همشهری آنلاین: وزی‍ر ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ جمهوری اسلامی ‌ای‍ر‌ان‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ش‍رک‍ت‌ در ی‍‍ازد‌ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ش‍ور‌ا‌ی‌ وزر‌ا‌ی‌ گ‍روه‌ د‌ی‌ 8‌‌ بامداد روز شنبه 15 تیر و‌ارد ک‍و‌الالام‍پ‍ور، پایتخت مالزی ش‍د.

ب‍ه‌ گ‍ز‌ارش‌ ‌ای‍رن‍‍ا، دکترم‍ن‍وچ‍‍ه‍ر م‍ت‍ک‍‍ی‌ در ب‍دو ورود در فرودگاه بین المللی ک‍و‌الالام‍پ‍ور م‍ورد ‌اس‍ت‍ق‍ب‍‍ال‌ م‍ق‍‍ام‍‍ات‌ وز‌ارت‌ ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ مالزی ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‌.

وزی‍ر‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ جمهوری اسلامی ایران‌ ق‍ر‌ار ‌اس‍ت‌ روز ی‍ک‍ش‍ن‍ب‍ه 16تیر در ی‍‍ازد‌ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ش‍ور‌ا‌ی‌ وزر‌ا‌ی‌ ‌ام‍ور خ‍‍ارج‍ه‌ گ‍روه‌ د‌ی‌ 8 ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍‍ی‌ دس‍ت‍ور ک‍‍ار ‌اج‍لاس‌ ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ گ‍روه‌ برای ‌ار‌ائ‍ه‌ ب‍ه‌ ‌اج‍لاس‌ س‍ر‌ان‌ ب‍رگ‍ز‌ار م‍‍ی‌ ش‍ود، ش‍رک‍ت‌ ک‍ن‍د.

ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ دوره‌‌ا‌ی‌ گ‍روه‌ ‌ه‍ش‍ت‌ ک‍ش‍ور در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ م‍وس‍وم‌ ب‍ه‌ د‌ی‌ 8 ‌از روز جمعه 14تیر در محل هتل هیلتون ک‍والالام‍پ‍ور، پ‍‍ای‍ت‍خ‍ت‌ م‍‍ال‍ز‌ی‌ ‌آ‌غ‍‍از شده ‌اس‍ت‌.

در ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ روز ‌از ‌اج‍لاس‌ ‌ه‍ش‍ت‌ ک‍ش‍ور در ح‍‍ال‌ ت‍وس‍‍ع‍ه‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍‍ا ‌ع‍ن‍وان‌ م‍و ‌اج‍‍ه‍ه‌ ب‍‍ا چ‍‍ال‍ش‌ها ‌از طری‍ق‌‌ه‍م‍ک‍‍اری‌‌ها‌ی‌ خ‍لاق‍‍ان‍ه‌ ‌آ‌غ‍‍از ب‍ک‍‍ار ک‍رده‌ ‌اس‍ت، ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‍‍ان‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی ‌ع‍ض‍و ‌ای‍ن‌ گ‍روه‌ در ق‍‍ال‍ب‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ت‍خ‍ص‍ص‍‍ی‌ خ‍ود گ‍رد ‌ه‍م‌ ‌آم‍دن‍د.

در ن‍ش‍س‍ت‌ س‍ر‌ان‌ ق‍ر‌ار ‌اس‍ت‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ر‌ان، م‍‍ال‍ز‌ی و ‌ان‍دون‍ز‌ی‌ در ب‍‍الات‍ری‍ن س‍طوح‌ ‌اج‍ر‌ای‍‍ی‌ ک‍ش‍ور، پ‍‍اک‍س‍ت‍‍ان‌ در س‍طح‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر و ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍رک‍ی‍ه، ب‍ن‍گ‍لادش‌، ن‍ی‍ج‍ری‍ه و م‍ص‍ر ن‍ی‍ز در س‍طح‌ وزی‍ر ح‍ض‍ور ی‍‍اب‍ن‍د.

منوچهر م‍ت‍ک‍‍ی‌ وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران نیز به همراه‌ دک‍ت‍ر‌ محمود اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد، رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ در ن‍ش‍س‍ت‌ س‍ر‌ان‌ د‌ی‌ 8 ک‍ه‌ روز‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ه‍ف‍ت‍م‌ و ‌ه‍ش‍ت‍م‌ ژوییه‌ (18 - 17 م‍رد‌اد) ب‍رگ‍ز‌ار خ‍و‌ا‌ه‍د ش‍د، ح‍ض‍ور م‍‍ی‌‌ی‍‍اب‍د.

ب‍ر ‌اس‍‍اس‌ ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌از پ‍ی‍ش‌ ‌ا‌ع‍لام‌ ش‍ده‌، روس‍‍ا‌ی‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍و گ‍روه‌ د‌ی‌ 8 در ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ خ‍ود ر‌ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌اف‍ز‌ای‍ش‌ ‌ه‍م‍ک‍‍اری‌ه‍‍ا‌ی ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍و، ب‍ررس‍‍ی‌ م‍‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍س‍‍ای‍ل م‍ن‍طق‍ه‌‌ا‌ی‌ و ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ و ن‍ی‍ز ب‍رن‍‍ام‍ه‌ ‌ه‍م‍ک‍‍اری‌ها‌ی‌ ‌اق‍ت‍ص‍‍اد‌ی‌ ک‍ش‍ور‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌ع‍ض‍و در د‌ه‍ه‌ دوم‌ ‌ه‍ز‌اره‌ س‍وم‌ م‍ی‍لاد‌ی‌ ر‌ا در دس‍ت‍ور ک‍‍ار خ‍ود قرار خواهند داد.

کد خبر 57023

برچسب‌ها