قوای سه گانه

  • نوسازی بافت فرسوده بدون همکاری سه قوه عملی نیست

    نوسازی بافت فرسوده بدون همکاری سه قوه عملی نیست

    بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم تفاوت قابل توجهی وجود دارد که گواه آن وجود بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق است.