خرما

  • فرآوری خرما نیاز دشتستان

    فرآوری خرما نیاز دشتستان

    نخل درخت مقاوم و سودمند مناطق گرمسیری است که بهره‌برداری بهینه از آن می‌تواند بخش عمده نیازهای زندگی و اقتصاد نخلداران را تأمین و درآمدزایی و اشتغال مطلوب برای آنان ایجاد کند.