همشهری‌آنلاین: کتاب مطالعات جهانی شدن: دو فضایی شدن‌ها و دو جهانی شدن‌ها به قلم استاد دانشگاه تهران منتشر شد

ameli

ameliدکتر سعید رضا عاملی، استاد ارتباطات دانشگاه تهران و مولف این کتاب در مقدمه اثر به تشریح ویژگی‌های پارادایمی دوفضایی شدن جهان و دوجهانی شدن‌ها می‌پردازد و پارادایم‌های مدرنیته را فاقد ظرفیت لازم برای بررسی فضای جهانی شده ایرانی یا فضای دوجهانی شده جدید می‌داند.

نویسنده، پارادایم دوجهانی شدن‌ها را نگاهی توصیف می‌کند که نخست بر تمایز بین جهان مدرنیته و جهان جهانی شده تاکید می‌کند و در گام بعد به تبیین و تمایز دو جهان موازی و در عین حال مرتبط و درهم تنیده یعنی جهان واقعی و جهان مجازی می‌پردازد و به جهانی شدن‌های متکثر در درون این دو جهان توجه می‌کند.

دکتر عاملی در فصل نخست اثر خود مفاهیم و نظریه‌های جهانی شدن‌ها را توضیح می‌دهد و در فصل دوم به دوفضایی شدن فرهنگ‌ها می پردازد.

فصل سوم کتاب «مطالعات جهانی شدن: دوفضایی شدن‌ها و دو جهانی شدن‌ها» به دوفضایی شدن محیط دینی و مطالعه دین مجازی اختصاص دارد که در فصل چهارم با بررسی دوجهانی شدن‌ها و ارزش‌های اخلاقی، پیامدهای دوفضایی شدن جهان برای ارزش های خانواده و ارز شهای اخلاقی را تشریح می کند.

هویت موضوع اصلی فصل پنجم و ششم است که نویسنده ابتدا با ارائه تعریف هویت، مولفه‌های مهم آن را در فضاهای جدید توضیح می‌دهد و سپس با مطالعه موردی مجموعه مهستان در کرج، رابطه هویت و معماری و مفهوم جهانی-محلی شدن را تبیین می‌کند.

استاد ارتباطات دانشگاه تهران در فصل هفتم با توضیح مفاهیم اضطراب و جهانی شدن به بررسی علل و عوامل اضطراب و رابطه آن با جهانی شدن و نیز پیدایش اضطراب پنهان در پس دوجهانی شدن‌ها می‌پردازد.

فصل هشتم این اثر به تاثیر دوفضایی شدن بر شهر و تغییر در معنای مفاهیم این حوزه با پیدایش شهر مجازی در کنار شهر واقعی می‌پردازد و مفاهیمی چون مکان، کار، سرعت، و پاسخگویی در شهر واقعی و شهر مجازی را توضیح می‌دهد.

دکتر عاملی در فصل نهم کتاب خود آینده جهان را با توجه به دوفضایی شدن‌ها در اثر تحولات فناوری در حوزه‌هایی چون مهندسی ژنتیک و رایانه توصیف می‌کند و دگرگونی در آینده سیاسی و امنیتی و نیز کار و تجارت را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهد.

فصل دهم کتاب مطالعات جهانی شدن: دوفضایی شدن‌ها و دوجهانی شدن‌ها مفهوم صلح در جهان واقعی- مجازی آینده را با تشریح نظریه‌های جنگ و صلح تحلیل می‌کند.

آخرین بخش این کتاب نتیجه گیری است که در آن جهانی شدن در دو وجه خیر و شر تشریح می‌شود و جهانی شدن را دارای ظرفیت‌هایی کارآمد برای بهبود وضع جهان توصیف می‌کند.

چاپ نخست (1390) کتاب مطالعات جهانی شدن: دو فضایی شدن‌ها و دو جهانی شدن‌ها توسط مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی انتشارات سمت در 426 صفحه با قیمت 63000 ریال در تیراژ 1000 نسخه روانه بازار نشر شده است

کد خبر 166769

برچسب‌ها