مجله کوه

  • تفریح و تخریب همزمان در گردشگری جنگل ابر شاهرود

    تفریح و تخریب همزمان در گردشگری جنگل ابر شاهرود

    بازدید سالانه بیش از ۱۵۰ هزار گردشگر از جنگل ابر شاهرود در استان سمنان و آثار تخریبی حضور انبوه انسان و خودرو در منطقه‌ای که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمار می رود، نیازمند ساماندهی و ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در شیوه پذیرش گردشگر است.