گروه شهری: نظرسنجی انجام شده از سوی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی درباره شهرداری تهران و معاونت‌های آن نشان می‌دهد

که مردم تهران در مقایسه با گذشته ارزیابی مثبتی نسبت به عملکرد شهرداری تهران دارند. به گزارش خبرگزاری شهر، دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برای سنجش میزان آگاهی و رضایت شهروندان تهران از فعالیت‌های معاونت‌های شهرداری، 5نظرسنجی مستقل را در سال 1388 در سطح مناطق تهران به اجرا گذاشت. تعداد کل نمونه‌های انتخابی برای 22 منطقه تهران 9489 نفر است که حداقل تعداد نمونه در هر منطقه حدود 400 نفر و در چند منطقه بزرگ نیز 500 و 600 نفر است.

براساس این نظرسنجی، مردم تهران میزان انعکاس مناسب فعالیت‌های مختلف شهرداری و همچنین میزان تشویق شهروندان از طریق صدا و سیما برای مشارکت در برنامه‌های شهری را در حد کم ارزیابی کرده‌اند.

آگاهی مردم تهران از وظایف و فعالیت‌های معاونت اجتماعی و فرهنگی نسبتاً کم و در حد 21 درصد است. بیشترین آگاهی نیز در حد 50 درصد از سوی مردم منطقه 20 و کمترین آگاهی از سوی مردم منطقه 11 و در حد 3 درصد ابراز شده است.

ارزیابی مردم تهران از عملکرد شورایاری‌های محله‌های تهران، اندکی کمتر از ضعیف است، در این میان مردم منطقه 19 و 3 این عملکرد را تا حدی نزدیک به متوسط ارزیابی کرده‌اند اما مردم مناطق 11 و 14 ارزیابی منفی و خیلی ضعیفی از عملکرد شورایاری‌ها ارائه داده‌اند.

مردم تهران میزان احساس مسئولیت شهروندان در اداره امور شهر را میان متوسط و کم یا ضعیف ارزیابی کرده‌اند؛ گرچه ارزیابی مردم منطقه 19، متفاوت از سایرین بوده و خیلی زیاد بوده است. مردم تهران افزایش میل شهروندان به مشارکت در سطح مدیریت شهری را در سال‌های اخیر اندکی بیش از متوسط ارزیابی کرده‌اند؛ درحالی‌که ارزیابی مردم منطقه 11 در این مورد در حد ضعیف بوده است و مردم منطقه 19 در حد خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند.

رضایتمندی مردم تهران از کارکنان شهرداری منطقه خود اندکی بیشتر از متوسط بوده است؛ گرچه مردم منطقه 13 رضایتمندی در حد زیاد ابراز داشته‌اند، مردم منطقه 15و 16 از مقدار متوسط رضایت کمتری ابراز کرده‌اند.پاسخگویان، عملکرد شهرداری منطقه خود را نسبت به قبل بهتر ارزیابی کرده‌اند. بالاترین ارزیابی‌ها مربوط به مردم مناطق 18، 13، 22، 19، 20 و یک است که وضع شهرداری منطقه خود را نسبت به قبل خیلی بهتر ارزیابی کرده‌اند.

اما مردم منطقه 21 معتقدند که وضع شهرداری منطقه نسبت به قبل تفاوتی نکرده است.
ارزیابی‌ها از شهردار منطقه خود از نظر مردم تهران در حد متوسط است؛  درحالی‌که مردم مناطق 19 و 22، شهردار منطقه خود را خیلی خوب ارزیابی کرده‌اند.

کد خبر 106935

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار شهری

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز