همشهری‌آنلاین: مصطفی اسلامیه یکم بهمن ماه ۱۳۲۰ در تهران به دنیا آمد. اسلامیه دیپلم خود را از مدرسه دارالفنون گرفت و در ۱۹ سالگی هم زمان با ریاست سعید نفیسی به رادیو رفت.

او بیش‌تر از ۱۲ ماه در استودیوی شماره ۸ رادیوی ملی در کنار بیژن مفید به نقش‌خوانی رادیویی پرداخت.

وی همچنین سال ۱۳۳۹ کنار سیامک جلالی در روزنامه اطلاعات به روزنامه نگاری مشغول بود. حضور او در روزنامه اطلاعات اما چندی بیشتر طول نکشيد، اسلامیه در همان سال به استخدام انتشارات فرانکلین وقت در آمد و تحت نظارت نجف دریابندری به نمونه خوانی و همیاری در امور ترجمه این انتشارات کمک می‌کند.

حوزه نویسندگی اين زندگینامه نویس، مترجم و نمایشنامه نویس شناخته شده معاصر ایران ترجمه مقاله‌های آکادمیک، ترجمه آثار ادبی - هنری و نوشتن داستان و نمایشنامه بود.

در مقام ترجمه می‌توان به آثار مورد توجه او هم چون «تاریخ هنر مدرن: نقاشی، پیکره سازی و معماری در قرن بیستم»، «تئاتر تجربی: از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک» «چهار نوشته درباره کوبیسم» «ایبسن و استریندبرگ» «میلیونر زاغه‌نشین» و «ب‍ال‍ت‍ازار و ب‍ل‍م‍ون‍دا» اشاره کرد. اما اسلامیه پیش از هر چیز دیگری به بهانه نوشتن سرگذشت نامه یا همان زندگینامه، اشاره كرد.

از او تاکنون دو سرگذشت نامه از زندگی و زیست نیما یوشیج و همچنین دکتر محمد مصدق به ترتیب با نام‌های «به کجای این شب تیره- نیلوفر ۱۳۹۰» و «فولاد قلب- نیلوفر ۱۳۸۹» منتشر شده است.

گزیده‌ای از آثار ترجمه یا تالیفی او به شرح زیر است:

اویدیپوس: نمایشنامه. پدیدآورنده: س‍ن‍ک‍ا، ل‍وس‍ی‍ی‍وس آن‍ی‍ی‍وس. مصطفی اسلامیه (مترجم)، ناشر: نشر قطره - ۱۳۹۱

رستم و سهراب: نمایشنامه. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: نشر آگه - ۱۳۹۲

ماجرای شگفت‌انگیز دیوید نیوسام: نمایشنامه. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: نشر آگه - ۱۳۸۳

ت‍ئ‍ات‍ر ت‍ج‍رب‍ی: از اس‍ت‍ان‍ی‍س‍لاوس‍ک‍ی ت‍ا پ‍ی‍ت‍ر ب‍روک: تاریخ تحلیلی نمایش تجربی. پدیدآورنده: روز-اون‍ز، ج‍ی‍م‍ز. مصطفی اسلامیه (مترجم)، ناشر: سروش - ۱۳۶۹. چاپ ششم ۱۳۹۰.

رض‍اخ‍ان م‍اک‍س‍ی‍م: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه در ه‍ف‍ت پ‍رده. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: نشر آگه - ۱۳۷۲

فولاد قلب: زندگینامه دکتر محمد مصدق. سرگذشت نامه. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: نیلوفر - ۱۳۸۹

به کجای این شب تیره: زندگینامه نیما یوشیج. سرگذشت نامه. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: نیلوفر - ۱۳۹۱

ایبسن و استریندبرگ: نقد و تفسیر نمایشنامه‌نویسان نروژی و سوئدی. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: کتابسرای نیک -۱۳۸۸

ب‍ال‍ت‍ازار و ب‍ل‍م‍ون‍د: داس‍ت‍ان ه‍ای پ‍رت‍غ‍ال‍ی. پدیدآورنده: ژوزه ساراماگو. مصطفی اسلامیه (مترجم)، ناشر: نیلوفر:ناهید - ۱۳۸۰

ت‍اری‍خ ه‍ن‍ر م‍درن ن‍ق‍اش‍ی، پ‍ی‍ک‍ره‌س‍ازی و م‍ع‍م‍اری در ق‍رن ب‍ی‍س‍ت‍م: هنر مدرن. پدیدآورنده: آرن‍اس‍ون، ی‍ورواردور ه‍اروارد. مصطفی اسلامیه (مترجم)، ناشر: آگه - ۱۳۸۳

چ‍ه‍ار ن‍وش‍ت‍ه درب‍اره ک‍وب‍ی‍س‍م‌/ گ‍وی‍م آپ‍ول‍ی‍ن‍ر: ک‍وب‍ی‍س‍م م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا. پدیدآورنده: آپ‍ول‍ی‍ن‍ر، گ‍ی‍وم. مصطفی اسلامیه (مترجم)، ناشر: دیگر - ۱۳۸۲

خورشید شاه: بازنوشته مصطفی اسلامیه از متن کهن سمک‌عیار. پدیدآورنده: مصطفی اسلامیه (نویسنده)، ناشر: کتابسرای نیک - ۱۳۸۷

او در ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

کد خبر 323619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار