دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۴:۱۴
۰ نفر

پس از اعلام ایرادات هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون به طرح مهرآفرین، هیات وزیران نسبت به رفع ایرادات اقدام کرد، لکن هیات تطبیق قوانین، مجددا به اصلاحیه‌های هیات وزیران ایراد گرفت.

کشمکش دولت و مجلس درباره طرح مهرآفرین چه زمانی پایان خواهد یافت، مشخص نیست اما سخنگوی دولت ابلاغ و مراحل اجرایی این طرح در دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرد. در بند(ب) بخش شرایط اختصاصی استخدام، افراد خانواده معظم شهدا آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان‌ازکارافتاده کلی شامل همسر، فرزندان از پنج سال افزایش سن برخوردار شده‌اند. متاسفانه تهیه‌کنندگان طرح برابر قوانین گذشته مواد و تبصره‌های طرح را تنظیم کرده‌اند و این در حالی است که برابر بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجم توسعه این افراد مطلقا از شرط سن معاف شده‌اند.

مضافا بند(ج) همین بخش که بلافاصله بعد از بند (ب) قرارگرفته در تناقض با بند قبلی خود است. در بند (ج) فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان‌آزادگان که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف شده‌اند. طرحی که مدت‌ها توسط کارشناسان در دولت مورد بررسی قرارگرفته نباید متناقض و مغایر با هم باشد آن هم در بندها و موادی که بلافاصله بعد از هم قرارگرفته‌اند.

در قسمت مدارک مورد نیاز هزینه آزمون داوطلبان 90هزارریال تعیین شده و ایثارگران از پرداخت 50درصد این هزینه‌ها معاف شده‌اند.
باتوجه به اینکه اغلب ایثارگران از شرط آزمون معاف شده‌اند معافیت از 50درصد این هزینه چه معنایی دارد. در بخش تذکرات، توضیحات جامعی در صفحات 42، 43 و44 درباره نحوه برخورداری ایثارگران از سهمیه 30درصد آمده است که مغایر با قوانین موجد حق ایثارگران بوده و اعمال آن حقوق قانونی ایثارگران را پایمال خواهد کرد.

لازم است این توضیحات با آخرین اصلاحیه قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی درباره استخدام ایثارگران یعنی بند(و) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم تطبیق و اصلاحات لازم در آن انجام گیرد. مغایرت‌های این بخش با قانون به قرار زیر است:
1- در قانون به حداقل 30درصد سهمیه استخدامی اشاره شده است ولی در طرح کل مجوز استخدامی 30درصد اعلام شده است.
2- تاکید مجدد بر معافیت از شرط جنسیت، شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون فقط برای فرزندان شاهد و فرزندان جانباز 25درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای یک‌سال مغایر قانون بند(و) بوده و باید اصلاحات لازم در آن انجام گیرد.

3- برخلاف قانون بخشی از سهمیه پنج درصد شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه حضور در جبهه، همسر و فرزندان جانبازان زیر 25درصد و همسر و فرزندان آزادگان مکلف به شرکت در آزمون استخدامی شده‌اند که این موضوع با بند(پ) قانون اصلاحیه بند (و) ماده (44) مصوب 91.7.5 مجلس شورای اسلامی مغایر است.

4- در بند 2.3 بخش تذکرات اعلام شده است که در گواهی خانواده جانبازان می‌بایست جمله جانباز ازکارافتاده کلی غیر قادر به کار قید گردد، در غیر این صورت این افراد نمی‌توانند از مزایای مربوطه بهره‌مند گردند. متاسفانه بی‌دقتی تهیه‌کنندگان طرح را می‌توان در این بند مشاهده کرد.

این اشتباه که به صورت عمد یا غیرعمد در این طرح آمده و مغایر با قوانین مصوب مجلس است می‌تواند حقوق قانونی همه جانبازان را تضییع کند و عملا این طرح را برای اغلب جانبازان و خانواده آنها بی‌خاصیت کند، تمسک تهیه‌کنندگان طرح به قوانینی بسیار قدیمی که با قوانین متعدد قبلی اصلاح شده نشان از ناآگاهی آنان به قوانین ایثارگران دارد.

خانواده جانبازان فقط براساس درصد تعیین‌شده می‌توانند از این امتیاز بهره‌مند شوند و تحمیل سایر شرایط خلاف قانون است. لذا خانواده جانبازان 25درصد و بالاتر در سهمیه 25درصد استخدامی و خانواده جانبازان زیر 25درصد در سهمیه 5درصد استخدامی قرارمی‌گیرند و الحاق شروط دیگر مغایر با قانون است.

از نکات مثبت طرح تاکید مجدد برامکان تغییر پست‌های سازمانی با نام جانبازان و آزادگان به کارشناسی و ایجاد پست همتراز با مشاغل قبلی برای مستخدمان شهید، جانباز ازکارافتاده‌کلی و جانباز آزاده ازکارافتاده‌کلی و مفقودالاثرها و جانبازانی که توانایی انجام کار تمام‌وقت را ندارند است.

در بند (ج) بخش مربوط به ردیف شش فصل اول به تبدیل وضعیت ایثارگران اشاره شده است. برابر این طرح جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا که به صورت غیررسمی اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی مشغول خدمت هستند بدون کسر سهمیه استخدامی و بدون رعایت هیچ شرط دیگری به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می‌شوند. وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان 25درصد و بالاتر و نوه شهدا و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت از غیررسمی اعم از قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی صورت می‌پذیرد. تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی قطعی با کسر سهمیه استخدامی و تبدیل وضعیت از پیمانی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بدون کسر سهمیه استخدامی است. در همه موارد فوق تبدیل وضعیت به رسمی قطعی بدون هیچ شرط دیگری صورت می‌پذیرد.

وضعیت استخدامی همسران شهدا، همسران جانبازان 25درصد و بالاتر،‌ همسران آزادگان بالای یک سال اسارت و همسران فرزندان شهدا در مشاغل حاکمیتی از قراردادی به رسمی آزمایشی و در مشاغل غیرحاکمیتی از قراردادی به پیمانی با کسر سهمیه استخدامی صورت می‌پذیرد. تبدیل وضع استخدامی در مشاغل حاکمیتی از پیمانی به رسمی آزمایشی بدون کسر سهمیه استخدامی خواهد بود.

وضعیت استخدامی رزمندگان باسابقه شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، فرزندان جانبازان زیر 25درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا در مشاغل حاکمیتی از قراردادی به رسمی آزمایشی و در مشاغل غیرحاکمیتی از قراردادی به پیمانی با کسر سهمیه استخدامی صورت می‌پذیرد. تبدیل وضع استخدامی در مشاغل حاکمیتی به رسمی آزمایشی بدون کسر سهمیه صورت می‌پذیرد.

انتقال و مأموریت بیش از شش‌ماه در یک نوبت یا چندنوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرزندان شهدا، جانبازان و همسر و فرزندان آنان، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و رزمندگان و همسر و فرزندان آنان با تشخیص و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آنان یا عناوینی مشابه مجاز می‌باشد.

فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان، همسران شهدا، همسران جانبازان، همسران آزادگان و رزمندگان با شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه که عضو هیأت علمی یا مشاغل در دستگاه‌های اجرایی هستند با رعایت بند (الف)، (و)، (ز) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجم از ابتدا باید به صورت رسمی قطعی استخدام شوند و حکم رسمی آنان و شماره کارمند در سامانه کارمند ایران رأسا توسط دستگاه صادر و اختصاص یابد.

نکته‌ای که در این بخش مورد تأکید مجدد قرار گرفته اعضای هیأ‌ت علمی هستند. لذا تمامی ایثارگرانی که عضو هیأت علمی بوده یا در آینده عضو هیأت علمی خواهند شد نیز مشمول همین حکم بوده و از ابتدا حکم رسمی قطعی آنان صادر و در سامانه کارمند ایران اقدام خواهد شد. در این طرح تأکید شده است دستورالعمل اجرای صحیح و کامل بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه موضوع حداقل 10درصد سهمیه استخدامی ایثارگران مشمول این ماده شامل رزمندگان با بیش از شش‌ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25درصد، آزادگان با بیش از سه‌سال اسارت، فرزندان جانبازان 50درصد و بالاتر، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه‌سال اسارت که دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مورد تأیید هستند.

ظرف مدت یک ماه حسب مورد به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و لازم‌الاجرا خواهد بود. اعطای پایه و سایر امتیازات و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی افراد فوق بدون رعایت شرط توقف در هر یک از مرتبه‌های علمی و بدون رعایت هر شرطی صرفا بر اساس امتیازات حاصله از سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی صورت می‌گیرد. ضمنا استفاده از بورس تحصیلی موضوع بند(هـ) ماده(44) برعهده وزرای علوم و بهداشت است و این افراد در دوره بورس با حفظ رابطه استخدامی مأمور به تحصیل می‌شوند.

کد خبر 203040
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز