ایران از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت، در زمره کشورهای با شدت بالای مصرف انرژی قرار دارد.

نمودار

معاون آموزش و بهينه‌سازي‌ مصرف انرژي سازمان بهره‌وري انرژي ايران با بيان اين مطلب گفت: در ﺳﺎل 2011، در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ارزش اﻓﺰوده ﺣﺪود 115ﺗﻦ ﻣﻌﺎدل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻧﺮژي ﻣﺼﺮفﺷﺪه، درحالي‌كه اﻳﻦ رﻗﻢ در اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از 1.5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. امير دودابي‌نژاد روز جمعه در گفت‌وگو با ايرنا، تأكيد كرد:

ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي در ﻛﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي نفت‌خيز ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ است، ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. وي با بيان اينكه مصرف انرژي ساختمان‌هاي ما بسيار بيشتر از متوسط جهاني است، افزود: بخش‌هاي خانگي، تجاري و عمومي كشور 36، حمل‌ونقل 26 و صنعت 24 درصد از مصرف كل انرژي را به‌خود اختصاص داده‌اند.

کد خبر 266895

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha