آرش نهاوندی: بانکداری الکترونیک مهم‌ترین راه‌حل حذف تدریجی نقل و انتقال اسکناس و پایان دادن به عمر قبض‌های کاغذی و یکی از عمده‌ترین راهکارها برای کاهش ترافیک شهری محسوب می‌شود.

بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیک شیوه نوینی است که طی قریب به 2دهه اخیر ابتدا با تأسیس عابر‌بانک‌های مو