رشد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه اول سال 87 نسبت به سال 86 کاهش یافته است

براساس آمار مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در فصل بهار سال گذشته 3/3درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در بهار سال 86 برابر با 9/6درصد بود.

رشد تولید ناخالص داخلی در فصل تابستان سال گذشته نیز به 3/2درصد کاهش پیدا کرده است. این رقم در تابستان سال 86 برابر با 9درصد بود. آمار بانک مرکزی هم از کاهش رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در نیمه نخست سال گذشته خبر می‌دهد.

در بهار و تابستان سال گذشته رشد اقتصادی بدون نفت کشور به‌ترتیب به 2/4 و 7/2درصد رسیده، در حالی که در فصول مشابه سال 86 رشد اقتصادی بدون نفت کشور به‌ترتیب 4/7 و 7/9درصد بود.

کاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 87 نسبت به نیمه اول سال 86 به‌علت اثرات بحران اقتصادی جهان و حاکم شدن رکود بر اقتصاد ایران است. این رکود اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته هم ادامه یافت.

رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 84 برابر با 9/6درصد، در سال 85 برابر با 6/6درصد و در سال 86 برابر با 7/6درصد بود. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم در این 3 سال ذکر شده به‌ترتیب 8/7، 7 و 3/7درصد بوده است. رشد هدف‌گذاری شده در برنامه چهارم توسعه برای اقتصاد کشور 8درصد بود که تاکنون محقق نشده است.

رشد منفی نفت و کشاورزی

براساس آمار مقدماتی بانک مرکزی از رشد 4بخش اصلی اقتصاد کشور (نفت، صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات) در نیمه نخست سال گذشته رشد اقتصادی کشور در بخش‌های نفت و کشاورزی منفی بوده است.

در بهار و تابستان سال گذشته رشد ارزش افزوده بخش نفت به‌ترتیب منفی 2/4 و منفی 3/2درصد و در بخش کشاورزی در هر فصل منفی 3/10 بوده است. رشد منفی بخش کشاورزی به خوبی اثرات خشکسالی‌های 2سال گذشته را نشان می‌دهد.

رشد منفی بخش نفت هم احتمالا به‌علت آغاز روند نزولی قیمت نفت از ابتدای تابستان سال قبل بوده است. در بخش صنایع و معادن رشد ارزش افزوده در بهار و تابستان سال گذشته به‌ترتیب 9/5 و 6/8درصد و در بخش خدمات 4/6 و 5/5درصد بوده است که در این دو بخش نیز نسبت به نیمه نخست سال 86 شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم.

کد خبر 93596

برچسب‌ها