مجله روانشناسی

  • تست MBTI و مدیریت کارکنان

    تست MBTI و مدیریت کارکنان

    در مقاله کاربردهای ۱۰گانه تست MBTI سعی کردیم تا مهمترین استفاده های تست MBTI را مشخص کنیم. با اینکه همیشه برای استفاده از تست MBTI بین متخصصین اختلاف نظر وجود دارد اما باید دانست که در حقیقت، آزمون Myers-Briggs در صورت استفاده صحیح می تواند ابزاری بسیار مفید در تصمیم گیری برای استخدام و مدیریت کارکنان باشد.