همشهری آنلاین: ابوالحسن ریاضی در سال ۱۳۳۹ به دنیا آمد.

حسن ریاضی
  • تحصیلات

کارشناسی جغرافیای انسانی ـ اقتصادی‌ دانشگاه شهید بهشتی ‌۱۳۶۹-۱۳۶۵

کارشناسی ارشد جغرافیا و مطالعات ناحیه‌ای‌ دانشگاه شهید بهشتی ‌۱۳۷۵-۱۳۷۳

دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری‌ دانشگاه شهید بهشتی ‌۱۳۸۵-۱۳۷۸

  • مشاغل و مسئولیت های علمی واجرایی

رئیس مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  ‌۱۳۷۶-۱۳۷۰

مدیر کل امور اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۷۵-۱۳۷۴

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ‌۱۳۸۰-۱۳۷۶

مشاور معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌۱۳۸۳ -۱۳۸۰

مشاور معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ‌۱۳۸۴-۱۳۸۰

دبیر کمیته تخصصی فرهنگ در نظام برنامه چهارم توسعه کشور۱۳۸۲-۱۳۸۴

مسئول دبیرخانه برنامه چهارم معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان مدیریت ‌۱۳۸۲-۱۳۸۳

عضو ستاد ساماندهی جوانان ‌سازمان ملی جوانان ۱۳۸۳-۱۳۸۴

مشاور عالی مدیر عامل جامعه اصناف سینمای ایران‌ خانه سینما ۱۳۸۴-۱۳۸۵

مشاور طرح و برنامه ریزی مدیر عامل خانه سینما ۱۳۸۵-۱۳۸۶

دبیر کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی کمیسیون فرهنگی،  اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران  ۱۳۸۷

عضو شورای علمی همایش اشتغال و توسعه علوم انسانی ۱۳۸۷

مدیر اجرایی همایش مطالعات میان رشته ای  ۸۸/۱/۲۲‌

عضو شورای علمی همایش مطالعات میان رشته ای  ۸۸/۱/۲۲‌

عضو هیات انتخاب سومین جشنواره بین المللی فیلم شهر  ۸۷/۸/۱۵

عضوشورای علمی سمینار بازنمایی شهر در هنر و ادبیات  ۱۳۹۲- ۱۳۹۰

عضو شورای راهبردی توسعه فرهنگ بیمه ۱۳۹۱-۱۳۹۱

عضو کارگروه تلفیق احکام برنامه ششم توسعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ۱۳۹۴ -۱۳۹۳

عضو مجمع مشورتی توسعه استان تهران  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ۱۳۹۵-۱۳۹۴

عضو کارگروه اجتماعی اولین و دومین کنفرانس بناهای بلند(بلندمرتبه سازی) وزارت راه و شهرسازی ۱۳۹۴-۱۳۹۳

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان ۱۳۹۷- ۱۳۹۳

نماینده وزیر وعضو هیات امنا موسسه آموزش عالی سلمان ۱۳۹۳

عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۴

عضو شورای علمی و سیاست گذاری طرح ملی سنجش سیمای زندگی دانشجویان وزارت علوم ۱۳۹۴

مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران  ۱۳۹۷

مدیر عامل شرکت همشهری ۱۳۹۷

  • پروژه‌های تحقیقاتی

ویژگی‌های دانشگاه اسلامی‌شورای عالی انقلاب فرهنگی‌  ۱۳۷۸-۱۳۷۷

شناسایی و معرفی مفاخر هنرهای سنتی‌دانشگاه هنر اصفهان‌  ۱۳۷۹-۱۳۷۸

ارزیابی بخش فرهنگ برنامه سوم توسعه ‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  ۱۳۸۰‌

تدوین طرح پیش نویس ساماندهی فرهنگی‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور  ۱۳۸۱

ارزیابی و ویرایش طرح ساماندهی جغرافیایی دانشکاههای کشور جهاد دانشگاهی مرکز ۱۳۸۱

الزامات و راهبردهای بخش فرهنگی برنامه چهارم توسعه‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۸۲

ساماندهی خانه جوانان کشورسازمان ملی جوانان‌ ‌۱۳۸۳

سند راهبردی شهر الکترونیک چابهارمنطقه آزاد چابهار ۱۳۸۲

الگوی مصرف سوخت در روستاهای کشورسازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور ۱۳۸۴

سند ملی توسعه و ساماندهی اقتصادوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ ۱۳۸۳

تهیه تدوین پیش‌نویس سند ملی ارتباطات ‌سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۳۸۲

تهیه و تدوین پیش‌نویس سند ملی فرهنگ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۳۸۲

تهیه و تدوین طرح ساماندهی  خانه‌های جوان استان‌های سراسر کشورخانه‌های جوان سراسر کشور ۱۳۸۳‌

تهیه و تدوین  سند راهبردی  خانه سینما  خانه سینمای ایران ۱۳۸۴

طرح تدوین برنامه پنج ساله موزه ملی قران کریم‌موزه ملی قران کریم‌  ۱۳۸۵

مدیر اجرایی طرح جامع  تدوین سند راهبردی توسعه فضاهای مذهبی و مساجدسازمان تبلیغات اسلامی‌ ۱۳۸۶

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر پیشین (گزارش کالبدی وضع موجود)   مسکن وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان ۱۳۸۷

مدیریت احیای حیات شبانه تهران اداره کل برنامه وبودجه شهرادری تهران ۱۳۸۷

طرح توسعه و عمران (جامع) شهرقصر قند (مطالعات محیط طبیعی و جمعیتی) مسکن وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان ۱۳۸۸

طرح "بررسی ویژگی های رای دهندگان در سومین دوره شورایاری ها  ستاد شورایاریها  ۱۳۸۷

مدیر اجرایی  "پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی ساکنان شهر تهران " دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران  ۱۳۸۹

مدیر علمی طرح رتبه بندی فضاهای تبلیغات محیطی شهر تهران سازمان زیباسازی شهرداری تهران ۱۳۹۲

  • مقالات منتشره

بازتاب‌های فضایی اندیشه مدرن در شهر فصلنامه سوره‌  بهار ۱۳۷۵

نقد کتاب عصیان آلبرکامو روزنامه ایران‌ اردیبهشت ۱۳۷۵

مدیریت فرهنگی و دوره گذار فصلنامه برگ دانشگاه تهران‌ بهار ۱۳۸۰

آسیب‌شناسی فرهنگی مهاجرت دانشجویان‌وزارت علوم، دفتر مطالعات فرهنگی، اجتماعی  ۱۳۸۰

کانون‌های دانشجویی، گذشته و تصویر آینده‌  وزارت علوم، دفتر مطالعات فرهنگی، اجتماعی  ۱۳۸۰

شهر و جهانی شدن، پارادایم فضایی موضوع در جامعه‌شناسی شهری‌اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی  مهر ۱۳۸۰

دولت و برنامه‌ریزی مسکن‌اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی‌  آبان ۱۳۸۱

بخش فرهنگ و توسعه فرهنگی در آستانه برنامه چهارم توسعه‌فصلنامه فرهنگ و پژوهش‌ ‌ شهریور ۱۳۸۲

هویت قومی و باورهای اجتماعی (کارگاه پژوهشی) ‌دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد ۱۳۸۳

جنسیت و نگرش اجتماعی (کارگ‌دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد  ۱۳۸۳

رضایت از زندگی و ارزیابی اجتماعی (کارگاه پژوهشی) ‌دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد ۱۳۸۳

باورهای دینی و نگرش اجتماعی (کارگاه پژوهشی) ‌دفتر طرحهای ملی وزارت ارشاد ۱۳۸۳

بازخوانی یک تجربه: شکل‌گیری نهادهای دانشجویی جدید(۱۳۷۶-۱۳۸۰)  مجموعه مقالات انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  ۱۳۸۵

هلال حاصلخیز (شهرهای خاورمیانه)  ‌کتاب ماه علوم اجتماعی وزارت ارشاد  ۱۳۸۵

شورای اسلامی شهردانشنامه مدیریت شهری و روستایی‌موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی مطبوعاتی  زمستان ۱۳۸۷‌

تاثیر تجدد بر سازمان فضایی شهر تهران در اواخر دوره قاجارفصلنامه علمی-پژوهشی  تحقیقات فرهنگی ‌ پائیز ۱۳۸۹

کیفیت زندگی چالش فراروی شهرداری تهران به مثابه نهاد اجتماعی مجموعه مقالات همایش  انتشارات تیسا  ۱۳۹۰

مسافرخانه رویکردی پدیدار شناسانه به مکان خبرنامه نجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات شماره ۵   ۱۳۹۰

انسان موجود شهری شده   درمجموعه "انسان، سینما، شهر"  به اهتمام علیرضا قاسم خان انتشارات روزنه ۱۳۹۱

ظرفیت های اقتصاد فرهنگ و راهبردهای تحقق آن در شهر تهران  مجموعه مقالات همایش انتشارات تیسا  ۱۳۹۱                                                                               

تحلیل فضایی مسجدالحرام (رویکردی میان رشته ای)  فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات میان رشته ای تابستان ۱۳۹۱

بازنمایی شهر در داستان"یوسف آباد خیابان سی وسوم"   مجموعه مقالات نشر شهر ۱۳۹۲

سند توسعه فرهنگ بیمه   عضو شورای تدوین  انتشارات بیمه مرکزی  ویراست اول تابستان ۱۳۹۲

داوری ترجمه و معرفی کتاب شهرها و طبقه خلاق اثر ریچارد فلوریدا ترجمه ابراهیم و محمداسماعیل انصاری در نقدنامه گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی ۱۳۹۲

پژوهشی جامعه شناختی پیرامون تغییر الگوی مصرف فرهنگی در ایران  با استفاده از داده های یک پیمایش ملی فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات فرهنگی پائیز ۱۳۹۲

شهر پدیده ای میان رشته ای فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای زمستان ۱۳۹۲

تجاری سازی صنایع دستی بر مدار مدیریت ...بومی ایران   فصلنامه پژوهش و هنر    بدرالدین احمدی وابوالحسن ریاضی     تابستان ۱۳۹۳

نقش دولت در سازمان فضایی شهر    فصلنامه علمی و پژوهشی  انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  پائیز ۱۳۹۳

روح سرگردان فضا در دانشگاههای ایران   فصلنامه روایت شماره ویژه دانشگاه  شماره ۵ پاییز۱۳۹۴

مقایسه عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در خودکشی زنان ایران و تاجیک فصلنامه مطالعات فرهنگی زمستان ۱۳۹۴

ازبازار تا مال،  حکایت یک دگردیسی فصلنامه روایت شماره ۷ فروردین ۱۳۹۵

  •  مقالات انگلیسی‌

Role of the government in spatial organization of city -International conference : the contemporary oriental city from a linguistic, literary and cultural perspective‌ poland‌ karakow‌

۲۲ may‌۲۰۰۹

-Student Immigration in Iran and the Problem of AdaptationAbol Hassan Riazi, and Morteza Bahrani, Current Issues in Sociology: Work and Minorities Edited by Gregory A. KatsasAthens Institute for Education and Research ۲۰۱۲

The effect of Nezamieh schools on Spatial Organization of Islamic Cities ۸th World Conference on Muslim Education (World-COME۲۰۱۲) Malaysia ۲۰۱۲

  • کتابهای منتشره

تهران و چالش‌های سنت و مدرنیسم،  جلد اول: قاجار تا رضاخان؛ تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و موسسه نشر شهر چاپ اول ۱۳۹۳

آب نماهای شهری، مبانی نور و روشنایی، نورپردازی پل ها، نورپردازی بناهای ارزشمند: دانش زیباسازی شهری تهیه و تنظیم به همراه گروه ناشر :هنر معماری قرن چاپ اول سال نشر :۹۲

تهران و تجربه حکمرانی محلی  به اتفاق وهاب کریمی انتشارات مرکزمطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در دست انتشار               

  • سخنرانی‌ها و ارائه مقالات

بررسی رشد کمی تعداد دانشجویان دختر در آموزش عالی سخنران سمینار زن دانشگاه و فردای بهتر ۱۳۷۸

آسیب‌شناسی مهاجرت دانشجویان دانشگاه‌های کشور     گردهمایی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه‌های کشور ۱۳۷۹

 پژوهشگر سمینار هنر اسلامی دانشگاه هنرویژگی‌های فضایی شهرهای اسلامی‌ ۱۳۸۰

درآمدی بر فهم تحولات جریان دانشجویی از منظر ذهنیت و تغییرات فرهنگی گردهمایی معاونین دانشجویی فرهنگی دانشگاه‌ها ذهنیت و تغییرات فرهنگی دانشگاه تهران ۱۳۸۱                                                                                

  مدیریت فرهنگی در امور دانشگاه‌ها پژوهش و سخنرانی سمینار معاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها ۱۳۸۱

مدیریت راهبردی در عرصه اقتصاد فرهنگ‌ سخنران سمینار مدیران کل ارشاد اسلامی‌ ۱۳۸۳

شهر الکترونیک چابهار فرصت‌ها و چالش‌هاسمینار توسعه دانایی منطقه آزاد چابهار ۱۳۸۳

تحول الگوهای نگرشی درباره خانواده با تاکید بر وضعیت تهران  همایش تهران ۱۴۰۰ 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کتابخانه ملی ۱۳۸۶  

فقدان آمایش سرزمین و تشدید بحران اشتغال در رشته های علوم انسانی همایش اشتغال و توسعه علوم انسانی دانشگاه تهران۱۳۸۷

بررسی جمعیت شناختی منطقه ۳ تهران دومین همایش منطقه (زندگی شهری  ، سنت های گسیخته و نیازهای تازه درحوزه اجتماعی و فرهنگی شهر تهران ۱۳۸۸

کیفیت زندگی چالش فراروی شهرداری تهران به مثابه نهاد اجتماعی همایش جالش شهرداری تهران به مثابه نهاد اجتماع   ۱۳۹۰

بازنمایی شهر در داستان"یوسف آباد خیابان سی وسوم"   سمینار بازنمایی شهر در هنر و ادبیات خانه هنرمندان  ۱۳۹۱

نقدی بر طرح نوین مسجدالحرام پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۹۱  

شهر و سلامت روان در تهران انستیتو روانپزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران  ۱۳۹۲

شهر و جنبش های اجتماعی مروری بر رفتار قاهره در بهارعربی انجمن مطالعات خاورمیانه ۱۳۹۲

مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در تهران نشست کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران ۱۳۹۲

شهر به عنوان پدیده ای میان رشته ای خانه هنرمندان شهریور ۱۳۹۳

سیر تحولات فرهنگی شهر تهران کارگاه آموزشی مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران شهریور ۱۳۹۳

هویت محله ای شهر تهران همایش ملی جامعه، معماری و شهر خانه اندیشمندان ایران مهر ۱۳۹۳

کنکاشی در حریم فرهنگی و اجتماعی شهر تهران    دانشگاه صنعتی امیرکبیر کنفرانس حفظ و صیانت از حریم شهر تهران  بهمن ۱۳۹۳                                                                                                                                            

حقوق شهروندی و بلندمرتبه سازی‌ اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی وزارت راه و شهرسازی دی ماه ۱۳۹۳

سخنرانی شهر و جنبشهای اجتماعی خانه اندیشمندان تهران انجمن علوم سیاسی ایران دی ماه ۱۳۹۴

سخنرانی  منظر ذهنی تهران قدیم در ادبیات(شعر و داستان) خانه وارطان وزارت مسکن و شهر سازی مرداد

کد خبر 435159

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار