دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۰۶:۴۲
۰ نفر

عباس ثابتی: ما‮ ‬به‮ ‬سرعت‮ ‬در‮ ‬حال‮ ‬نابودی‮ ‬اقلیم‮ ‬و‮ ‬محیط‮ ‬طبیعی‮ ‬خود‮ ‬هستیم‮. ‬این‮ ‬تنها‮ ‬وصف‮ ‬مردم‮ ‬تهران‮ ‬نیست‮. ‬این‮ ‬خصیصه‮ ‬تمام‮ ‬شهروندان‮ ‬شهرهای‮ ‬بزرگ‮ ‬امروزی‮ ‬است‮.

 

‬شهروندان‮ ‬شهرهای‮ ‬بزرگ‮ ‬هر‮ ‬روز‮ ‬با‮ ‬سرعت‮ ‬بیشتری‮ ‬به‮ ‬سمت‮ ‬نابودی‮ ‬کره‮ ‬خاکی‮ ‬پیش‮ ‬می‌روند‮ ‬و‮ ‬در‮ ‬این‮ ‬مسیر‮ ‬به‮ ‬هشدارهای‮ ‬مختلف‮ ‬توجهی‮ ‬ندارند‮. ‬الگوی‮ ‬تغییر‮ ‬آب‮ ‬و‮ ‬هوا‮ ‬که‮ ‬باعث‮ ‬افزایش‮ ‬دمای‮ ‬کره‌زمین‮ ‬می‌شود،‮ ‬اگر‮ ‬نپذیریم‮ ‬ناشی‮ ‬از‮ ‬فعالیت‮ ‬انسان‌هاست،‮ ‬دست‌کم‮ ‬متاثر‮ ‬از‮ ‬آن‮ ‬است‮. ‬تولید‮ ‬گازهای‮ ‬گلخانه‌ای، ‮‬تولید‮ ‬آلودگی‌های‮ ‬محیطی‮ ‬و‮ ‬تولید‮ ‬زباله‮ ‬شاید‮ ‬مهم‌ترین‮ ‬دستاوردهای‮ ‬زیست‮‌‬محیطی‮ ‬زندگی‮ ‬شهری‮ ‬باشد‮. ‬در‮ ‬واقع‮ ‬آنچه‮ ‬از‮ ‬زندگی‮ ‬در‮ ‬شهرهای‮ ‬بزرگ‮ ‬به‌دست‮ ‬می‌آید‮ ‬تنها‮ ‬بحران‌های‮ ‬مختلفی‮ ‬است‮ ‬که‮ ‬محیط‌‬زیست‮ ‬را‮ ‬آلوده‮ ‬می‌کند‮. ‬

تولید‮ ‬روزانه‮ 009گرم‮ ‬زباله‮ ‬توسط‮ ‬هر‮ ‬شهروند‮ ‬تهرانی‮ ‬و‮ ‬تولید‮ ‬ماهانه‮ ‬بیش‮ ‬از‮ 002‬تن‮ ‬زباله‮ ‬در‮ ‬شهر‮ ‬تهران‮ ‬این‮ ‬شهر را‮ ‬در‮ ‬آستانه‮ ‬یک‮ ‬بحران‮ ‬جدی‮ ‬قرار‮ ‬داده‮ ‬است‮. ‬بخش‮ ‬عمده‌ای‮ ‬از‮ ‬زباله‌های‮ ‬تولید‮ ‬شده‮ ‬در‮ ‬تهران‮ ‬زباله‌های‮ ‬خشک‮ ‬هستند‮ و ‬با‮ ‬توسعه‮ ‬شرکت‌های‮ ‬صنعتی‮ ‬و‮ ‬کارخانه‌های‮ ‬مدرن،‮ ‬روز‮ ‬به‮ ‬روز‮ ‬به‮ ‬میزان‮ ‬زباله‌های‮ ‬خشک‮ ‬افزوده‮ ‬می‌شود‮. ‬بر‮ ‬اساس‮ ‬آمار‮ ‬منتشر‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬سوی‮ ‬شهرداری‮ ‬تهران‮ ‬عموما‮ ‮‬56درصد‮ ‬زباله‌‌‌های‮ ‬تولیدی‮ ‬سطح‮ ‬شهر‮ ‬تهران‮ ‬زباله‌های‮ تر‮ ‬هستند‮ ‬و‮ ‬تنها‮ ‮53درصد‮ ‬از‮ ‬زباله‌هایی‮ ‬که‮ ‬شهروندان‮ ‬تهرانی‮ ‬تولید‮ ‬می‌کنند‮ ‬زباله‌‌های‮ خشک‮ ‬هستند‮. ‬

هر‮ ‬تهرانی‮ ‬در‮ ‬طول‮ ‬یک‮ ‬سال‮ ‬در‮ ‬حدود‮ 11‬کیلوگرم‮ ‬زباله‮ ‬تولید‮ ‬می‮‌‬کند‮. ‬این مقدار‮ ‬می‮‌‬تواند‮ ‬برای‮ ‬نابودی‮ ‬شهری‮ ‬مانند‮ ‬تهران‮ ‬کافی‮ ‬باشد‮. ‬بر‮ ‬اساس‮ ‬آمار‮ ‬منتشر‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬سوی‮ ‬سازمان‮ ‬بازیافت‮ ‬و‮ ‬مدیریت‮ ‬پسماند‮ ‬شهرداری‮ ‬تهران‮ ‬تنها‮ ‬در‮ ‬سال 89‬ بیش‮ ‬از‮ دو ‬میلیون‮ ‬و‮ 424‬هزار‮ ‬و‮ 072‬تن‮ ‬زباله‮ ‬در‮ ‬شهر‮ ‬تهران‮ ‬تولید‮ ‬شده‮ ‬است‮. ‬به‮ ‬تعبیر‮ ‬مدیر‮ ‬عامل‮ ‬سازمان‮ ‬بازیافت‮ ‬و‮ ‬مدیریت‮ ‬پسماند‮ ‬تهرانی‌ها‮ ‬روزانه سه‌برابر یک زمین فوتبال زباله‮ ‬تولید‮ ‬می‮‌‬کنند‮. ‬ سیدمحمد فیاض با بیان اینکه دفن زباله باید طی برنامه پنجم توسعه در شهرهای بالای 200هزار نفر به صفر برسد، اظهار کرد: یکی از روش‌های تحقق این هدف تولید کمپوست از زباله ‌تر است. ‮امروز 56درصد زباله تولیدی در شهر تهران، تر است‮ ‬و با استفاده از این ظرفیت می‌توان به حجم بالایی از کمپوست دست یافت و از منافع زباله بهره‌مند شد.

او‮ ‬همچنین‮ ‬قول‮ ‬می‮‌‬دهد‮ ‬که‮ تا پایان سال 19باید به مرحله تولید روزانه 0051تن کمپوست برسیم که هم‌اکنون 09درصد این برنامه‌ها محقق شده است. ‮فضای اشغال شده برای 0007تن زباله تولیدی روزانه در تهران معادل سه برابر یک زمین فوتبال است که می‌توان بخش عمده این میزان را که شامل زباله تر می‌شود به کمپوست تبدیل کرد.

اما‮ ‬خطری‮ ‬که‮ ‬بیش‮ ‬از‮ ‬همه‮ ‬در‮ ‬تولید‮ ‬زباله‮ ‬در‮ ‬این‮ ‬شهر‮ ‬می‮‌‬توان‮ ‬به‮ ‬آن‮ ‬اشاره‮ ‬کرد، ‮‬تولید‮ ‬زباله‌های‮ ‬پلاستیکی‮ ‬است‮. تنها‮ ‬در‮ ‬سال7831 ‬تولید‮ ‬زباله‌های‮ ‬پلاستیکی‮ ‬از‮ ‬فروردین‮ ‬ماه‮ ‬تا‮ ‬انتهای‮ ‬سال‮ ‬رشدی‮ 942‬درصدی‮ ‬را‮ ‬نشان‮ ‬می‌دهد‮. ‬در‮ ‬واقع‮ ‬شهروندان‮ ‬تهرانی‮ ‬طی‮ 21‬ماه‮ ‬سرعتی‮ ‬حیرت‌‬آور‮ ‬در‮ ‬تولید‮ ‬زباله‌های‮ ‬پلاستیکی‮ ‬داشته‌اند؛ ‬زباله‌هایی‮ ‬که‮ ‬نه‮ ‬در‮ ‬طبیعت‮ ‬تجزیه‮ ‬می‮‌‬شوند‮ ‬و‮ ‬نه‮ ‬بازگشت‌‬پذیر‮ ‬هستند‮. ‬این‮ ‬میزان‮ ‬تولید‮ ‬زباله‌های‮ ‬پلاستیکی، ‮‬آمار‮ ‬منتشر‮ ‬شده‮ ‬از‮ ‬سوی‮ ‬شهرداری‮ ‬تهران‮ ‬است‮. ‬مسلما‮ ‬بخشی‮ ‬از‮ ‬زباله‌های‮ ‬پلاستیکی‮ ‬نیز‮ ‬در‮ ‬طبیعت‮ ‬به‮ ‬حال‮ ‬خود‮ ‬رها‮ ‬می‌شوند‮ ‬و‮ ‬این‌کار به‮ ‬تدریج‮ ‬باعث‮ ‬از‮ ‬میان‮ ‬رفتن‮ ‬مناظر‮ ‬طبیعی‮ ‬می‌شود‮ ‬و‮ ‬همچنین‮ ‬به‮ ‬چرخه‮ ‬محیط‌‬زیست‮ ‬آسیب‮ ‬می‌رساند‮. ‬

مروری‮ ‬بر‮ ‬تولید‮ ‬زباله‌های‮ ‬شهری‮ ‬تهران‮ ‬به‮ ‬تفکیک‮ ‬مناطق‮ ‬در‮ ‬سال‌های 85‬تا‮ 98‬ در‮ ‬شهر‮ ‬تهران‮ ‬بیانگر‮ ‬رشد‮ ‬قابل‌توجه‮ ‬تولید‮ ‬زباله‮ ‬در‮ ‬مناطق‮ ‬مختلف‮ ‬پایتخت‮ ‬است‮. ‬در‮ ‬طول‮ چهار ‬سال‮ ‬تولید‮ ‬زباله‮ ‬در‮ ‬شهر‮ ‬تهران‮ ‬رشدی‮ ‮01‬درصدی‮ ‬را‮ ‬شاهد‮ ‬بوده‮ ‬است‮. ‬اگر‮ ‬بخواهیم‮ ‬همین‮ ‬میزان‮ ‬رشد‮ ‬را‮ ‬تا‮ ‬سال0041در‮ ‬پایتخت‮ ‬متصور‮ ‬شویم، ‮‬تهران‮ ‬تقریبا‮ ‬در‮ هشت‌سال‮ ‬آینده‮ ‬به‮ ‬تولید‮ ‬سالانه‮ ‬بیش‮ ‬از‮ سه ‬میلیون‮ ‬و‮ 002‬هزار‮ ‬تن‮ ‬زباله‮ ‬خواهد‮ ‬رسید‮. ‬این‮ ‬اعداد‮ ‬و‮ ‬ارقام‮ ‬بیش‮ ‬از‮ ‬هر‮ ‬چیز‮ ‬می‮‌‬تواند‮ ‬دورنمای‮ ‬تاریکی‮ ‬را‮ ‬پیش‌‬روی‮ ‬هر‮ ‬شهروندی‮ ‬مجسم‮ ‬کند‮. ‬آیا‮ ‬ما‮ ‬برای‮ ‬نابودی‮ ‬خود‮ ‬به پا‮ ‬نخاسته‮‌‬ایم؟

جدول انواع زباله های دفن شده بین سال های 86 تا 89

ردیف نوع زباله سال 86 سال 87 سال 88 سال 89
1 خانگی 2452 - - -
2 بیمارستانی 30683 30343 30804 32767
3 لجن و خاک 124078 269963 282554 234112
4 صنعتی 13000 - - -
5 شاخ و برگ 3697 2460 7431 669
6 عمرانی و ساختمانی 16723 16098 - -
7 زباله شهری - 2481483 2563153 2702541
8 سایر - 4663 95651 3097


جدول مقایسه زباله های شهری به تفکیک سال های 85 تا 89

منطقه سال 85 سال 86 سال 87 سال 88 سال 89
1 126 126 131 139 149
2 170 186 223 249 266
3 113 110 113 115 116
4 217 212 212 219 227
5 167 168 173 216 256
6 106 102 108 112 106
7 97 95 95 96 98
8 95 91 88 94 95
9 51 59 63 61 71
10 98 95 103 101 106
11 91 94 97 97 107
12 123 124 130 138 135
13 84 65 56 68 60
14 112 110 102 112 114
15 206 180 165 180 174
16 80 84 93 107 108
17 111 119 114 107 98
18 96 90 92 107 100
19 94 93 97 87 87
20 172 164 163 159 150
21 38 52 65 65 68
22 25 29 28 29 32
جمع 2474 2452 2511 2657 2723
کد خبر 194634

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار محیط زیست

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی