعیین می‌شود.

بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

بر این اساس، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1391 به میزان پانزده درصد نسبت به سال 1390 افزایش می‌یابد.

سقف افزایش حقوق کارمندان

همچنین سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند 95 ماده واحده قانون بودجه 1391 کل کشور پانزده درصد تعیین می‌شود. عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون خدمات کشوری شاغل در دستگاه‌های اجرایی دولتی در سال 1391 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می‌شود.

پاداش

طبق این مصوبه، پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (به استثنای دستگاه‌های اجرایی موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور) برای امسال حداکثر یک ماه حقوق و مزایایی مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب تعیین می‌شود.

پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دستگاه‌های اجرایی موضوع بند 95 قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای امسال با پیشنهاد مجمع عمومی ذیربط در سقف بودجه مصوب و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود.

حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین)

بر این اساس، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 12 این تصویب‌نامه در سال 1391 به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

طبق این مصوبه، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال تعیین می‌شود.

حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1391 به میزان دو میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار و پانصد ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود. همچنین پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات یا بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان

بر این اساس، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است.

تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی مطابق با بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کار بیشتری دریافت می‌نماید با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده 53 قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور

طبق این مصوبه، فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب‌نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک پنجاهم و در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد.

سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصطلاحات بعدی آن خواهد بود.
همچنین تمدید قراردادهای قبلی کارکنان قراردادی مجاز است.

پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین

پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) ساعتی و موارد موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس دستورالعملی که با رعایت سقف اعتبارات مصوب به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از سوی ایشان می‌رسد مجاز است.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور ابلاغ کرده است.

کد خبر 174604
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار دولت

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز