کارمندان

  • تغییر روند حضور کارکنان | آیا تعطیلی هفته آینده برای همه است؟

    تغییر روند حضور کارکنان | آیا تعطیلی هفته آینده برای همه است؟

    دولت به فاصله یک هفته تصمیم گرفت نحوه حضور کارکنان را از درصدی به تعطیلی تمامی ادارات (به جز خدمات ضروری سازمان) تغییر دهد، اما اینکه تمامی دستگاه‌های مشمول دست به این تعطیلی بزنند یا نه مشخص نیست، چراکه پیش از این هم در اجرای دورکاری برخی سازمان‌ها تمایلی به اجرای کامل نداشته‌اند.