همشهری آنلاین: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار را تصویب کرد.

به گزارش اطلاع‌رسانی بورس تهران، علی صالح‌آبادی در این باره گفت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اجرای ماده (35) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون مذکور، این دستورالعمل را در 19 ماده و 3 تبصره به تصویب رساند.

متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است:

ماده 1: کلیة اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به‌کار رفته‌اند.

ماده 2: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان، بورس یا تشکل‌های خود‌انتظام گردد، تخلف محسوب و متخلف طبق این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط، به تنبیهات مقرر محکوم می‌شود.

ماده 3: مراجع رسیدگی به تخلفات عبارتند از:

1 - کمیته رسیدگی به تخلفات

2 - هیأت مدیره بورس مربوط

3 - هیأت رسیدگی به تخلفات

4 - هیأت مدیره سازمان

ماده 4: کمیتۀ رسیدگی به تخلفات (که از این پس کمیته نامیده می‌شود) به منظور تکمیل تحقیقات مقدماتی، رسیدگی بدوی، انجام سایر اقدامات مربوط به تکمیل پرونده تخلفاتی و صدور رأی پیشنهادی تشکیل می‌شود تا در هیأت مدیره بورس مربوط یا هیأت مدیره سازمان تصمیم مقتضی اتخاذ شود. کمیته دارای سه عضو شامل نماینده ثابت سازمان، نماینده ثابت بورس مربوط و حسب مورد نماینده واحد گزارش‌دهنده در سازمان، بورس یا کانون مربوطه است.

ماده 5: نماینده بورس یا کانون از میان کارکنان خبره، مورد وثوق و با تجربه آنها انتخاب می‌شوند.

ماده 6: در صورت کشف یکی از جرایم موضوع قانون بازار اوراق بهادار در جریان رسیدگی، کمیته یا نماینده سازمان مکلف است مراتب را به سازمان گزارش کند.

ماده 7: کمیته پس از رسیدگی به هر پرونده رأی پیشنهادی خود را با رعایت مواد (8) و (9) این دستورالعمل، حسب مورد به هیأت مدیره بورس یا سازمان ارائه می‌کند.

ماده 8: هیأت مدیره هر بورس رأی پیشنهادی کمیته مربوطه را درخصوص تخلفات کارگزاران، کارگزار/معامله‌گران و بازارگردانان عضو آن بورس و ناشران پذیرفته شده خود بررسی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نمایند.

ماده 9: هیأت مدیره سازمان به تخلفاتی که به موجب نظر کمیته، مستوجب مجازات لغو یا تعلیق مجوز است، رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید.

ماده 10: هیأت رسیدگی به تخلفات (که از این پس هیأت نامیده می‌شود)، مرجع تجدیدنظر آراء صادره از سوی هیأت مدیرۀ بورس‌هااست. این هیأت مرکب از سه عضو است که توسط هیأت مدیره سازمان تعیین می‌شود. آراء هیأت رسیدگی به تخلفات پس از تأیید هیأت مدیرۀ سازمان قطعی است.

ماده 11: اعضای مرجع رسیدگی کننده بدوی را نمی‌توان هم‌زمان به عنوان عضو مرجع تجدیدنظر منصوب کرد.

ماده 12: جلسات مراجع رسیدگی با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت یافته و مطابق نظر اکثریت تصمیم گیری می‌شود. کلیه اعضای حاضر، ذیل صورتجلسه و رأی را باید امضاء نمایند. در صورت وجود نظر مخالف، نظر مزبور در ذیل صورتجلسه درج شده و به امضاء عضو مخالف خواهد رسید.

ماده 13: دبیرخانۀ مراجع رسیدگی در سازمان مستقر می‌باشد و امور مربوط را از قبیل تشکیل پرونده‌، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از اعضاء، تشکیل جلسات و تنظیم آراء انجام خواهد داد.

ماده 14: تمامی گزارش‌های تخلفاتی اعم از گزارش‌های واصله از سازمان، بورس‌ها، کانون‌ها، تشکل‌های خود انتظام و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، در دبیرخانه ثبت و در صورت کامل بودن پرونده در کمیته مطرح می‌شود. در صورت ناقص ‌بودن پرونده، دبیرخانه با قید موارد نقص، پرونده را جهت تکمیل به واحد مربوطه در سازمان ارسال می‌کند.

مادۀ 15: دبیرخانه موظف است براساس دستور کمیته، موارد تخلف را مستنداً به اشخاص موضوع گزارش ابلاغ نموده و مهلت 10 روزه‌ای را برای دریافت پاسخ تعیین نماید. در ابلاغیه ارسالی باید قید شود که شخص موضوع گزارش می‌تواند در جلسه رسیدگی حاضر شده و دفاعیات خود را مطرح نماید. تاریخ دقیق جلسه و محل آن باید مشخص شود. عدم دریافت پاسخ مکتوب یا عدم حضور شخص موضوع گزارش مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

تبصره : سایر مراجع رسیدگی هم می‌توانند جهت استماع دفاعیات شخص یا اشخاص موضوع گزارش های تخلفاتی، از آنان دعوت به عمل آورند. عدم حضور شخص یا اشخاص مذکور، مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده 16: آراء مراجع رسیدگی باید علاوه بر تصمیم نهایی مشتمل بر مشخصات شخص یا اشخاص موضوع گزارش، خلاصه‌ای از شرح اتهامات وارده، گردش کار و دفاعیات مطروحه بوده و همچنین مستدل و مستند به قوانین و مقررات مربوط باشد. قطعی یا قابل تجدید نظر بودن و مرجع تجدیدنظر، باید در ذیل آراء قید شود.

ماده 17: هیأت مدیره بورس موظف است در اجرای ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون بازار، یک نسخه از آراء صادره خود را حداکثر ظرف مدت 3 روز از تاریخ صدور، به سازمان ارسال نماید.

ماده 18: آراء صادره هیأت مدیره بورس‌ها در موارد زیر در هیأت قابل تجدیدنظر است:

1 - به درخواست متخلف

2 - با اعلام سازمان مبنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات در جریان رسیدگی یا صدور رأی

تبصره 1: مهلت درخواست تجدیدنظر، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی است.

تبصره 2 : در صورت عدم درخواست تجدیدنظر از رأی صادره در مهلت مقرر، رأی هیأت مدیره بورس قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مادۀ 19: چنانچه مراجع رسیدگی در جریان رسیدگی به گزارش‌های تخلفاتی تشخیص دهند که تداوم فعالیت اشخاص موضوع گزارشهای تخلفاتی در حین رسیدگی و قبل از صدور رأی قطعی منجر به تداوم تخلف یا وقوع تخلفات جدید می‌شود باید مراتب را به هیأت مدیره سازمان اعلام کنند تا نسبت به تعلیق فعالیت اشخاص مزبور اتخاذ تصمیم شود.

این دستورالعمل در نود و سومین جلسه هیأت مدیره سازمان در تاریخ بیستم فرودین‌ماه 87 به تصویب رسید.

کد خبر 48220

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار بيمه و بانك

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی

اخبار بازار و کسب و کار