همشهری‌آنلاین: ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت با انتشار بیانیه‌ای، حمایت قاطع و صریح خود را از پروفسور یحیی کمالی پور در قبال اتهامات واهی موریس ایزنستاین، استادیار علوم سیاسی این دانشگاه اعلام کرد.

یحیی کمالی پور

در ماه گذشته نیز سنای استادان دانشگاه پوردو کلیومت، بیانیه‌ای در حمایت از این پروفسور ایرانی منتشر کرده و ادعاهای بی‌اساس استادیار علوم سیاسی علیه این پروفسور ایرانی را محکوم کرده بود.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد صهیونیستی در ﮐﻼسھﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮردو ﮐﻠﯿﻮﻣﺖ، ﺑﻪ طﻮر ﺣﯿﺮت‌اﻧﮕﯿﺰی ﻧﻪ ﺗﻨها ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬھﺒﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

متن کامل بیانیه ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت

از آنجا که دانشگاه پوردو کلیومت برای دانشجویان خود فرصت‌هایی استثنایی و گسترده ایجاد می‌کند تا آنها را برای مشاغل موفق در زمینه‌های مورد علاقه‌شان آماده سازد؛ و از آنجا که اعضای هیات علمی، جزیی اساسی از فرصت‌های آموزشی هستند، و کسانی‌اند که به خاطر ماهیتِ نقش محوری‌شان در دانشگاه، به عنوان الگوی دانشجویان عمل می‌کنند، و دانشجویان به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آنها در تعامل هستند، و به هنگام مواجهه با مشکلاتی خاص، شایستۀ حمایت صریح دانشجویان هستند، همانگونه که دانشجویان نیز چنین حمایتی را از اعضای هیات علمی دریافت می‌کنند، و از آنجا که استادیار علوم سیاسی، موریس ایزنستاین، در وبلاگ شخصی خود در تاریخ 5 ژوئن 2013 اظهاراتی بدون پشتوانه، اهانت آمیز و پر از اتهام در مورد پروفسور ارتباطات و هنرهای نمایشی، یحیی کمالی پور پست کرده است بدون آن که شاهدی برای اثبات ادعایش ارائه کند، و از آنجا که استادیار موریس ایزنستاین در صفحه‌ای وابسته به دانشگاه پوردو، خود را به عنوان استادیار علوم سیاسی در دانشگاه پوردو کلیومت معرفی می‌کند و اظهاراتش در همین صفحه دیده می‌شود، و بدین ترتیب ارتباط خود با دانشگاه را نشان می‌دهد، و از آنجا که ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت بر این باور است که اظهارات استادیار موریس ایزنستاین:

(الف) در ارائۀ الگوی رفتار قابل قبول به دانشجویان دانشگاه کاملا مردود شده است؛

(ب) اهداف برنامۀ استراتژیک دانشگاه پوردو کلیومت در سال‌های 2013 تا 2018 را نقض می‌کند؛

(ج) اظهارنامۀ راهبردی و مسئولیت‌های دانشگاه پوردو کلیومت را نقض می‌کند که در صفحه پنج برنامۀ عمل حقوق اقلیت‌های دانشگاه پوردو کلیومت 2013-2012 آمده و در بخشی از آن اشاره شده است که: دانشگاه پوردو کلیومت متعهد می‌شود که محیطی فراگیر (برای همگان) را تقویت کند که در آن ارزش ذاتی و شان هر شخص به رسمیت شناخته می‌شود و تساهل، حساسیت، تفاهم و احترام متقابل میان اعضا را ترویج می‌کند

(د) اظهارنامۀ اخلاق حرفه‌ای انجمن امریکایی استادان دانشگاه را نقض می‌کند که در بخشی از آن، استادان موظف شده‌اند "بین همکاران خود تبعیض نگذارند و آنها را آزار ندهند" و "باید تلاش کنند که در قضاوت نسبت به همکاران، بی‌طرف باشند"؛

بر همین اساس:

ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت حمایت صریح خود را از پروفسور یحیی کمالی پور که این اتهامات غیرمنصفانه علیه او ساخته شده است، اعلام می‌کند: ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت که نمایندۀ دیدگاه‌ها و منافع دانشجویانش است، اظهارات بی اساس و بدخواهانۀ استادیار موریس ایزنستاین را محکوم می‌کند که نتوانسته به ارزش‌های دانشگاه پوردو و انجمن امریکایی استادان دانشگاه پایبند باشد و نتوانسته جنبه‌های حیاتی که ویژگی تحصیلات عالی است، از جمله: تفکر انتقادی، ارائۀ شواهد برای دفاع از اظهارات، و استنتاج منطقی از آن شواهد را تامین کند.

ادارۀ دانشجویی دانشگاه پوردو کلیومت مراتب نگرانی خود را به سنای دانشگاه و مدیریت اجرایی دانشگاه پوردو کلیومت اعلام می‌کند."

بیانیه سنای دانشگاه در حمایت از پروفسور کمالی‌پور

سنای دانشگاه پوردو کلیومت نیز در روز دوم آوریل 2014 در حمایت از پروفسور یحیی کمالی پور قطعنامه‌ای منتشر کرد.

سنای دانشگاه پوردو کلیومت در واکنش به درخواست کمیته امور استادان برای صدور بیانیه در حمایت از پروفسور کمالی پور، با 21 رای موافق، 7 مخالف و 2 ممتنع، با تصویب قطعنامه زیر موافقت کرد:

"از آنجا که پروفسور یحیی کمالی پور هدف حملۀ شخصیِ یکی از استادان پوردو کلیومت به شکل اظهارنظرهای عمومی و توهین آمیز قرار گرفته است، و از آنجا که این حملات بی‌پایه است و به اعتبار و شهرت پروفسور کمالی پور آسیب می‌زند، بنابراین، سنای استادان دانشگاه پوردو کلیومت تایید می‌کند که پروفسور کمالی‌پور، استادی برجسته و آموزگاری با شهرت تمام و کمال در عرصۀ بین‌الملل، و همکار و عضوی محترم از خانوادۀ پوردو کلیومت است."

با انتشار این بیانیه از طرف سنای دانشگاه پوردو کلیومت، امید می‌رود که مسئولان این دانشگاه برخورد قاطعی با استاد هتاک داشته باشند.

در ماه‌های اخیر، در پی افزایش حملات لفظی و کتبی این فرد علیه پروفسور کمالی پور، جمعی از استادان و همکاران پروفسور در امریکا و سایر کشورهای جهان، با امضای درخواستی آنلاین، خواهان اقدام عملی و رسمی دانشگاه پوردو کلیومت علیه استاد خاطی شدند.

ﻣﺎﺟﺮای آزار چهره ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ارﺗﺒﺎطﺎت اﯾﺮان ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﯾﺤﯿﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽﭘﻮر ﺑﺮای ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽھﺎ، ﻧﺎﻣﯽ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗنها در اﯾﺮان، ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﺤﻨﻪی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، او ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻮزه‌ی ارﺗﺒﺎطﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﻤﺎﻟﯽ ﭘﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 27 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎهھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ را دارد و اﮐﻨﻮن رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه‌ی ارﺗﺒﺎطﺎت و ھﻨﺮھﺎی ﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮردو (آﻣﺮﯾﮑﺎ) اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺒﮑﻪھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺧﺒﺮھﺎﯾﯽ درﺑﺎره‌ی آزار اﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﺻهﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

البته ﻣﻮﺿﻮع آزار و اذﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ این اﺳﺘﺎد صهیونیستی ﻣﺴﺒﺐ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل و دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎلھﺎی درازی اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﺑﻪ آزار روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد، از ﺟﻤﻠﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽﭘﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ھﺴﺖ.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﻼسھﺎی درﺳﯽ ﺧﻮد در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻮردو ﮐﻠﯿﻮﻣﺖ، ﺑﻪ طﻮر ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰی ﻧﻪ ﺗﻨهﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﺬھﺒﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ... ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﺶ ﺳﺎلھﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ او ﮐﻤﭙﯿﻦھﺎی اﻋﺘﺮاض‌آﻣﯿﺰ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و اﺳﺘﺎداﻧﯽ ھﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺴﻮوﻻن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺻﻞ آزادی ﺑﯿﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖ آن ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ!

چند ماه پیش ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎران دﮐﺘﺮ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﭘﻮر، اﻋﺘﺮاض ﻧﺎﻣﻪی آن ﻻﯾﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺑﺮای اﻣﻀﺎی همه، آن را باز گذاشت. دوستان زیادی همراهی کردند و امضا و کامنت خود را به انگلیسی در سایت «آی پتیشن» گذاشتند. این درخواست آن‌لاین که دانشگاه پوردو را ملزم به پاسخگویی می‌دانست، نیازمند اسم و مشخصات اصلی افراد، با ذکر عنوان (شغلی) آن‌ها بود تا اعتبار داشته باشد.

کد خبر 260777
منبع: همشهری آنلاین

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار