همشهری آنلاین: جدیدترین اثر پروفسور محمد نقی زاده، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تحت عنوان «بحران در سرمایه داری مالی: اشغال وال استریت» وارد بازار کتاب شد.

پروفسور محمد نقی زاده

نویسنده در چشم انداز کتاب می‌نویسد: در اثر تنیده شدن بیش از پیش نظام مالی در جهان، مقررات زدایی‌های مفرط، رشد و ایجاد بازارهای آزاد و ولنگار و مدیریت‌های آزمند، بحران‌های مالی از اواخر قرن بیستم تشدید شده و در اولین دهه قرن بیست و یکم با روندی افزایشی همچنان ادامه دارد. هنوز وضعیت بحرانی در کشور یا منطقه‌ای از جهان به سامان نرسیده که شعله‌های بحران مالی در نقطه دیگری از جهان زبانه می‌کشد. در فاصله نوشتن این سطور (کتاب)، هنوز مسئله یونان فیصله نیافته که آتش بحران به ایتالیا کشیده شد و رتبه اعتباری 24 بانک ایتالیایی توسط موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز در روز 18 اکتبر 2011 کاهش داده شد ... و رتبه اعتباری اوراق قرضه ایتالیا در سپتامبر از A+ به A تقلیل یافت.

در ادامه چشم انداز آمده است: آنگاه شعله‌ها از اسپانیا سردرآورد و بنگاه استاندارد اند پورز در روز 13 اکتبر رتبه اعتباری اوراق قرضه اسپانیا را از AA به AA منفی کاهش داد. اگرچه رتبه اعتباری آن هنوز کاهش نیافته ولی دارندگان اوراق قرضه فرانسه هم فروش را آغاز کردند که در نتیجه با افزایش 9/1 درصدی نرخ بازده اوراق دهساله در مقایسه با اوراق مشابه آلمان رو به رو شد. لذا فرانسه نیز ناگزیر است به اجرای برنامه های ریاضتی بپردازد.

از نگاه پروفسور محمد نقی زاده، مشکل اتحادیه اروپا، مسئله یورو نیست و اشغال وال استریت تنها موضوع رکود اقتصادی مختص آمریکا به نظر نمی‌رسد. بلکه بحث اصلی بر سر سلطه نظام سرمایه داری مالی فاجعه آفرین است که هیچ کشور یا منطقه‌ای از جهان از آن در امان نیست. بدین معنی که در عصر سرمایه‌داری مالی به شیوه آمریکایی مکانیسم بحران در کشور کوچک یونان 300 میلیارد دلاری از بحران ایتالیای 2055 میلیارد دلاری و یا آمریکای 15000 میلیارد دلاری جدا نیست و همه چون ظرف مرتبط با یکدیگر مربوط هستند.

کتاب بحران سرمایه داری مالی علاوه بر چشم انداز، از یک پیشگفتار و چهار فصل تشکیل شده است. فصل اول به نقش بخش مجازی اقتصاد در اقتصاد واقعی می پردازد.

فصل دوم بر اجتماعی کردن قمار در زندگی اقتصادی عصر معاصر تمرکز دارد و فصل سوم مقابله با بحران مالی و فشارهای جنبی بر دیسیپلین اقتصاد را تشریح می کند. بحران مالی در اروپا و ارتباط آن با بحران مالی آمریکا نیز موضوع بحث فصل چهارم این کتاب است.

کتاب بحران در سرمایه داری مالی: اشغال وال استریت در 442 صفحه به قیمت 12750 تومان و تیراژ 1100 نسخه از سوی شرکت سهامی انتشار چاپ و منتشر شده است.

کد خبر 200180