پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و ارائه خدمات همگانی و عام‌المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه‌یافته، اقشار محروم و آسیب‌دیدگان اجتماعی به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.

شوراي شهر تهران

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در جریان صحن علنی شورای شهر با ارائه این پیشنهاد، گفت: طی ﻧــﯿﻢ ﻗــﺮن اﺧﯿــﺮ، ﺷﻬﺮﻧﺸــﯿﻨﯽ ﻣﻘﺪﻣــﻪ رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮔﺴــﺘﺮده ﺷــﻬﺮی را ﻓــﺮاﻫﻢ آورده اﺳــﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﮐـﺰ ﺳـﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫـﺎی اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ در ۳۰ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐـﺰ و ﮐـﺎﻧﻮن‌ﻫـﺎی رﺷـﺪ ﺟﻤﻌﯿـﺖ ﺟﻬـﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

او افزود: اﯾﻦ رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻇﻬﻮر ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑـﺎ آﺳـﯿﺐ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸـﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ وﻇﯿﻔه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮخ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫـﺎی ﻣﺮﮐﺰﮔـﺮا، ﺟـﺪاﯾﯽ ﮔﺰﯾﻨـﯽ‌ﻫـﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯽرﯾﺰی ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌ﻫﺎی ﻣوﺛﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﻓﻘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪه‌اﻧـﺪ. ﻓﻘﺮ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی آن ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻮد، اﻣـﺮوزه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ.

فراهانی تاکید کرد: در واﻗﻊ، فقر ﭘﺪﯾﺪه‌ ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺒﻮد ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗـاﻣﯿﻦ آن ﻧﺎﺷـﯽ ﻣـﯽ‌ﺷـﻮد و در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی است که ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ را دارای ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﺎرز و آﺷﮑﺎری می‌کند؛ اﯾﻦ ﺗﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣـﯽ‌اﻧﺠﺎﻣﺪ.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ، ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﺳـﻮده و ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ و ﻣﺤﺮوﻣﯿـﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻘـﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ از مهم‌ترین ﻣﺴـﺎﺋﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد: اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻃﯽ دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫـﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻤﺎﯾـﺎن کرده‌اﻧـﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻘـﺮ، رﺷـﺪ و ﺗﻮزﯾـﻊ ﻓﻀـﺎﯾﯽ آن در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺗﺨﺎذ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﺑﺮد روشﻫﺎی آﻣﺎری و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ برای ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت آن اﺳﺖ. 

فراهانی گفت: ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ـ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻘﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻗﺎﻟـﺐ ﺷـﮑﻞ‌ﮔﯿـﺮی و ﺑﺴـﻂ ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻓﻘﺮ، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ، اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺒﻠﻮر ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﯿﮑﺎری، اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎذب، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﻧﺎاﻣﻨﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻫﻤﮕﯽ دال ﺑﺮ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤـﻼت و ﭘﻬﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ و وﺟﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼـﺎدی، ﮐﺎﻟﺒـﺪی و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ.

او افزود: ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع اﯾﻦ ﻣﺤﻼت ﺟﺰ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺤـﻼت و ﻧـﻮع ﻗﺮارﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﺷﻬﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺮی ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎﺳـﺖ.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ﮔﺴﺘﺮهﻫﺎی ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده‌اﻧـﺪ، تاکید کرد:  ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺗﺒﻌـﺎت و ﭘﯿﺎﻣـﺪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻫﻤـﻮاره ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾـﺰان ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‌اﻧـﺪ؛ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣﻬـﻢ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﺮ، ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﭘﻬﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻓﻘـﺮ و ﺗﺒﻠـﻮر ﻓﻀـﺎﯾﯽ آن در ﺷﻬﺮﻫﺎﺳـﺖ زﯾـﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻘﺮ و ﮔﺴﺘﺮش آن در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان، اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻓﻘﺮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﻬﺮی و ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه، زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ‌رﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾـﺰان و ﻣـﺪﯾﺮان در ﻣﺤـﻼت ﺷـﻬﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، موارد زیر را می‌توان در کاهش فقر شهری موثر دانست.

فراهانی ادامه داد: ﺗاﺳﯿﺲ و ﺗﺸﮑﯿﻞ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی خیرین شهر  و ارﺗﺒـﺎط ﻣﺴـﺘﻤﺮ اﯾـﻦ اﻧﺠﻤـﻦ‌ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷـﻬﺮی و ﻣﺴﻮوﻻن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ کردن زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮوﻧﺪان،   ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻓﻘﯿﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺴﻮوﻟﯿﻦ،   ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺷﻬﺮی اﻋﻢ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﺧﯿﻞ در اﻣﻮر ﺷﻬﺮی و... ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح روﯾﮑﺮد ﻣﺴﻮوﻻن از ﻧﮕﺎه ﺗﮏ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻣﺴاﻟﻪ ﻓﻘﺮ و اﯾﺠﺎد دﯾﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه واﻗﻊ‌ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﺗاﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﻘﺮ ﺷﻬﺮی اﻋﻢ از اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﮐﺎﻟﺒﺪی و... ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻣﻮزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و... در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺑﻬـﺮه‌ﻣﻨـﺪی ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﻼت از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﻘﺎی ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﺷﺄن اﯾﻦ ﻣﺤﻼت از این جمله است.  

به گفته او، باید ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺟﻬـﺖ درﯾﺎﻓـﺖ راﻫﮑﺎرﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮ صورت بگیرد همچنین باید از ﺗﻮان ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﯽ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﻣﺮ ﻓﻘﺮزداﯾﯽ در ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸﯿﻦ و ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﮐﺎﻟﺒﺪی آﻧﻬﺎ، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و اﺷـﺘﻐﺎل ﮐـﺎذب در ﻣﺤـﻼت ﻓﻘﯿﺮﻧﺸـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒـﺪی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻣﺤﻼت بهره ببریم.

فراهانی تصریح کرد: بر همین اساس و به منظور استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و ارائه خدمات همگانی و عام‌المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه یافته، اقشار محروم و آسیب دیدگان اجتماعی طرحی به منظور سامان‌بخشی استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین در شهر ارائه شده است.

او در ادامه افزود: ۳۸ درصد عدم تحقق بودجه داریم و تا انتهای آذر ماه تنها ۶۲ درصد محقق شده و کثیری از فعالیت های شهری به خصوص در عرصه توسعه پروژه‌ها و فعالیت‌های خیرخواهانه همگی قطع شده است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تاکید کرد: مسئله فعال کردن سرمایه گذاری در چنین شرایطی و جلب مسئولیت اجتماعی و مشارکت خیرین شهر تهران به خصوص برای محلات کمتر توسعه یافته و اقشار محروم بسیار مهم است.

فراهانی تاکید کرد: به همین دلیل طرحی پیشنهاد شده که با تصویب آن کمک می‌شود در کمیسیون‌های ذیربط اقدامات لازم انجام شود.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت خیرین در تامین و  ارائه خدمات همگانی و عام المنفعه با اولویت محلات کمتر توسعه یافته، اقشار محروم و آسیب دیدگان اجتماعی، به منظور سامان بخشی استفاده از ظرفیت مشارکت خیرین در شهر با ۱۶ رای موافق به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

  • انتشار عمومی مجوزهای فعالیت در شهر بیدار به همراه دلایل تایید یا رد تقاضای اصناف در سامانه شفافیت

بهاره آروین عضو شورای شهر تهران نیز در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به بند (ج) ماده یک «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» گفت: در بند جیم که مربوط به فعالیت‌های مجاز شهر بیدار است، تنها خرده‌فروشی‌ها، صنایع دستی و دستفروشی‌های مجوزدار اجازه فعالیت گرفته‌اند و به نظر می‌رسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز داده‌ایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.

وی افزود: هیچ ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان می‌آورد و شب‌مردگی را از بین می‌برد. بنابراین پیشنهاد می‌کنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیت‌های مجاز قرار گیرند. 

این پیشنهاد با ۸ رای موافق تصویب نشد. 

آروین در ادامه بررسی این لایحه پیشنهاد دیگری درخصوص مورد سوم بند (ج) در ماده ۲ مطرح کرد و اظهار داشت: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیت‌ها مجوز دهیم، ضروری است درجهت از بین بردن زمینه‌های احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواست‌های رسیده، دلایل تایید یا رد تقاضا و شناسنامه‌های صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم.

این پیشنهاد با ۱۲ موافق به تصویب رسید.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج)  ماده ۲ را مطرح کرد و گفت: این تبصره می‌گوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط می‌تواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی‌ و انتخاب پیمانکار برای بهره‌برداری از فضا اقدام کند. 

آروین افزود: شهر بیدار معمولا در معابر شهر اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد اینکه این فضا را مانند روزبازارها به مزایده بگذاریم درست نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم این تبصره حذف شود. 

پیشنهاد حذف تبصره یک با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

وی در پیشنهادی دیگر درخصوص ماده ۴ این برنامه گفت: در این ماده فرایندی طولانی دیده‌ایم و مقرر شده است شهرداری ظرف یک ماه دستورالعمل نحوه فعالیت را در شورای راهبری به تصویب برساند و بعد تشکیل پنجره واحد دهد و آنگاه اقدام به صدور مجوز کند. اما از آنجا که هدف اصلی هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط است، پیشنهاد می‌کنم متن این ماده را تغییر دهیم تا سریعا وارد فاز اجرا شویم.

متن پیشنهادی آروین به شرح زیر بود:

شهرداری تهران موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، کلیه هماهنگی‌های لازم را با نهادهای ذی‌ربط انجام دهد؛ به نحوی که تمامی اصناف رسمی و دارای مجوز که در فضای شهر بیدار قرار دارند مجاز باشند به صورت شبانه نیز به ارائه خدمات و فروش محصولات بپردازند.

این پیشنهاد با ۱۳ رای موافق به تصویب رسید.

کد خبر 581388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار